GINOP Plusz 3.2.1-21A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül III. ütemHirdetmény


GINOP PLUSZ 3.2.1-21

A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról


Jelen Hirdetmény „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról” program harmadik szakaszának meghirdetésével kapcsolatos pályázati feltételeket és információkat tartalmazza.


A Támogatást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozatban (továbbiakban: 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat) nevesített, GINOP Plusz 3.2.1-21-2021-00001 – A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül című kiemelt projekt Felhívása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok által alkotott konzorcium a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakpolitikai közreműködésével, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény továbbá a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 41.§-a (1) bekezdés felhatalmazása alapján feltételesen vissza nem térítendő támogatásként nyújtja.


A program forrását az Európai Szociális Alap+ és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.


Tartalom

 1. A támogatás célja 5

 2. Támogatás mértéke, összege 5

 3. Támogatható tevékenységek 5

  1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység 5

  2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 6

 4. A támogatási kérelem benyújtásának feltételei 6

  1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet? 6

  2. Milyen esetben nem nyújtható támogatás 9

  3. Nem nyújtható képzési támogatás 11

  4. Nem nyújtható általános csekély összegű (de minimis) továbbadott támogatás (1407/2013/EU bizottsági rendelet) 11

  5. Nem nyújtható mezőgazdasági csekély összegű (de minimis)

   továbbadott támogatás az alábbi támogatásokhoz (1408/2013/EU Bizottsági rendelet) 12

  6. Nem nyújtható válságtámogatás 12

 5. Mikor és hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet? 13

 6. Kérelmek típusai 14

  1. Együttes kérelem részletszabályai 14

 7. Képzésekre vonatkozó feltételek 15

  1. Milyen képzésekre lehet benyújtani támogatási kérelmet? 15

  2. Támogatható képzések típusai 15

  3. Milyen képzések nem támogathatók? 17

  4. További képzési feltételek 17

 8. A képzésben résztvevőkre vonatkozó feltételek 19

  1. Munkavállalók cseréje 20

 9. A képzőkre vonatkozó feltételek – Külső képzések esetében 21

  1. A képzésekre vonatkozó feltételek (külső -, belső képzésekre egyaránt) 22

 10. A képzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatás 24

 11. A képzési program időtartama 25

  1. Mikor kezdhető meg a képzési program 25

  2. Mennyi idő alatt kell fizikailag befejezni a képzési programot? 25

 12. Elszámolhatóság 25

  1. Mekkora önerő kell a projekthez? 25

  2. Elszámolható képzési költség tételek 25

   1. Elszámolható képzési költség tételek - Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzés esetében 26

   2. Elszámolható képzési költség tételek - Belső képzés esetében 26

  3. Elszámolható képzési óradíjak 27

  4. A Képzési támogatás összetétele 27

   1. Egy főre jutó maximálisan elszámolható képzési költség 28

   2. Egy főre jutó képzési költség számítása (képzési támogatásszámítás) 28

   3. További elszámolhatósági szabályok a képzési költségek

    vonatkozásában 29

  5. Bértámogatás összetétele 29

   1. Egy főre jutó bértámogatás 30

  6. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatárs költsége - szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 30

  7. Melyek az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó

   elvárások? 31

  8. Az elszámolható költségekkel kapcsolatos egyéb elvárások 31

 13. Támogatási intenzitás 32

 14. Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások 33

 15. A Támogatás folyósítása 34

  1. Előlegigénylés 34

  2. Kifizetéssel kapcsolatos egyéb tudnivalók 35

 16. A projekt megvalósítása után milyen kötelezettségek állnak fenn? 35

  1. Eredményességmérési feltételek 35

  2. Továbbfoglalkoztatási kötelezettség 37

 17. A támogatási kategóriákra vonatkozó szabályok 37

  1. Általános csekély összegű (de minimis) támogatás szabályai 37

  2. Mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás szabályai 39

  3. Képzési támogatás szabályai 41

  4. A válságtámogatásra vonatkozó szabályok 42

  5. Támogatáshalmozódás 43

 18. Támogatott munkáltatók tájékoztatási kötelezettsége 44

 19. A támogatás kimeneteinek és eredményeinek nyomon követéséhez

  kapcsolódó adatgyűjtés 45

 20. Ügyfélszolgálatok elérhetősége 46

 21. A támogatást igénylő munkaadó nyilatkozatai 46

 22. Csatolandó mellékletek listája 57

  1. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez? 57

  2. Milyen dokumentumokat kell csatolni a hatósági szerződéshez? 58

  3. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatás elszámolásához? 58

 23. Mellékletek 61

 1. A támogatás célja

  A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket. Ennek érdekében a munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján támogatást kaphatnak.


  Jelen harmadik Hirdetményszakasz a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok munkavállalóinak szóló képzések finanszírozását segíti, különös tekintettel az energiaintenzív ágazatokban foglalkoztatott munkavállalókra.


 2. Támogatás mértéke, összege

  Az egy vállalkozás részére a jelen Hirdetmény alapján (meghirdetési szakaszonként összesen) nyújtható továbbadott támogatás maximális összege:


  Vállalatméret

  Maximális támogatási összeg

  Mikro-, kis- és középvállalkozás

  75 millió Ft

  Nagyvállalat

  150 millió Ft

  A támogatásra 2024. március 05. napjától nyújtható be kérelem, a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2024. június 30. napjáig.

  A 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII.28.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 638/2023. (XII.28.) Korm.rendelet) foglaltak alapján csekély összegű támogatásról és válságtámogatásról támogatási döntés 2024. június 30. napjáig hozható.


  A keretprogram teljes kerete 70 Mrd Ft, melyből a harmadik meghirdetési szakasz során a rendelkezésre álló keretösszeg összesen 15 milliárd forint az alábbi megoszlás szerint.

  • 5 milliárd forintra a 4.1 alpont és a 7. számú melléklet alapján energiaintenzív ágazatba (válságtámogatás) sorolt vállalkozások részére pályázható keret.


  • 10 milliárd forint a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok részére pályázható keret ágazattól és területi elhelyezkedéstől függetlenül.


 3. Támogatható tevékenységek

  A támogatás a munkavállaló egyénekre szól, az összegre a munkáltató jogosult és ez által a hatósági szerződés is a munkáltatóval köttetik.


  1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység

   Munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatás keretében a foglalkoztató alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása érdekében az alábbi tevékenység támogatható önállóan:


   - képzések támogatása a 638/2023. (XII.28.) Korm. rendelet 52. §-a szerinti képzési támogatásként; valamint az energiaintenzív ágazatokban a 638/2023. (XII.28.) Korm. rendelet 58. alcíme (130.§ -135. §) szerinti válságtámogatásként.

  2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

   1. a támogatott vállalkozás munkavállalói képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre jutó bruttó bér de minimis/ mezőgazdasági de minimis támogatásként választható, valamint az energiaintenzív ágazatokban válságtámogatásként.


   2. A képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító költsége de minimis/ mezőgazdasági de minimis támogatásként választható, amely kizárólag mikro-, és kisvállalkozásnak minősülő támogatott vállalkozás esetében támogatható tevékenység. Erre a tevékenységre együttes támogatási kérelem esetében támogatás nem igényelhető.


 4. A támogatási kérelem benyújtásának feltételei

  1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?


   Azon támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet, aki


   1. rendelkezik legalább egy lezárt, beszámolóval alátámasztott teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele). A KKV minősítés alapja a bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet.


   2. Egy lezárt, beszámolóval alátámasztott teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel nem rendelkező vállalkozás abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben főtevékenységét az 1. sz. táblázatban felsorolásra került magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatokban végzi és az alábbi feltételek teljesülnek:


    1. a magas energiaintenzitású ágazathoz tartozó főtevékenység legkésőbb 2023.07.31-ig bejegyzésre került és

    2. a munkáltató vállalja, hogy a vállalkozását fenntartja és az eredményesség mérési vizsgálat időpontjában a vállalkozás főtevékenysége továbbra is az 1. sz. táblázatban felsorolt, a magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatba tartozik.

   3. Minden magas energiaintenzitású ágazatban fő tevékenységet végző vállalkozás esetében elvárás, hogy legalább egy zöld átálláshoz kapcsolódó képzést is valósítson meg.


   Magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatban tevékenykedő vállalkozásoknak azon vállalatok minősülnek, amelyek esetén a legutolsó lezárt, beszámolóval alátámasztott teljes (365 napot jelentő) üzleti év beszámolója szerinti fő tevékenysége (fő TEÁOR) az alábbi 1. sz. táblázatban felsorolt valamely ágazathoz tartozik, vagy az egy lezárt, beszámolóval alátámasztott teljes üzleti évvel nem rendelkező vállalatok esetén az 1.sz. táblázatban felsorolt valamely ágazathoz tartozó fő tevékenysége legkésőbb 2023.07.31-ig bejegyzésre került.

   1.sz. táblázat: Magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatok listája   2021 ágazat teáor 2 melléklet

   energiaktg árbvételhez viszonyítva 2021.

   2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

   49,46

   2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása

   26,42

   2311 Síküveggyártás

   23,16

   1711 Papíripari rostanyag gyártása

   19,50

   2352 Mész-, gipszgyártás

   17,92

   2011 Ipari gáz gyártása

   15,43

   2410 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

   13,82

   2540 Fegyver-, lőszergyártás

   13,53

   2313 Öblösüveggyártás

   12,79

   1062 Keményítő, keményítőtermék gyártása

   12,40

   2332 Égetett agyag építőanyag gyártása

   12,31

   2399 M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása

   12,22

   2451 Vasöntés

   11,86

   2351 Cementgyártás

   11,12

   1712 Papírgyártás

   10,96

   2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása

   10,07

   1. Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe, kettős könyvvitelt vezető egyéni cég és egyéni vállalkozás.

   2. A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021 (V. 18.) Korm. rendelet 95. §

    (2) bekezdése, valamint az 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult.

   3. A támogatást igénylő rendelkezik a képzés megvalósításához szükséges önerővel, amely legalább a projekt elszámolható összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett része, erről szóló bankszámla kivonat a kérem kötelező mellékletét kell, hogy képezze. Az önerő lehet saját forrás és egyéb, az államháztartási alrendszereiből származó egyéb támogatás is.

   4. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

   5. A támogatást igénylőnek a kérelem benyújtásakor, a hatósági szerződés megkötésekor, valamint a támogatási összeg folyósításakor nem áll fenn az 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50.§ (6) bekezdésében foglalt köztartozása.


    A munkáltató köztartozás-mentességének kormányhivatal felé történő igazolása két módon lehetséges:


    • a munkáltatónak a NAV „Köztartozásmentes adózói adatbázisából” való lekérdezésével – a lekérdezés a kormányhivatalok feladata

     https://nav.gov.hu/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes, illetve https://nav.gov.hu/adatbazisok/koztartozasmentes/csoportos_adoszam_lekerdezes;

    • abban az esetben, ha a munkáltató nem szerepel a számára nem kötelező köztartozásmentes adózói adatbázisban, a köztartozás-mentességét 30 napnál nem régebbi, NAV által kiállított nemleges („nullás”) adóigazolással kell igazolnia.

   6. A támogatást igénylő jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-, csőd-, végelszámolási, kényszertörlési, a megszüntetésére irányuló egyéb, vagy egyéb a támogatást igénylő fizetésképtelenségével összefüggésben indult eljárás alatt nem áll.

   7. A támogatást igénylő megfelel az államháztartásról szóló Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelménynek:

    1. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

    2. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett,

    3. átlátható szervezetnek minősül.

   8. A támogatást igénylő munkáltató a kérelem benyújtását megelőző egy évben maradéktalanul megtartotta a munkaügyi, illetve munkavédelmi jogszabályok rendelkezéseit és ezt a támogatás folyósítása alatt is vállalja.

   9. Egy meghirdetési szakaszban egy vállalkozás egy kérelmet nyújthat be önálló vagy együttes kérelem formájában. Ugyanazon vállalkozás abban az esetben nyújthat be többször támogatási kérelmet képzések megvalósítására, amennyiben a korábbi igénylési körben (korábbi hirdetményi szakaszban) támogatott képzések megvalósultak, és a záró elszámolást benyújtotta, a visszafizetési kötelezettségnek (szükség szerint) eleget tett.

   10. Az ismételt kérelemben csak olyan személyek vehetnek részt, akik még nem részesültek ezen program keretében támogatásban, vagy az utolsó támogatott képzésük befejezését követően a 180. napi hatásvizsgálat lezárult. A munkavállalónak ismételt bevonás esetében a kérelem benyújtásának időpontjában kell megfelelnie a

    180. napi hatásvizsgálatra vonatkozó feltételnek, amely a képzési névsor benyújtásakor ellenőrzésre kerül.

   11. Ha az adott projektre vonatkozó támogatási kérelme korábban elutasításra vagy kizárásra került, vagy a döntés előtt azt a támogatást igénylő visszavonta, akkor ugyanazon projekt vonatkozásában ismét igényelhető támogatás. Kivétel ez alól, ha a projekt már megkezdett, vagy ha az elutasítás indoka alapján egyértelmű, hogy a projekt nem támogatható. Amennyiben a projekt szakmai tartalma miatt került elutasításra, úgy a támogatási kérelem benyújtására a szakmai tartalom átdolgozása után ismét van lehetőség.

   12. Együttes kérelem (6. pont szerint) esetén

    1. a támogatást benyújtó (beszállítói integrátor) rendelkezik a szükséges beszállítói meghatalmazásokkal. A meghatalmazás tartalmazza, hogy a meghatalmazott beszállító integrátori szerepében a kérelmet benyújthatja. Ugyanakkor az esetleg hiánypótlási kötelezettséget az egyes beszállítók önállóan teljesítik, pozitív elbírálás esetén a hatósági szerződés külön-külön kerül megkötésre. (lásd 3. melléklet).

    2. a támogatást igénylők (beszállítói integrátor és beszállító(k)) rendelkeznek a beszállítói és integrátori viszony igazolásához szükséges dokumentumokkal. Támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell minden, az együttes kérelemben szereplő beszállítóról külön-külön, hogy a beszállítói

     tevékenységre vonatkozóan szerződéses jogviszonyban állnak. Nyilatkozni szükséges továbbá arról is, hogy a beszállító az integrátor beszállítójával szerződéses jogviszonyban áll vagy sem. (lásd 4. melléklet)

    3. ha a támogatást igénylő beszállítói integrátor vállalkozás és beszállítói ugyanazon képzés megvalósítására nyújtanak be kérelmet, a támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultsági elvárásoknak és a támogatásból fakadó kötelezettségeknek a vállalkozásoknak külön-külön kell megfelelniük.

    4. a hiánypótlás nem teljesítése az érintett támogatást igénylők részéről az együttes kérelem teljes egészének elutasítását vonja maga után.

    5. a záró elszámolást a vállalkozásoknak külön-külön kell teljesíteniük.

   13. A támogatott vállalkozás jogi forma szerint (GFO):

   113 Korlátolt felelősségű társaság

   114 Részvénytársaság

   117 Betéti társaság

   121 Szociális szövetkezet

   122 Takarék- és hitelszövetkezet

   123 Iskolaszövetkezet

   124 Agrárgazdasági szövetkezet

   126 Biztosító szövetkezet

   129 Egyéb szövetkezet

   141 Európai részvénytársaság (SE)

   142 Európai szövetkezet (SCE)

   143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés

   144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)

   226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

   227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye

   572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

   573 Nonprofit részvénytársaság

   574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) 228 Egyéni cég

   231 Egyéni vállalkozó


   A támogatási intenzitás meghatározásánál kérjük, vegyék figyelembe, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (4) alapján nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen eléri, vagy meghaladja a 25%-ot.


  2. Milyen esetben nem nyújtható támogatás


   A továbbadott támogatás esetében nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:

   1. amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Hirdetményben megfogalmazott célokkal nincs összhangban,

   2. amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,

   3. amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,

   4. amely vállalkozás esetében a benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétel összegét,

   5. amely nonprofit gazdasági társaság esetében a benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti összes bevétel összegét,

   6. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,

   7. amelynek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezné,

   8. amelynek korábbi projektmegvalósítása a kormányhivatal által kezdeményezett elállással záródott a benyújtást megelőző 5 éven belül.

   9. amely nem nyújtja be a költségek alátámasztásához szükséges 3 db árajánlatot. A külső képzések esetében a tartalmi követelményeket „A képző kiválasztásának alátámasztására és képzőre vonatkozó feltételek teljesítésére irányadó minimális tartalmi követelmények” című 1. sz. melléklet tartalmazza. (A többi költségtétel esetében az árajánlatra vonatkozó elvárásokat a 12.8. pont tartalmazza)

   10. de minimis támogatás esetén: amely tevékenysége nem felel meg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglaltaknak.

   11. mezőgazdasági de minimis támogatás esetén:

    1. amely tevékenysége nem felel meg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1408/2013/EU bizottsági rendeletekben foglaltaknak.

    2. amely a továbbadott támogatás igénylésekor nem szerepel a Magyar Államkincstárnál (MÁK) az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként.


   12. Képzési támogatás esetén: amely tevékenysége nem felel meg a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendeletben és a 638/2023. (XII.28.) Korm. rendeletben foglaltaknak

   13. valamint az energiaintenzív ágazatokban tevékenykedő vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén, amely nem felel meg „Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret” című

    bizottsági közlemény (2023/C 101/03) - Temporary Crisis and Transition Framework, TCTF) 2.1 szakaszában és a 638/2023. (XII.28.) Korm. rendeletben foglaltaknak.


  3. Nem nyújtható képzési támogatás

   1. nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,

   2. versenyképtelen szénbányák bezárásához,

   3. azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére Magyarországot kötelező határozatának alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.

   4. azon támogatást igénylő vállalkozás részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben

    1. a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

    2. a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

   5. azon támogatást igénylő vállalkozás részére, amely tevékenysége exporttal kapcsolatos, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

   6. azon támogatást igénylő vállalkozás számára, amely a támogatás felhasználását az import áru helyett hazai áru használatától teszi függővé,

   7. olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,

   8. atomenergia termeléshez,

   9. a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint - támogatott beruházás esetén - a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.


  4. Nem nyújtható általános csekély összegű (de minimis) továbbadott támogatás (1407/2013/EU bizottsági rendelet)

   1. halászati és akvakultúra-termékek termeléséhez,

   2. halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához és forgalmazásához nyújtott támogatás esetén, ha a támogatás összegét a piacon vásárolt vagy forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg,

   3. mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak,

   4. a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.

   5. azon támogatást igénylő vállalkozás részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben

    1. támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

    2. a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

   6. exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

   7. azon támogatást igénylő vállalkozás számára, amely a támogatás felhasználását az import áru helyett hazai áru használatától teszi függővé.

   8. olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

   Amennyiben a vállalkozás az a)-c) pontokban kizárt ágazatok bármelyikében és ezektől eltérő egy vagy több ágazatban egyaránt végez tevékenységet, az általános csekély összegű (de minimis) támogatás akkor nyújtható ez utóbbi egyéb tevékenységhez, ha a vállalkozás megfelelő eszközökkel - úgymint a tevékenységek szétválasztásával vagy számviteli elkülönítéssel - biztosítja, hogy az a)-c) pontokban említett kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek általános csekély összegű (de minimis) támogatásban.


  5. Nem nyújtható mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) továbbadott támogatás az alábbi támogatásokhoz (1408/2013/EU Bizottsági rendelet)


   1. olyan támogatás, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;


   2. a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;


   3. az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás;


   4. olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.


  6. Nem nyújtható válságtámogatás1:

   1. „Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret” című (2023/C 101/03. számú) bizottsági közlemény 1.1. szakaszában felsorolt jogi aktusokban meghatározott szankciók, valamint a bizottsági közlemény elfogadását követően az Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozásoknak, ideértve többek között, de nem kizárólagosan a következőket:

    1. az említett szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megnevezett személyeknek, szervezeteknek vagy szerveknek


     1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023XC0317(01)

    2. az EU által elfogadott szankciókkal sújtott személyek, szervezetek vagy szervek tulajdonában vagy ellenőrzése, meghatározó befolyása alatt álló vállalkozásoknak; vagy

    3. az EU által elfogadott szankciókkal sújtott ágazatokban tevékenykedő vállalkozásoknak, amennyiben a támogatás aláásná a vonatkozó szankciók célkitűzéseit.

   2. amennyiben annak feltétele az, hogy a kedvezményezett a gazdasági tevékenységét áthelyezze az EGT-n belül egy másik országból Magyarország területére,


   3. mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások részére, amennyiben a támogatás a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerülne meghatározásra,


   4. a halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozásoknak, amennyiben az a 717/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdés a)-k) pontjában említett támogatási kategóriák közé tartozik,


   5. amennyiben a válságtámogatás támogatástartalma a válságtámogatásról szóló európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - meghaladja a 2 250 000 eurónak, a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén a 280 000 eurónak, a halászati és akvakultúra-ágazathoz tartozó vállalkozások esetén pedig a 335 000 eurónak megfelelő forintösszeget,


   6. olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.


    Az érintettségről a vállalkozás a támogatás odaítélését megelőzően nyilatkozik.


 5. Mikor és hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet?


  A kérelem a 2024. március 05. napjától nyújtható be, a jelen hirdetményszakaszban meghirdetett forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2024. június 30. napjáig a https://www.munka.hu/ oldalon található nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül.


  A kérelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium által kijelölt, állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kiemelt partnerként nevesített Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal hivatali kapujára kell benyújtani, mely szervezet továbbítja a kérelmet a foglalkoztató székhelye szerint illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egységéhez.


  Az illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egysége dönt a támogatásról. A támogatással összefüggő tennivalók és eljárások tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.), a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény, valamint a 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni, a hirdetményben szereplő szempontoknak történő megfelelés vizsgálatával összhangban.


  A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a támogatás elbírálásában illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egysége hatósági szerződést köt, melyben

  részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására, valamint az eredményességi elvárásokra vonatkozó szabályok.


  Együttes kérelem esetén minden, az együttes kérelemben támogatást igénylő vállalkozással az illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egysége külön hatósági szerződést köt.


 6. Kérelmek típusai

  Támogatást a vállalkozás önállóan igényelhet, vagy a beszállítói integrátor és a beszállítói együttes kérelmet is benyújthatnak.


  Ennek megfelelően kétféle kérelem benyújtására van lehetőség:


  • önálló kérelem: a pályázó vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést (továbbiakban: külső képzés). A képzések típusainak részletes leírását a Hirdetmény 7.2. pontja tartalmazza.


  • együttes kérelem: együttes kérelmet beszállítói integrátor vállalat nyújthat be.

  Az együttes kérelem a beszállítói integrátor saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak közös képzését tartalmazza. Az ilyen kérelemben foglalt képzések is lehetnek belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések.


  Egy kérelmen belül több képzés is szerepelhet (tehát pl. egy önálló kérelemben több képzés és képzés típus is szerepelhet – belső képzés és külső, piaci szolgáltatótól vásárolt külső képzés egyaránt).


  1. Együttes kérelem részletszabályai


   Beszállítói integrátor az a termelőtevékenységet végző vállalkozás, amely főegységeket és/vagy részegységeket állít elő beszállítóktól kapott részegységek felhasználásával.

   Ezzel egyidejűleg szervezi és koordinálja beszállítóinak tevékenységét, illetve azok számára minőségbiztosítási és logisztikai tevékenységet is végezhet. Integrátor vállalat az adott kész-, vagy félkész termék tekintetében a beszállítói lánc legmagasabb szintjén álló vállalkozás lehet (továbbiakban beszállítói integrátor). Olyan vállalkozás, melynek a bevételeinek több mint 50 százaléka képzési tevékenységből származik, nem lehet beszállítói integrátor.


   Beszállító az a vállalkozás, amely a végtermék előállítási, gyártási vagy összeszerelési fázisa során alkatrész(eke)t és/vagy részegység(eke)t és/vagy szerszámot/gyártástechnológiát és/vagy adalékanyagot és/vagy alapanyagot és/vagy know how-t fejleszt, állít elő, gyárt, szerel össze a végtermék gyártója, vagy annak beszállítói integrátora részére (továbbiakban beszállító) (ideértve építőipari főtevékenység esetében az alvállalkozókat is).


   Együttes kérelem esetén egy cég a beszállító és beszállítói integrátor szerepek közül csak egyet tölthet be (tehát egy vállalat, vagy csak beszállítói integrátorként vagy csak beszállítóként jelenhet meg az együttes kérelemben).


   Az együttes kérelmet minden esetben az integrátor nyújtja be, amihez a beszállító cégek meghatalmazása szükséges (meghatalmazás minta a Hirdetmény 3. mellékletét képezi). Beszállítói szerepben együttes kérelem nem adható be.

   Együttes kérelem esetén a támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultsági elvárásoknak és a támogatásból fakadó kötelezettségeknek a beszállítói integrátor és a beszállító vállalkozásoknak külön-külön kell megfelelniük, az eredményességi elvárásokat minden vállalkozásnak önállóan teljesítenie kell.


   Együttes kérelem esetén szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költség nem igényelhető.


 7. Képzésekre vonatkozó feltételek

  1. Milyen képzésekre lehet benyújtani támogatási kérelmet?

   Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló:

   • külső képzésekre, vagy

   • a felnőttképzésről szóló 2013.évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Fktv.) 2.§ (1) bekezdés szerinti belső képzésre nyújtható be támogatási kérelem.

    Belső képzés esetében is meg kell felelni az Fktv. 11.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezésnek, miszerint a felnőttképző (belső képzés esetében a továbbadott támogatást igénylő vállalkozás) a felnőttképzési tevékenység végzésére - a képzés személyi és tárgyi feltételei kivételével - más jogalannyal nem állapodhat meg.


    Jelen Felhívásban belső képzésnek minősül minden olyan oktatás és képzés, amely az alábbi három feltételnek együttesen megfelel:

   • a képzést a munkáltató nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében tartja – azaz nem jövedelemszerzés céljából, rendszeresen, ellenérték fejében szervezi.

   • összes időtartama meghaladja a hat óra időtartamot (kivéve a jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés). Azok a képzések tehát, amelyek tartama összességében nem hosszabb hat óránál, nem minősülnek belső képzésnek. Az eseti jellegű, egymással össze nem függő képzések tehát tipikusan ide tartozhatnak.

   • a munkáltató a képzést saját foglalkoztatottjának, vagy a KKV törvény szerinti kapcsolt vállalkozás vagy partnervállalkozás, illetve a beszállítója foglalkoztatottja részére szervez. Nem kötelező tehát szervezeten belül maradni a képzéssel, de erősen korlátozott azon személyek köre, akik azon részt vehetnek.


  2. Támogatható képzések típusai


   Az alábbi képzés típusok megvalósítása támogatható:


   1. Szakmai ismeretre irányuló képzés


    Olyan képzés, amely a szakképzésről szóló 2019.évi LXXX. törvény (továbbiakban: Szktv.)

 8. § (1) b) szerinti szakképesítésre felkészítő szakmai képzés vagy az Szktv. 9.§ (2) a) részszakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.


Példák: 1. Információs és kommunikációs technológiákra (IKT) irányuló képzés


  Olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.


  Példák:


  • irodai szoftverek használata

  • CNC programozási ismeretek

  • Java programozó


 2. Nyelvi képzés


  Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló képzés.


  Példa:


  • alapfokú nyelvvizsgára felkészítő angol nyelvi képzés


A fent említett négy képzéstípusnak az alábbi jogszabály szerint meghatározott fajták egyikébe kell esnie a képzési költség elszámolhatóságának érdekében:  1. Milyen képzések nem támogathatók?

   Nem támogathatóak a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfelelés biztosításához szükséges képzések, valamint a regionális beruházási támogatásban részesülő induló beruházás munkavállalóinak képzése, amennyiben a képzés az induló beruházás beindításához és működtetéséhez feltétlenül szükséges.


   Nem támogathatók továbbá az Európai Bizottság által indított kötelezettségszegési eljárással érintett képzések. A kötelezettségszegési eljárással érintett képzések listáját a www.munka.hu oldalon közzétett közlemény tartalmazza.


  2. További képzési feltételek


   1. Jelen hirdetmény keretében legalább 16 órás képzések támogathatók. Egy képzési tanóra 1 munkaórának felel meg és legalább 45 percet értünk alatta. Mikrotanúsítvány adó képzés esetén az Nftv. 108.§ 24 pontja alapján 1 kreditet 30 képzési tanórával kell számolni.


   2. Egy együttes kérelemben az integrátor vállalat mellett maximum 10 db beszállító vállalat vehet részt.


   3. Önálló és együttes kérelmenként maximálisan 12 db eltérő képzési programú képzés rögzíthető. Egy képzésnek számítanak az azonos tartalommal, több csoportban indított képzések pl.: létszámkorlát miatt.


   4. A támogatandó képzések egy főre jutó súlyozott óradíja a képzéstípusnak megfelelően jelen Hirdetmény 12.3. pontjában meghatározott maximális egy főre jutó óradíj összegét nem haladhatja meg.


   5. A mikrotanúsítványt adó képzések csak a szakmai ismeretre irányuló, valamint Információs és kommunikációs technológiákra (IKT) irányuló képzés esetén számolhatók el jelen támogatás keretében.


   6. A képzési költség elszámolhatósága három paraméter alapján kerül meghatározásra:

    1. egy főre eső képzéstípus szerint megítélt óradíj

    2. egy főre jutó elszámolható maximális képzési költség és

    3. amennyiben a képzéshez az Szktv. 14.§-a szerinti nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpontban letehető szakmai vizsga vagy képesítő vizsga kapcsolódik, úgy annak vizsgadíja

   E számítások részleteit jelen Hirdetmény 12.2. pontja tartalmazza.


   1. Elszámolható képzési formák szabályai


 1. A támogatott képzés megvalósítható az Fktv.-ben szabályozott kontaktórás formában, távoktatás keretében és zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében is.

 2. Kötelező a személyes jelenlét az olyan tanóra esetében, amely olyan kompetencia átadására irányul, amely kizárólag személyes jelenlét mellett sajátítható el.


 3. Az e-learning képzési formát az Fktv. külön nem szabályozza, jelen Hirdetmény a távoktatás egyéni tanulásra vonatkozó egyik alformájaként ismeri el.


 4. Távoktatás zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetében csak a kontaktórás formában megvalósított képzés, illetve személyes konzultáció idejére lehetséges a képzésbe bevont munkavállalók kieső munkaideje esetében bértámogatást elszámolni. Azaz amennyiben távoktatás és zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében nem volt kontaktórás képzés, tehát nem tartott az oktató órát, és azt közben a munkavállaló nem hallgatta végig, abban az esetben nem számolható el bértámogatás a munkavállaló részére, valamint az oktató kieső munkabére, előadói díja sem képezheti részét a képzési költségnek.


 5. Az Fktv 2.§ 12. pontja szerinti zárt rendszerű elektronikus távolléti oktatással megvalósuló és az Nftv 42.§ (2) bekezdése szerint felsőoktatási mikrotanúsítványt adó képzés esetén, abban az esetben ha a munkáltató nyilatkozattal igazolja, hogy a képzés elvégzéséhez szükséges teljes időt a képzésbe bevont munkavállaló számára munkaidőben biztosítja, a képzésbe bevont munkavállalók kieső munkaidejének a képzés – mikrotanúsítványán szereplő – felsőoktatási kredit értékét lehet kieső munkaidőként elszámolni a Hirdetmény 7.4.a pontja szerint.


 6. Az engedélyköteles képzési tevékenység keretében megvalósuló képzés igazolására a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II.7.) Korm.rendelet (továbbiakban: Fvhr.) 26. § szerinti egységes dokumentumot kell vezetni.


 7. A kontaktórás formában megvalósuló képzési alkalmaknak megfelelően dokumentáltnak kell lennie, azaz egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a foglalkozás témájának, anyagának, az előadó(k) és a résztvevők személyének. A megvalósuló képzési alkalmak elszámolásához olyan alátámasztó dokumentum szükséges, amely összefoglalóan tartalmazza a kontaktórás formában megvalósuló programmal kapcsolatos információkat:


  1. az előadás vagy foglalkozás témáját, anyagát,

  2. a program időpontját és időtartamát,

  3. az előadó(k) nevét és a résztvevők névsorát, valamint

  4. a képző által kiadott igazolást, hogy a tanúsítványt a képzésben résztvevő átvette.


 8. Az online megvalósuló képzési formát az Fktv. a kontaktóra interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő tanóraként kezeli, így arra a kontaktórás formában megvalósuló szabályok érvényesek azzal a kiegészítéssel, hogy a megfelelő dokumentálás történhet képernyőképek, felvételek, valamint digitális alkalmazások használata esetén bejelentkezések dokumentálásával, továbbá a jogszabályokban meghatározott tanulmányi rendszerek nyilvántartása alapján.


 9. Képzés elvégzésének igazolása:


 1. Főszabályként a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben (FAR) kiállított tanúsítvány kiállításával

 2. amennyiben a részszakmára felkészítő szakmai oktatást szakképző intézmény végzi, úgy a szakma megszerzéséről kiállított oklevél, illetve szakmai bizonyítvány kiállításával

 3. amennyiben a szakmai vizsga vagy a képesítő vizsga vizsgadíja is elszámolásra kerül, úgy a szakmai bizonyítvány, illetve a képesítő bizonyítvány kiállításával.

 4. jogszabály alapján szervezett képzés esetén az ágazati jogszabály által előírt vizsgakövetelmények teljesítését igazoló bizonyítvány kiállításával

 5. A mikrotanúsítványt adó képzés esetén az Nftv. 108.§ 43a pontja szerinti tanulmányi rendszerben kiállított és az Fktv. 13/C. § (4) bekezdése szerint a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer (FAR) számára átadott mikrotanúsítvány kiállításával és az arra jogosult képzésben résztvevők számára való átadás dokumentálásával történik.


  Az Fktv.-től eltérően a tanúsítvány(ok) kiállítása kötelező minden képzés esetében. A tanúsítványok, valamint a:

  • a szakképző intézmény által folytatott részszakmára felkészítő szakmai oktatás esetén szakma megszerzéséről kiállított oklevél, illetve szakmai bizonyítvány,

  • szakmai vizsga vagy képesítő vizsga elszámolása esetén a szakmai bizonyítvány, illetve képesítő bizonyítvány,

  • a jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés bizonyítvány

  • Nftv. 42.§-a szerinti mikrotanúsítványt adó képzés esetén a közokiratnak számító mikrotanúsítvány


hitelesített másolatát(ait) a kilépéskori adatszolgáltatásnál kell a kedvezményezett vállalkozásnak kötelezően benyújtania.


A jogszabály alapján szervezett oktatásra és képzésre – az Fktv. 1. § (2) bekezdése alapján – az Fktv 13/B. §-ban jelzett tanúsítvány kiállítása nem vonatkozik, ennek megfelelően e képzések vonatkozásában a képzés elszámolhatóságának feltétele az ágazati jogszabály által előírt vizsgakövetelmények teljesítését igazoló bizonyítvány benyújtása. Ugyanakkor a képzőnek az Fktv. 1.§ (2) bekezdés szerinti bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítenie kell, amely keretében az elszámolást igazoló bizonyítványt a FAR rendszerbe fel kell tölteni.


A képzéseken történő részvételt (képzésenként, képzési csoportonként, képzési naponként nyilvántartott jelenléti ívet) elektronikus adathordozón is szükséges igazolni helyszíni ellenőrzéskor.


Képzési program kidolgozása: tartalmát tekintve meg kell egyeznie az Fktv. 12.§-a szerinti képzési program-tartalommal. A Hirdetmény 9. pont 1) f) bekezdésében foglaltak alapján.


A továbbadott támogatást igénylő vállalkozás által, a külső képzések vonatkozásában beadandó árajánlatokra és a referenciákra vonatkozó irányadó minimális tartalmi követelmények kapcsán az 1. számú melléklet nyújt tájékoztatást. A többi költségtétel esetében az árajánlatra vonatkozó elvárásokat a 12.8. pont tartalmazza.


 1. A képzésben résztvevőkre vonatkozó feltételek

  1. Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő, míg nagyvállalatok esetében legalább 8 fő képzése szükséges.


  2. A képzésben részt vehet bármely, a támogatást igénylő vállalkozás által munkaszerződéssel foglalkoztatott, magyar állampolgárságú és minden olyan, külföldi állampolgárságú természetes személy is, aki magyarországi munkavégzésre jogosító

   munkavállalási, vagy összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges, továbbá a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § b) bb) alapján a 16. életévét betöltött Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár.


  3. A kölcsönvevő a kölcsönzött munkavállaló képzése vonatkozásában támogatásban nem részesülhet, tekintettel arra, hogy a munkaerő-kölcsönzés szabályai szerinti foglalkoztatás esetén a kölcsönvevő és a kölcsönzött munkavállaló között nem jön létre munkaviszony. A kölcsönzött munkavállaló a kölcsönbe adóval áll munkaviszonyban, a kölcsönbe adó és a kölcsönvevő között pedig munkaerő-kölcsönzési szerződés jön létre. A munkaerő-kölcsönző a munkavállalója képzése vonatkozásában akkor részesülhet támogatásban, ha vállalja, hogy a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt nem foglalkoztatja a támogatással érintett munkavállalót a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál (munkaerő-kölcsönzés alapján).


  4. Együttes kérelem esetén a beszállítói integrátornak nem szükséges minden egyes megpályázott képzésre akárcsak 1 fő résztvevőt is delegálnia. Lehet tehát olyan képzés, amelyben a beszállítói integrátor saját munkavállalója nem vesz részt, de valamilyen megpályázott képzésbe mindenképpen be kell vonni.


  5. A beszállítói integrátor szempontjából nem számít résztvevőnek az a munkavállalója, aki a képzést tartja. Ő oktatónak számít.


  6. Az együttes kérelemben szereplő beszállító(k)nak nem szükséges minden (az együttes kérelemben szereplő) képzésre munkavállalót küldeni. Csak az általa/általuk igényelt képzésre kell munkavállalót küldenie/küldeniük.


  7. Egy munkavállaló egy kérelmen belül több támogatott képzésben is részt vehet, de egy adott időpontban maximum két képzésben vehet részt (pl. egyszerre csak egy angol nyelvi és egy java fejlesztő képzésben vehet részt, új képzésbe csak akkor kapcsolódhat be, ha ezek közül valamelyiket befejezte), egy napon pedig csak egy képzésben részesülhet.


  1. Munkavállalók cseréje

   1. A képzésbe vont munkavállalók esetében az adott munkavállaló valamely képzésének megkezdését megelőző napig van lehetőség cserére, azzal a feltétellel, hogy a hatósági szerződésben megállapított támogatási összeg nem növekedhet a munkavállaló cseréjével.


   2. Amennyiben a cserével a vállalat alacsonyabb összegű képzési támogatásra lenne jogosult, az az átfordulási szempontok vizsgálatakor kerül visszafizetésre. Az eredeti részvevőnél alacsonyabb bérű munkavállalóra történő csere estén a csökkentett összegű bértámogatás kerül kifizetésre.


   3. Az eredeti résztvevőnél magasabb bérű munkavállaló esetén a bértámogatást nem növeljük, az eredetileg megállapított bértámogatás kerül kifizetésre.

   4. A képzésben résztvevők névsorát a képzés megkezdését megelőző 5. munkanapig szükséges benyújtani a https://www.munka.hu/ felületen található űrlapon (létszámfeltöltési űrlap).


   5. A névsor feltöltésekor az előzetesen meghatározott (kérelem űrlapon benyújtott) képzésektől nem lehet eltérni, tehát a képzési programok személlyel való feltöltésekor ragaszkodni szükséges a kérelem benyújtásakor feltüntetett (név nélküli) személyekhez rendelt képzés(ek)hez.


   6. Amennyiben a képzésből lemorzsolódás történik, a lemorzsolódott résztvevő(k)re vonatkozó, képzési előlegként folyósított összeg visszakövetelésre kerül.

   7. Az elméleti tanórákról, a gyakorlati képzésről, illetve a konzultációkról való megengedett hiányzás mértéke legfeljebb az adott képzés összesen óraszámának 10%-a. A hiányzási mérték túllépése esetén az adott egyén képzése nem minősül teljesítettnek.

   8. A hiányzás miatti lemorzsolódás esetében a személy képzési költsége (előleg) és az elszámolt kiesőidőre járó bértámogatás visszakövetelésre kerül a foglalkoztatótól.

   9. Amennyiben a hiányzás miatti lemorzsolódások következtében a képző nyilatkozata alapján a képzés nem folytatható, akkor a teljes képzési költség és kifizetett kieső munkaidőre járó bértámogatás visszakövetelésre kerül a foglalkoztatótól.

   10. Az eredményességmérés tekintetében minden képzésbe bevont személy a bázisba tartozik.

   11. A cserével megnövelt képzésben résztvevők létszáma lesz az eredményességmérés bázisa.


 2. A képzőkre vonatkozó feltételek – Külső képzések esetében


  1. A képzőintézmény rendelkezik legalább egy teljes lezárt üzleti évvel (ebbe beleértendő a lezárt költségvetési év is);


  2. A képzőintézmény adózás előtti eredménye a legutolsó vagy az utolsó előtti lezárt teljes üzleti évek egyikében elérte az 1 millió Ft-ot (költségvetési szerv és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvényhatálya alá tartozó képzőintézmény esetén nem kell alkalmazni);


  3. A képzőintézmény rendelkezik a választott képzéstípusnak megfelelő OSAP adatlappal vagy FIR adatszolgáltatással vagy a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe (továbbiakban: FAR) - részszakmára felkészítő szakmai oktatás esetén, amennyiben azt a Szktv. 9. § (1) szerinti szakképző intézmény szervezi meg, úgy a Szktv. 111. §-a szerinti Szakképzés információs rendszerébe (továbbiakban: SZIR) -történő adatszolgáltatással igazolt, az adott képzés típusában legalább 100 résztvevő befejezett képzését igazoló referenciával;

   Ennek igazolása a referencia képzést egyértelműen azonosító FAR, SZIR képernyőfotóval, vagy amennyiben ilyen az adott képzés kapcsán nem állhat rendelkezésre, OSAP adatlappal történhet, a kérelem kötelező mellékleteként benyújtandó.

   Jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés esetén is a FAR-on keresztül kerül sor a referencia igazolására.

  4. Az Nftv. szerinti felsőoktatási intézmények esetében – tekintettel a felsőoktatási intézmények komplex, magas szintű és rendszeres akkreditációs követelményeire –nem szükséges külön referencia igazolást csatolni, azonban a mikrotanúsítványt adó képzés esetén a felsőoktatási intézmény által kiállított hivatalos tárgyleírást/tárgytematikát a kérelem benyújtásakor csatolni szükséges, valamint amennyiben a tárgyleírás/tárgytematika nem tartalmazza a kreditértéket, azt megadni szükséges.


  5. A képzőintézményre a felnőttképzési államigazgatási szerv a kérelem benyújtását megelőző két évben az aktuális minimálbért meghaladó összegű hatósági bírságot nem szabott ki.


  6. A képzőintézmény az általa folytatott képzésekre vonatkozó és a Fktv.-ben részletezett feltételeknek megfelelően rendelkezik az Fktv. 2020. január 01-től hatályos állapot szerinti bejelentéssel és/vagy engedéllyel.


  7. Ha a felnőttképző a Szkt. szerinti szakmai képzést vagy - nem szakképző intézményként - részszakmára felkészítő szakmai oktatást vagy – az Fktv. szerinti belső képzés és jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés kivételével - részben vagy egészben az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló oktatást vagy képzést szervez, e felnőttképzési tevékenységét engedély alapján végezheti. Jogszabály alapján szervezett képzés esetében olyan képzés vehető igénybe, amelynek folytatására a képzést folytató intézménynek az ágazati jogszabályi előírások alapján jogosultsága van. Az Nftv. 42.§-a szerinti mikrotanúsítványt adó képzést az Nftv. 2.§-a szerinti felsőoktatási intézmények indíthatnak a támogatási konstrukció keretében.


  8. Az Fktv. szerinti képzői engedélynek, bejelentésnek a képzést lefolytató intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjában rendelkezésre kell állnia (ennek megszerzését a képzővel kötendő megállapodás alapján a hatósági szerződésben vállalnia kell).


  1. A képzésekre vonatkozó feltételek (külső -, belső képzésekre egyaránt)


   1. Legkésőbb a képzés megkezdése előtt 5 munkanappal a https://www.munka.hu/ honlapon elhelyezett űrlap mellékleteként rendelkezésre kell bocsátani a képzés tervezett ütemtervét (amely a https://www.munka.hu/ oldalról letölthető), a képzési alkalmak időpontjának pontos megjelölésével és az online betekintési lehetőséget biztosító linket. A felsőoktatási mikrotanúsítványt adó képzések esetén – tekintettel arra, hogy az adott kurzuson felsőoktatási intézmény egyéb hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója is részt vehet – az online betekintést az Nftv. 108. § 43 a pontja szerinti tanulmányi rendszer kurzus elektronikus jelenlét nyilvántartása helyettesíti a felsőoktatási intézményeknek az online betekintést külön nem kell biztosítaniuk.


    A képzésben résztvevők névsorát a képzés megkezdését megelőző 5. munkanapig szükséges benyújtani a fent megjelölt elektronikus felületen. Legkésőbb a képzés megkezdése előtti 5. munkanapig szükséges az érintett foglalkoztatottak első képzését megelőző hónapban érvényes bruttó bért tartalmazó munkaszerződésének és GDPR nyilatkozatának csatolása az elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelően a https://www.munka.hu/ oldalon található nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül a döntést hozó kormányhivatal hivatali kapujára.

   2. Amennyiben a képzések hatósági szerződésben rögzített időpontja, helyszíne változik, arról a támogatót legkésőbb az eseményt megelőzően – módosított kezdési időpontot tekintve - 5 munkanappal a fenti pontban megjelölt elektronikus felületen szükséges tájékoztatni a képzések helyszíni ellenőrzése érdekében. A képzésen belül megvalósuló képzési alkalmakról tájékoztatás kérhető be a vállalkozástól.


   3. Előzetes tájékoztatás hiányában a képzésre költség nem számolható el.


   4. A képzőnek a képzés Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben (FAR) történő rögzítés alkalmával kötelező megjelölni a támogatási konstrukciót. Ennek hiányában a képzési támogatás nem elszámolható.


   5. Az Nftv. 42.§-a szerinti mikrotanúsítványt adó képzés támogatása csak akkor számolható el, ha a mikrotanúsítványt a szükséges adatokkal együtt az Nftv. 108.§ 43a pontja szerinti tanulmányi rendszer a FAR számára a támogatási konstrukció megjelölésével együtt átadta, ezáltal a FAR-ban az adott képzés rögzítésre került.


   6. Képzési program kidolgozása, csak a kiválasztásra kerülő képző esetében szükséges: tartalmát tekintve meg kell egyeznie az Fktv. 12.§-a szerinti képzési program-tartalommal, ezek a pontok a következők:


    1. a képzés megnevezése,

    2. a képzés során megszerezhető kompetencia,

    3. a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei, a képzés célja és célcsoportját,

    4. a tervezett képzési idő,

    5. a képzés tananyagegységei, azok célja, tartalma, a tananyagegységekhez óraszám és a tananyagegység megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek és munkaformák, valamint a kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható, a beszámítható óraszám is,

    6. a zárt rendszerű elektronikus távoktatás kivételével - a maximális csoportlétszám,

    7. a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek leírása,

    8. a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei,

    9. a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek és ezek biztosításának módja.


   7. A mikrotanúsítványt adó képzések esetén a képzési programot teljes körűen helyettesíti az adott tantárgy vagy modul adatlapja és az Nftv.-ben meghatározott tárgyleírása.


   8. A munkáltató és képző között létrejövő megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy:


    1. a személyes jelenléttel megvalósított képzések esetében a képzőnek biztosítania szükséges a képzési alkalmaknak, a jelenlévők létszámának, személyazonosságának, a megfelelő képzési feltételeknek a kedvezményezett és a támogató videóhíváson keresztüli ellenőrzését. A mikrotanúsítványt adó képzések ellenőrzése, figyelemmel a jelen Hirdetmény 9. i) pontjában

     meghatározott feltételekre az Nftv. 108.§ 43a. pont szerinti tanulmányi rendszerben rögzített elektronikus jelenlét nyilvántartása helyettesíti;


    2. a képző a videóhíváshoz szükséges információkat, - amely lehet például mobil telefonszám, videókonferencia telefonszám vagy videókonferencia internetes hozzáférési link - és a csatlakozáshoz szükséges technikai tudnivalókat biztosítani köteles a kedvezményezett és a támogató számára legkésőbb az adott képzési alkalom megkezdése előtti munkanapon. A megfelelő minőségű videóhívás biztosítása érdekében olyan videóhívásra alkalmas alkalmazás használata szükséges, amellyel a képzés ellenőrizhető, és az alkalmazás képzés rögzítésére is alkalmas. (Pl. Microsoft Teams, Zoom, Google Meet).


    3. Amennyiben a képzés videóhíváson keresztül valósul meg, úgy kérjük a teljes képzés rögzítését. A rögzített képzés az ellenőrzés során bármikor bekérhető és visszanézhető. Erről a képzésben résztvevőt legkésőbb a képzés megkezdése előtt tájékoztatni szükséges.


    4. A képzések résztvevőit tájékoztatni szükséges arról, hogy az ellenőrző hatósági személy a résztvevőt személyazonosság igazoló okmány bemutatására kérheti, valamint, hogy a videóhívás előírása a támogató részéről az uniós források felhasználásának ellenőrzését szolgálja.


 3. A képzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatás


  Az Európai Szociális Alap Plusz létrehozásáról és az 1296/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2021/1057 EU rendelet I. mellékletében meghatározott, kilépéskor képesítést szerzettek száma közös indikátorhoz2 szükséges adatszolgáltatás érdekében a munkáltató adatot szolgáltat a 3. kilépéskori adatszolgáltatásra vonatkozó űrlapon arról, hogy a projekt keretében támogatott képzés elvégzését igazoló tanúsítvány kiállításának feltétele-e képző által végzett, minden résztvevőre kiterjedő vizsga/felmérés, melynek célja a megszerzett tudás, készségek, kompetenciák felmérése.


  A zöld (környezetbarát) átállást is támogató képzések nyomon követése érdekében a kérelmet benyújtó vállalkozásnak a képzési program tartalma alapján nyilatkoznia szükséges a kérelemben arról is az egyes képzéseket érintően, hogy azok környezetbarát és fenntarthatósággal összefüggő készségek fejlesztését célzó elemeket is tartalmaznak-e3.


  2 A kilépéskor képesítést szerzett indikátor szempontjából azok a résztvevők vehetők figyelembe, akik olyan képzésben vettek részt sikeresen a projekt keretében, melynek elvégzéséhez jogszabály és Hirdetmény alapján vizsga kapcsolódik (pl. részszakma megszerzésére irányuló szakmai oktatás), és azon képzést elvégzők is, akik képzésének elvégzéséhez jogszabály/Hirdetmény által előírt vizsga nem kapcsolódik, de a képzési program tartalmazza a megszerzett tudás, készség, kompetencia elsajátításának formális ellenőrzését, és ennek való megfelelés a tanúsítvány kiállításának feltétele. Azon képzések esetén, melyekhez nem kapcsolódik jogszabályban és Hirdetményben előírt vizsga nem szükséges az előzőekben jelzett számonkérés előírása, az a támogathatóságnak nem feltétele.

  3 Környezetbarát készségekhez hozzájáruló képzésnek tekinthető az a képzés, aminek része az erőforrás-hatékonysággal, újrahasznosítással kapcsolatos gyakorlati ismeretek és készségek fejlesztése, vagy a klíma-változással, az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos összefüggések ismertetése, a kibocsátás csökkentésére vonatkozó ismeretek, vagy a környezeti károk megelőzésével, csökkentésével, a károk helyreállításával kapcsolatos ismeretek és készségek fejlesztése. A környezetbarát készségek fejlesztéséhez is hozzájáruló képzési elem a támogathatóságnak nem feltétele, az erről való nyilatkozattétel nyomon követési célokat szolgál.

 4. A képzési program időtartama

  1. Mikor kezdhető meg a képzési program


   Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett képzéshez nem igényelhető.


   Amennyiben megállapítást nyer, hogy a projekt megkezdésére a támogatási kérelem benyújtását megelőzően sor került, a támogatási kérelem elutasításra, illetve a támogatás visszavonásra kerül.


   A képzések megvalósítása támogatási kérelem benyújtását követő napon saját felelősségre megkezdhető, de a projekt megkezdése nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.


  2. Mennyi idő alatt kell fizikailag befejezni a képzési programot?


   A képzési program befejezésére a hatósági szerződés megkötésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre. A képzési program és az annak utolsó napját követő naptól számított

   180. napos eredményesség mérés vizsgálatának 2026. július 31-ig meg kell történnie, a képzési programot ennek megfelelően szükséges megtervezni.


   A támogatási összeg elszámolására a program befejezését követően 90 nap áll rendelkezésre.


 5. Elszámolhatóság

  1. Mekkora önerő kell a projekthez?


   1. A támogatási kérelem benyújtásának feltétele a képzés megvalósításához szükséges önerő rendelkezésre állása, amely legalább a projekt elszámolható összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett része, erről szóló 30 napnál nem régebbi bankszámla kivonat/banki igazolás a kérem kötelező mellékletét kell, hogy képezze.


   2. Az önerő lehet saját forrás és egyéb, az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatás is.


   3. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül. (Például saját forrásként nem vehető figyelembe a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, miután az egy állami kamattámogatásban részesített hitel.)


  2. Elszámolható képzési költség tételek

   1. Elszámolható képzési költség tételek - Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzés esetében


    1. Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj);

    2. Oktatók, vizsgáztatók utazási és szállás költsége az Elszámolási Útmutató figyelembevételével

    3. Képzés megszervezésének és lebonyolításának költsége

    4. Képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök projektarányos bérleti díja

     (beleértve a kapcsolódó rezsi költségeket), posta és adminisztrációs költségek

    5. Képzéshez kapcsolódó egyéb indokolt költségek (beleértve vizsgadíj, vizsgáztatási díj, bizonyítvány, tankönyv, jegyzet, segédanyag költsége, előzetes tudásmérés és az elégedettségmérés költsége, amortizáció költsége, munkaruha/védőruha, alkalmassági vizsgálat és egyéb a képzéssel összefüggésben előírt, a képzés elvégzéséhez szükséges speciális vizsgálat és kapcsolódó védőoltás költsége). A vizsgadíjat a képzési költség (óradíj, max. elszámolható költség/fő) részeként szükséges értelmezni és számla alapján elszámolni.


   2. Elszámolható képzési költség tételek - Belső képzés esetében

    1. Oktató költsége (Amennyiben az oktató nem a támogatást igénylő vállalkozás munkaszerződéssel igazolt munkavállalója, 3 db árajánlat alapján szükséges alátámasztani a költséget). Amennyiben munkaszerződéssel igazolt saját munkavállaló az oktató, akkor a kieső munkabére számolható el a Hirdetmény 2. sz. mellékletében foglalt feltételek mellett.

    2. Oktatási helyszín (terem- és eszközbérlet) költsége: az Elszámolási Útmutató figyelembevételével


    Az Elszámolási Útmutató című dokumentum letölthető az alábbi linken a palyazat.gov.hu honlapon a Széchenyi Plusz (2021-2027) általános útmutatói között:


    https://www.palyazat.gov.hu/ltalnos-tmutat-a-felhvsokhoz-szerzds-mintk-szf-avdh-tjkoztat-2021-2021#


    Amennyiben a továbbadott támogatást igénylő vállalat saját székhelyén, telephelyén, fióktelepén történik a képzés megvalósítása, akkor nem számolható el költség az oktatási helyszín (terem) vonatkozásában. (Ha egy vállalat rendelkezik önköltségszámítási szabályzattal (módszertannal), akkor annak megfelelően a képzéshez kapcsolódó rezsiköltségek és felhasznált (ill. amortizálódott) eszköz- és anyagköltségek elszámolhatósága biztosítandó. Terembérlet költsége nem.)


    Amennyiben a képzés nem a támogatási igénylő vállalat saját székhelyén, telephelyén, fióktelepén és/vagy nem saját eszközén történik, akkor 3 ajánlattal szükséges alátámasztani a piaci árat.


    Belső képzésként csak azon képzések valósíthatóak meg, amelyek esetében a támogatást igénylő vállalkozás rendelkezik az Fktv. szerinti bejelentéssel, illetve amennyiben a képzés folytatásáról ágazati jogszabály rendelkezik, úgy arra vonatkozóan a támogatást igénylő vállalkozásnak van képzői engedélye.

  3. Elszámolható képzési óradíjak

   Elszámolható költség alatt a támogatás alapjául legfeljebb figyelembe vehető költségeket kell érteni. A támogatás a vállalat méretétől függően az elszámolható költség egy bizonyos hányadát fedezi.


   A belső és külső képzésekre eltérő maximális súlyozott óradíjak vonatkoznak. A belső képzések óradíja nem haladhatja meg az azonos képzési típusba tartozó „külső” képzések maximális óradíjának 75%-át.


   A táblázat az elszámolható költségként figyelembe vehető maximumot tartalmazza tanóránkénti megosztásban. Egy képzési tanóra 1 munkaórának felel meg és legalább 45 perc időtartamot ölel fel. Nem kizárt, hogy a képzés többe kerül, mint a lehetséges maximális támogatási összegek, de ebben az esetben a támogatás alapjaként csak a maximális óradíj vehető figyelembe.   Képzés típusok


   Maximális elszámolható egy főre jutó óradíj (1 képzési tanóra)

   (forint/fő)


   Maximális csoportlétszám/képzés


   Belső képzés esetén

   Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső

   képzés esetén


   Szakmai ismeretre irányuló képzés

   3281

   4375


   20 fő

   Soft skill képzés

   2813

   3750

   Információs és kommunikációs technológiákra (IKT)

   irányuló képzés


   2344


   3125

   Nyelvi képzés

   1875

   2500

   10 fő


  4. A Képzési támogatás összetétele


   A képzési támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a 2020. évi CXXXV. törvény és a 100/2021. (II. 27) rendelet szabályozza.


   A képzési költség elszámolhatósága három paraméter alapján kerül meghatározásra:


   1. egy főre jutó maximálisan elszámolható képzési költség;

   2. egy főre jutó – képzéstípus szerint megítélt – maximális óradíj (lásd a Hirdetmény 12.3. pontjában);

   3. amennyiben a képzéshez az Szktv. 14.§-a szerinti nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpontban letehető szakmai vizsga vagy képesítő vizsga kapcsolódik, úgy annak vizsgadíja

   1. Egy főre jutó maximálisan elszámolható képzési költség


    A maximálisan elszámolható egy főre jutó képzési költség 250 000 forint, ami az alábbi négy szempont:


    1. a képzésbe bevont munkavállaló hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű,

    2. a képzésbe bevont személy hátrányos helyzetű régióban lévő telephelyen dolgozik (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföldi, Dél-Dunántúl),

    3. a munkáltató fő tevékenysége kiemelt ágazathoz tartozik,

    4. összes megpályázott képzés összértékének legalább 25%-át IKT képzés teszi ki bármelyikének teljesülése esetében 350 000 forintra növelhető az alábbiak szerint:

     1. a képzésbe vont személy a támogatás szempontjából hátrányos helyzetű, vagy megváltozott munkaképességű. A hátrányos helyzet igazolása esetén a megnövelt keretösszeg a hátrányos helyzetűnek tekinthető vagy megváltozott munkaképességű személy(ek)re értendő.


      E támogatás esetében hátrányos helyzetűnek tekinthetők, aki:


      • 15 és 24 év közötti életkorú vagy

      • 50 éven felüli személy vagy

      • alacsony iskolai végzettségű vagy pályakezdő: nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje), vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban.


     2. a képzésbe vont személy Hátrányos helyzetű régióban dolgozik (telephely szerinti munkavégzés). A hátrányos helyzetű régió teljesülése esetén a megnövelt keretösszeg a hátrányos helyzetű régiókban dolgozó személy(ek)re értendő.

     3. 2022.12.31 előtt a pályázó vállalkozás cégkivonatába bejegyzett főtevékenysége alapján a cég TEÁOR kódja a kiemelt gazdasági ágazatok valamelyikébe tartozik. A kiemelt gazdasági ágazat szempontjának teljesülése esetén a megnövelt keretösszeg a vállalat által a pályázat során képzésben résztvevő összes munkavállalójára értendő. A kiemelt gazdasági ágazatok listája jelen Hirdetmény mellékletében, illetve a https://www.munka.hu/ oldalon található.

     4. az összes megpályázott képzés összértékének legalább 25%-át jelen Hirdetmény

    7.2. pontjában meghatározott információs és kommunikációs technológiákra (IKT) irányuló képzések alkotják. Az IKT képzések részarányát a kérelemben foglalt összes képzés elszámolható költségének összértékéhez kell viszonyítani. A feltétel teljesülése esetén a megnövelt keretösszeg a vállalat által a pályázat során képzésben résztvevő összes munkavállalójára értendő. Együttes kérelem esetén az IKT képzések összértéken belüli részarányát vállalatonként kell vizsgálni.


   2. Egy főre jutó képzési költség számítása (képzési támogatásszámítás)


    A 12.4.1. pontban meghatározott elszámolható keretösszeg az összes képzési típusra együttesen értendő, az óradíj megfelelőségét figyelembe véve. Az egy főre jutó képzési

    költség ezt az összeget meghaladhatja, de maximum 250 000 (növelt esetben 350 000) forint számolható el.


    Példa: egy résztvevő 3 képzésben egymást követően vesz részt, akinél a maximálisan elszámolható egy főre jutó képzési költség 250 000 Ft


    1. 100 000 Ft / fő

    2. 120 000 Ft / fő

    3. 50 000 Ft / fő


     1. Ebben az esetben a teljes képzési költsége 270 000 Ft, ebből az elszámolható költség 250 000 Ft, amire az intenzitás számítódik (pl. nagyvállalat esetében a támogatás: 250 000 x 0,5 = 125 000 Ft)A képzés egy főre jutó összértéke meghaladja az egy főre megítélt maximális keretösszeget (tehát a 250 000 vagy 350 000 forintot): a maximálisan megítélt keretösszeg szorozva az intenzitással.


      Példa: 400 000 forintos egy főre jutó képzési költség, az egyénre 350 000 forint lett megítélve, a vállalat középvállalkozás (60%-os intenzitás), akkor= 350 000 * 0,6 = 210 000 forint


     2. A képzés egy főre jutó összértéke nem haladja meg az egy főre megítélt maximális keretösszeget (tehát a 250 000 vagy 350 000 forintot): a képzés egy főre jutó költsége szorozva az intenzitással.


     Példa: 150 000 forintos egy főre jutó képzési költség, az egyénre 350 000 forint lett megítélve, a vállalat középvállalkozás (60%-os intenzitás), akkor= 150 000

     * 0,6 = 90 000 forint


     A vállalatnak megítélt képzési támogatás az egy főre megítélt képzési támogatások összege.


   3. További elszámolhatósági szabályok a képzési költségek vonatkozásában


    1. A vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések esetében a képző kiválasztásának alátámasztását és a képzőre vonatkozó feltételek teljesülésének igazolását a Hirdetmény 1. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelmények szerint szükséges teljesíteni.

    2. Belső képzés esetében a támogatott vállalkozásnak önköltségszámítási módszertant (Hirdetmény 2. sz. melléklete) szükséges benyújtania a költségek alátámasztására.

    3. Belső és külső képzés esetében a képzési költség elszámolhatóságának feltétele, hogy a képzési óraszámot alátámasztó képzési programterv – mikrotanúsítványt adó képzés esetén az adott tantárgy Nftv. 108.§ 43a pontja szerinti tanulmányi rendszerben nyilvántartott adatlapja - a kérelem részeként benyújtásra kerül.


    A képzési költségtételek indokolt esetben önálló tételként is elszámolhatóak az azt igazoló számla jelen Hirdetmény elszámolási feltételeinek megfelelő benyújtásával.


  5. Bértámogatás összetétele


   A bértámogatás a képzés miatt kieső munkaórákra szól az egyén bérköltségének (bruttó bér) figyelembevételével. A figyelembe vett bérköltség legfeljebb az aktuális kötelező legkisebb

   munkabér (minimálbér) 1,5-szereséig terjedhet, figyelembe véve, hogy a támogatás megállapított maximális összege foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonta a kötelező legkisebb munkabér 150%-át a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 26.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján.

   Felhívjuk a figyelmet, hogy megítélt támogatás esetén a hatósági szerződés módosítása nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott támogatási összegen felüli többlettámogatás biztosítására a kötelező legkisebb munkabér változása esetében sem.

   A kérelemben és a hatósági szerződésben a teljes összóraszám figyelembevételével történik a bértámogatás összegének megállapítása.


   1. Egy főre jutó bértámogatás


    A munkavállaló első képzését megelőző hónapban érvényes munkaszerződése szerinti bér alapul vételével számítandó (a szerződés szerint bér/174 órával, így megkapjuk az 1 órára eső összeget, amely nem lehet magasabb a kérelem benyújtásakor érvényes kötelező legkisebb munkabér 1,5 szeresének megfelelő összeg alapján meghatározott 1 órára eső összegnél (a 2024-ben érvényes minimálbér alapján 2300 Ft-nál (400 200 Ft/ 174),


    1. Amennyiben a bérköltség az aktuális kötelező legkisebb minimálbér 1,5-szeresét meghaladja: az aktuális kötelező legkisebb munkabér 1,5-szerese szorozva a munkaórákhoz viszonyított kieső órákkal és szorozva az intenzitással.


     Példa: 420 000 forintos bérköltség, 40 órás képzés, kisvállalkozás (70%-os intenzitás), akkor 420 000/174 = 2414 Ft; 2414 > 2300 ebben az esetben 2300 * 40 * 0,7 = 64 400 forint.) kerekítési szabály a havi átlagkereset/174 órával egész számra.


    2. Amennyiben a bérköltség az aktuális kötelező legkisebb bruttó minimálbér 1,5-szeresét nem haladja meg: a bérköltség szorozva a munkaórákhoz viszonyított kieső órákkal és szorozva az intenzitással.


     Példa: 150 000 forintos bérköltség, 40 órás képzés, kisvállalkozás (70%-os intenzitás), akkor 150 000/174= 862 Ft a kieső bér számítása 862 * 40 * 0,7 =24 136 Ft.)


     A vállalatnak megítélt bértámogatás az egy főre megítélt bértámogatások összege.


  6. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatárs költsége -szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

   A szakmai megvalósítás költsége kizárólag mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő támogatott vállalkozás esetében számolható el.

   A szakmai megvalósítás költsége bértámogatás (munkaviszony, vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés) keretében számolható el munkaidő-arányosan az alábbiak figyelembevételével:

    1. A szakmai megvalósítás költsége nem haladhatja meg a projekt teljes elszámolható költségének maximum 25%-át.

    2. A szakmai megvalósítás költsége teljes munkaidő esetében maximum havi 300.000 Ft/hó, vagy ennek időarányos összege lehet.

    3. A kérelem benyújtásakor meg kell adni a szakmai megvalósítói feladatot ellátó munkavállaló megvalósítói tevékenységre fordítandó havi munkaidejét.

    4. A szakmai megvalósítói díj elszámolásához be kell nyújtani a szakmai megvalósítói feladatra fordított munkaidőt tartalmazó munkaszerződést. Amennyiben a szakmai megvalósító megbízási szerződés keretében látja el feladatát, a teljesítési igazoláson is fel kell tüntetni, hogy az adott hónapban hány órában látta el szakmai feladatát.


  7. Melyek az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások?

   1. A célcsoport képzéséhez kapcsolódó költségek és a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordításai (bértámogatás) esetében – ide nem értve a szakmai megvalósítók költségét – az egy vállalkozás által igényelt támogatás együttesen - nem haladhatja meg a támogatást igénylő vállalkozás támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben fizetett személyi jellegű ráfordításainak a 25%-át. (a 4.1. b) alpontban meghatározott vállalkozások esetében nem vizsgálandó)


   2. Az egy főre jutó havi bértámogatás, képzési támogatás és szakmai megvalósítói költségének összege nem haladhatja meg a 100/2021. (II. 27.) Korm. rendeletben előírt, a megállapításkor hatályos kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét. Részletszabályokat a Hirdetmény 12.4. és 12.6. fejezetei tartalmazzák.


  8. Az elszámolható költségekkel kapcsolatos egyéb elvárások

   1. A vállalkozás által benyújtott kérelem vizsgálata során a benyújtott árajánlatokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy a projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon került-e összeállításra, valamint, hogy a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét és az átlagos piaci áraknak történő megfelelést követi-e.


   2. A projekt költségvetésének alapját a legtakarékosabb árajánlat kell, hogy képezze. Az árajánlatok vizsgálatánál az azonos típusú (szakmai képzés, IKT képzés, nyelvi képzés, soft skill) képzések ajánlatait szükséges vizsgálni.


   3. A vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések kivételével az igénybe vett szolgáltatásként elszámolható költségek esetében benyújtandó árajánlatokra vonatkozó elvárások:

    1. Minden 300.000 Ft -ot meghaladó elszámolható összköltségű költségtétel alátámasztására 3 db, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes, egymástól független árajánlatadók által kiállított, magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges, amely tartalmazza:

     • az ajánlattevő megnevezését, adószámát, aláírását;

     • az ajánlat tárgyának pontos megnevezését;

     • az árajánlat érvényességét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát, amely a támogatási kérelem benyújtását megelőző 90 napnál nem lehet régebbi;

     • az egységárat, a nettó árat, az ÁFÁ-t és a bruttó árat;

     • az árajánlatnak tartalmaznia kell az elvégzendő feladatok szakmai tartalmát, ráfordított emberhónap számot, valamint, amennyiben ez az árban meghatározó, az anyagköltség becsült mértékét, valamint amennyiben az árajánlat összege egyéb költségeket is magába foglal, azok összegét és megnevezését;

     • igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatásra vonatkozó referencia megadása az árajánlatban kötelező;

     • amennyiben az árajánlat összege nem forintban van meghatározva, szükséges azt átszámítani forintra az árajánlat napjára vonatkozó MNB hivatalos árfolyamán;

     • nem magyar nyelvű árajánlat esetében magyar nyelvű fordítást is szükséges mellékelni a teljes árajánlatról. Nem szükséges hivatalos, fordítóiroda által készített fordítás;


    2. Az árajánlatnak és a támogatási kérelemben szereplő tevékenységek elnevezésének, költségeknek és a táblázatok adatainak meg kell egyezniük.


    3. Az árajánlatok szakmai szöveges leírásából világosan ki kell derülnie, hogy az adott tevékenységhez milyen konkrét munkafolyamatok tartoznak, s ezeket a támogatást igénylő profiljára szabva szükséges összeállítani. Amennyiben az árajánlat csak általánosságban tartalmazza az adott tevékenység szakmai jellemzőit, nem fogadható el.


    4. Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100 000 forintot, a továbbadott támogatást igénylő részéről nem szükséges a piaci ár alátámasztása.


    5. A hárommillió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a

     300 000 forintot, a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat a továbbadott támogatást igénylőnek nem kell benyújtania, azonban azok helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizhetőek.


   4. Az árajánlatokat adó képzők függetlenek egymástól, valamint a kérelmet benyújtó munkáltatótól – a belső képzéseket nem ideértve. Nem független az ajánlattevő,


    1. amennyiben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa -irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;


    2. amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy


    3. ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.


    4. Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Ptk. 8:1. §

   (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.


 6. Támogatási intenzitás

  Képzési és bértámogatási elem kapcsán a támogatás intenzitása a pályázó vállalat méretétől, valamint a válságtámogatás jogcím esetében a vállalkozás főtevékenységétől függ az alábbi táblázat alapján.

  Az elszámolhatósággal kapcsolatos követelményeket a Hirdetmény 12. pontja tartalmazza.


  A képzési támogatásra és bértámogatásra egyaránt érvényes támogatási intenzitások az alábbiak szerint alakulnak:


  Vállalatméret

  Támogatás formája

  Támogatási

  intenzitás


  Mikro-és kisvállalkozás

  képzés esetében képzési támogatás


  70%

  kieső bérköltség esetében de

  minimis/mezőgazdasági de minimis támogatás

  szakmai megvalósítás költsége esetében de minimis/mezőgazdasági de minimis támogatás

  100%


  Középvállalkozás

  képzés esetében képzési támogatás


  60%

  kieső bérköltség esetében de minimis/mezőgazdasági de minimis támogatás


  Nagyvállalat

  képzés esetében képzési támogatás


  50%

  kieső bérköltség esetében de minimis/mezőgazdasági de minimis támogatás

  Magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatokban4

  főtevékenységet

  végző vállalkozások esetében

  képzés esetén (válságtámogatás),)

  100%

  átmenetileg – a 2024.06.30-ig

  hozott támogatási döntések esetében

  kieső bérköltség esetén (válságtámogatás) a vállalkozás méretétől függetlenül,

  szakmai megvalósítás költsége esetében de minimis/mezőgazdasági de minimis támogatás amennyiben a vállalkozás mérete mikro-, vagy

  kisvállalkozás.


 7. Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

  A továbbadott támogatást igénylő vállalkozások esetében a 8. sz. melléklet 1. Horizontális elvárások pontban foglalt horizontális elvek betartása kötelező. A GINOP Plusz útmutató horizontális követelményekhez c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárniuk a továbbadott támogatást igénylőknek.


  Projekt által igényelt támogatás összege

  Támogatott horizontális tevékenységek

  25 millió Ft alatt

  A 8. sz. melléklet 1. fejezetében foglalt horizontális elvek betartása

  kötelező

  >= 25 millió Ft

  < 50 millió Ft

  A 8. sz. melléklet 1. fejezetében foglalt horizontális elvek betartása

  kötelező.

  Önkéntesen vállalható 1 db környezeti fenntarthatósággal összefüggő

  tevékenység vagy 1 db esélyegyenlőségi tevékenység a 2. pontban

  felsorolt tevékenységek közül.

  >=50 millió Ft

  < 100 millió Ft

  A 8. sz. melléklet 1. fejezetében foglalt horizontális elvek betartása

  kötelező.

  Kötelező vállalni minimum 1 db környezeti fenntarthatósággal

  összefüggő tevékenységet VAGY 1 db esélyegyenlőségi tevékenységet

  a 2. pontban felsorolt tevékenységek közül.

  >=100 millió Ft

  < 500 millió Ft

  A 8. sz. melléklet 1. fejezetében foglalt horizontális elvek betartása

  kötelező.

  Kötelező vállalni minimum 1 db környezeti fenntarthatósággal

  összefüggő tevékenységet ÉS 1 db esélyegyenlőségi tevékenységet a

  2. pontban felsorolt tevékenységek közül.


  4 Az vonatkozó részleteket a Hirdetmény 8. számú melléklete tartalmazza.


  A támogatás iránti kérelemben a foglalkoztatóknak nyilatkozniuk kell, hogy az Alapjogi Chartában és a horizontális útmutatóban foglaltakat megismerték és tevékenységük nem sérti az abban foglalt jogelveket és alapelveket, és vállalják azok betartását a projektjük megvalósítási időszaka alatt, valamint a munkavállalóikat tájékoztatják arról, hogy amennyiben képzések megvalósításával összefüggésben diszkriminációt tapasztalnak, akkor panaszaikkal az Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatósághoz is fordulhatnak.


 8. A Támogatás folyósítása

  1. Előlegigénylés


   1. Az előleg mértéke nem haladhatja meg a teljes megítélt támogatás maximum 50%-át, azonban előleg csak a képzési költség és szakmai megvalósítói költség támogatási összegéig nyújtható a vállalkozás kérelmére.

   2. A képzési támogatás kiszámításának alapja a támogatást igénylő munkáltató által képezni kívánt foglalkoztatottak létszáma (fő), függetlenül attól, hogy az egyes munkavállalók mennyi képzésben vesznek részt, amelynek összege nem haladhatja meg a kérelemben szereplő összes tanfolyami költséget. Minden résztvevő után a megemelt (350 ezer forintos) egy főre jutó max. képzési költséggel állapítjuk meg a képzési támogatás mértékét függetlenül attól, hogy az adott résztvevő / a vállalat jogosult-e a megemelt képzési keretre.

   3. Abban az esetben, ha a tanfolyami költségek és a kérelemben megadott információk alapján egyértelműen megállapítható, hogy az 1 főre eső képzési költség nem éri el a hirdetményben szereplő 350.000 forintos maximum korlátot, a ténylegesen számított képzési költség alapján kerül utalásra az előleg összege úgy, hogy az nem haladhatja meg a kérelmező által a kérelemben a képzésre igényelt összeget.

   4. A végleges névsor(ok) alapján a támogatási program végén kerül elszámolásra a valós támogatási összeg, amely eredményezheti azt, hogy magasabb támogatás kerül megállapításra, és az elszámolás végén a fel nem használt összeggel az illetékes kormányhivatal visszafizetési felhívással fog élni. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. § (6) értelmében, ha a

    visszafizetési kötelezettség a támogató saját érdekkörében felmerülő okból keletkezett, a támogatás visszafizetése a megállapított fizetési határidőig kamatmentes, minden egyéb – indokolt - esetben ügyleti kamat vagy késedelmi kamat kerül felszámításra.

   5. A pályázók a pontos képzési támogatási összeget meg tudják állapítani a pályázat benyújtása előtt és a tényleges névsorok rendelkezésére állásakor, a Hirdetmény mellékletét képező „Képzési támogatási összeg számoló” Excel tábla segítségével, mely a https://www.munka.hu/ oldalról letölthető. Abban az esetben, ha egy adott személy több képzésben is részt vesz, a képzési támogatás keretében számított előleg szempontjából egy főnek minősül.

   6. Előleg kifizetésére a hatósági szerződést megkötését követő 15 napon belül kerül sor.

   7. A támogatási előleget nem lehet lekötni, befektetési célból felhasználni, az előlegen realizált kamat kizárólag banki látra szóló kamat lehet. Erről a kedvezményezett a záró elszámoláskor nyilatkozik.


  2. Kifizetéssel kapcsolatos egyéb tudnivalók

   1. A hatósági szerződés szerinti képzési program befejezését követő 90 napon belül a munkaadó az elszámolható költségekről elszámolást köteles benyújtani. A kormányhivatal az elszámolás elfogadását követő 15 napon belül a munkaadó hatósági szerződésben megjelölt bankszámlájára történő átutalással folyósítja az utólagos elszámolással nyújtott támogatás elszámolás alapján elfogadott összegét.

   2. A Hirdetmény 15.1. e) pontjával összhangban a képzési költség elszámolását követően kerül meghatározásra a költségtípusok pontos értéke, amely eredményezheti azt, hogy magasabb támogatás kerül megállapításra, és az elszámolás végén az illetékes kormányhivatal visszaköveteléssel fog élni.

   3. A munkaadó a jogalap nélkül folyósított támogatás összegét a kormányhivatal visszafizetésre kötelező közigazgatási döntése alapján, az abban megjelölt határidőben, és az ott meghatározott feltételek szerint –– a felróhatóság vizsgálata, és hátrányos jogkövetkezmények (ügyleti kamat felszámítása) nélkül –– köteles visszafizetni.

   4. A bértámogatás utólagosan, havi elszámolásban kerül kifizetésre bérjegyzék és képzési jelenléti ív alapján. A beküldendő dokumentumok listáját a Hirdetmény 22. pontja tartalmazza. A bértámogatás igénylése opcionális.


 9. A projekt megvalósítása után milyen kötelezettségek állnak fenn?

  A vállalkozások részére megítélt támogatás feltételesen vissza nem térítendő támogatás, azaz visszatérítendő támogatásnak minősül azzal, hogy a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – a képzések befejezését követő naptól számított 180. napon mért - eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.

  A feltételesen vissza nem térítendő támogatás az eredményességmérési feltételként meghatározott továbbfoglalkoztatásra vonatkozó alábbi vállalások nem teljesítése esetén a nem teljesítés mértékének arányában visszakövetelésre kerül.


  1. Eredményességmérési feltételek


   Az eredményesség méréséhez a Hirdetmény 18. pontjában foglaltak szerint kell adatot szolgáltatni.

   A támogatást igénylő vállalja, hogy az adott munkavállaló utolsó képzési alkalmát követő naptól számított legalább 180. napon keresztül a képzésben résztvevő munkavállalót foglalkoztatja.   Eredményességmérési szempont

   A vissza nem térítendő támogatássá való alakulás az eredményességi mérési szempont alapján

   A vissza nem térítendő támogatássá alakuló támogatás mértéke a teljes támogatási összeg

   arányában (%)

   Képzésben résztvevők továbbfoglalkoztatása

   90 %=<x

   100 %

   80 %<=x<90 %

   75 %

   70 %=<x <80%

   50 %

   <70%

   0 %

   Hirdetmény 4.1. b) pontja szerinti esetben (magas energiaintenzitású ágazatban működő, 1 lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalatok

   esetén)

   A vállalat fő TEÁOR-ja nem a jelen Hirdetmény 1.sz. táblázatában szereplő magas energiaintenzitású ágazatokhoz tartozik

   0 % a képzésben résztvevő továbbfoglalkoztatási arányától függetlenül.


   Azon vállalatok esetén, amelyek fő tevékenysége (fő TEÁOR) a Hirdetmény 4.1. b) pontjában rögzítettekkel összhangban a magas energiaintenzitású ágazatba tartozik, és a kérelem benyújtásának időpontjában nem rendelkezett egy lezárt, beszámolóval alátámasztott, teljes üzleti évvel, további eredményességmérési feltétel, hogy az adott vállalat fő tevékenysége (fő TEÁOR) továbbra is a 4.1. pontban található 1.sz táblázatban felsorolt, magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatba tartozik. Ennek hiányában a támogatás teljes összege visszakövetelésre kerül ügyleti kamattal növelten, függetlenül a továbbfoglalkoztatás teljesítésének mértékétől.


   Számítás alapja:


   Vizsgált időszak

   Bázis hónap: A névsor benyújtásának időpontja.

   Eredményességmérés időszaka, amely a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama is: Az adott képzésben résztvevő munkavállaló utolsó képzési alkalmát követő naptól számított

   180. nap. Amennyiben egy adott meghirdetési szakaszban egy kérelemhez kapcsolódóan egy munkavállaló több képzésben vesz részt, akkor az adott munkavállaló utolsó képzésének utolsó napját követő naptól számított 180. nap. Minden képzésben részt vevő munkavállalóra vonatkozóan az előzőekben foglaltak szerint kell vizsgálni azt, hogy az adott munkavállaló foglalkoztatásban áll-e az eredményességi időszak végén.

   Vizsgált mutatók:

   A képzésben résztvevők közül foglalkoztatásban állók száma az eredményességmérési időszak végén (TFSZ)

   Megjegyzés: beleszámítandók azon képzésben résztvevők is, akik vis maior helyzet miatt

   (olyan mértékű elháríthatatlan, váratlan esemény következik be, melynek eredményeképpen

   munkavállalói felmondás vagy munkáltató működésével összefüggő felmondás következik be (9. számú melléklet) nem állnak foglalkoztatásban az eredményességmérési időszak végén.

   A képzésben résztvevők száma: azon foglalkoztatottak száma, akik részt vettek a képzés(ek)ben. (KRSZ)

   Továbbfoglalkoztatás aránya (TFA):

   • Számítás: TFA = (TFSZ / KRSZ) x 100, de legfeljebb 100%.

   • Mértékegység: %


   Példa: Egy adott cég esetében egy adott képzésben 20 fő munkavállaló vett részt. Az adott képzés befejezésének napjától számított 180. napon ezen foglalkoztatottak közül már 1 fő nem dolgozik a vállalatnál. A foglalkoztatása közös megegyezéssel szűnt meg [azaz nem vis maior ok miatt].

   TFA = (19/20) x 100 = 95%


   Az eredményességmérési szempontok teljesülésének vizsgálatához GINOP PLUSZ-3.2.1-51 Eredményességi elvárások rögzítése a képzésben résztvevők hatásvizsgálatához űrlap foglalkoztatási és képzési összesítő használata szükséges, amely a https://www.munka.hu/ oldalon elérhető.

   Amennyiben a munkáltató a továbbfoglalkoztatási időszak alatt jogutódlás nélkül megszűnik, úgy a teljes támogatási összeg visszafizetendő.


  2. Továbbfoglalkoztatási kötelezettség

   Az eredményességi feltételek mellett a munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a 100/2021. (II.27.) Korm.rendelet 41.§ (2) bekezdésében előírt foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel nem szünteti meg a támogatott munkavállaló munkaviszonyát, valamint, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a támogatott munkavállaló, munkaviszonyát. Illetve a támogatott munkavállaló munkaviszonyát a munkaadó a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 79. § (1) bekezdés b) pontja alapján sem szünteti meg.

   Amennyiben a foglalkoztatásra irányuló jogviszony a képzés ideje alatt vagy azt követően, a képzés időtartamának legalább felével megegyező időn belül a munkaadó működésével összefüggő okból felmondással vagy közös megegyezéssel megszűnik, a támogatást meg kell szüntetni és vissza kell követelni az adott munkavállalóra vonatkozóan.

   A továbbfoglalkoztatási kötelezettség teljesítése nem függ a foglalkoztatás jellegétől (teljes-, illetve részfoglalkoztatás is lehetséges).


 10. A támogatási kategóriákra vonatkozó szabályok

  A támogatási kategóriákra vonatkozó szabályok a 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet rendelkezési alapján kerülnek megállapításra.


  1. Általános csekély összegű (de minimis) támogatás szabályai

   1. A de minimis támogatás esetében a támogatott vállalkozásokra nézve az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló a Bizottság 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelete (a továbbiakban: 1407/2013/EU rendelet), az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22).) rendelet és a 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII.28.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.


   2. A 638/2023. (II.28.) Korm. rendelet alapján támogatási döntés 2024. június 30-ig hozható.


   3. Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet

    35. §-a alapján kell eljárni.]


   4. A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a fent meghatározott felső határig halmozható.


   5. Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad.

   6. Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.

   7. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható

   8. A csekély összegű támogatás halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a halmozás következtében az odaítélt támogatások nem lépik túl bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

   9. A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget

   10. A támogatott kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására

   11. A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni.

   12. A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

   13. A támogatást nyújtó a támogatottnak 1407/2013/EU bizottsági rendelet 7. cikk (4) bekezdésével összhangban igazolást állít ki a támogatás összegéről bruttó támogatási egyenértékben kifejezve, és annak csekély összegű jellegéről, közvetlenül utalva az 1407/2013/EU bizottsági rendeletre.


  2. Mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás szabályai

   1. A támogatásra vonatkozó részletes szabályokat (ideértve a felhívásban használt fogalmak meghatározását) az Európai uniós működéséről szóló szerződés 107. és

    108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági de minimis rendelet), a 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.

   2. A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak a 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtható csekély összegű támogatás. A rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozás részére bármely három pénzügyi év időszakában odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás összege tagállamonként nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését, valamint 5. cikkét.

   3. A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi

    év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.


   4. Amennyiben egy mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban is egyaránt tevékenységet végez, illetve a 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egyéb tevékenységeket folytat, az utóbbi ágazatok vagy tevékenységek vonatkozásában nyújtott támogatásokra a 1407/2013/EU bizottsági rendelet rendelkezései alkalmazandók feltéve, hogy a kedvezményezett megfelelő eszközökkel - úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén - biztosítja, hogy a mezőgazdasági termékek elsődleges termelése ne részesüljön az említett rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

   5. Amennyiben egy mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás a halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállítása területén is tevékenységet végez, az utóbbi tevékenységek vonatkozásában nyújtott támogatásokra a 717/2014/EU bizottsági rendelet rendelkezései alkalmazandók, feltéve, hogy a kedvezményezett megfelelő eszközökkel - úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén - biztosítja, hogy a mezőgazdasági termékek elsődleges termelése ne részesüljön az említett rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban. Összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak a releváns időszakon belül nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározásához, hogy bármely – az új vagy a felvásárló vállalkozásnak nyújtandó – újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e a felső határt vagy a nemzeti korlátot. Az összefonódást vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás a műveletet követően is jogszerű marad.

   6. A támogató a támogatás odaítélését megelőzően a kedvezményezett vállalkozás szabad csekély összegű (de minimis) keretének ellenőrzése céljából Magyar Államkincstártól erre vonatkozóan adatokat kér a vállalkozás ügyfél-azonosítója alapján.

   7. A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

   8. A kormányhivatal tájékoztatja a vállalkozást a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül, kifejezetten hivatkozva a rendeletre, valamint megadva e rendelet címét és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének adatait.

   9. A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelő ágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenység(ek)re tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

   10. A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállítása területén egyaránt

    tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelő ágazatra tekintettel a 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások a 717/2014/EU bizottsági rendeletben rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységekre tekintettel 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

   11. A mezőgazdasági csekély összegű támogatás halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a halmozás következtében az odaítélt támogatások nem lépik túl bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban meghatározott maximális intenzitást vagy összeget.


   12. A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékére kell diszkontálni. A diszkontálás céljára és a bruttó támogatástartalom kiszámításához az odaítélés idején érvényes referenciarátát kell alkalmazni.

  3. Képzési támogatás szabályai

   1. A képzési támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26. 1. o.) I-II. fejezete és III. fejezetének 31. cikke, a 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.

   2. A képzési támogatás vonatkozásában a 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 52. §-ában foglaltak az irányadók.


   3. Ha a támogatás összege meghaladja a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott mértéket, a támogatást előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére és a támogatás a Bizottság jóváhagyó határozatának birtokában nyújtható.


   4. Képzési támogatás az alábbi elszámolható költségekhez nyújtható:


    • az oktatók személyi jellegű ráfordítása, azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen,

    • az oktatók és a képzésben részt vevők közvetlenül a képzési projekttel összefüggésben felmerülő költségei, különösen közvetlenül a projekthez kapcsolódó útiköltség és szállásköltség, anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint az eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag a képzési projekt keretében történő használatuk mértékéig,

    • a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,

    • a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek, különösen az adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsi költségek,

   azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben részt vevők részt vesznek a képzésen.


  4. A válságtámogatásra vonatkozó szabályok

   1. A támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret c. 2023/C 101/03 számú bizottsági közlemény (a továbbiakban: 2023/C 101/03. számú közlemény), az Európai Bizottság SA.110218 számú ügyben hozott határozata, a 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.


   2. A válságtámogatásra a 638/2023. (XII.28.) Korm. rendelet 58. alcímében (130.§-135.§) foglalt rendelkezések az irányadóak.


   3. A válságtámogatásról támogatási döntés 2024. június 30-ig hozható.


   4. A válságtámogatás támogatástartalma a 2023/C 101/03. számú bizottsági közlemény

    2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 2 250 000 eurónak megfelelő forintösszeget.


   5. A válságtámogatás kizárólag olyan vállalkozásoknak nyújtható, amelyek működését a háború gazdasági hatásai hátrányosan érintik. Az érintettséget a Kedvezményezett a támogatás odaítélését megelőzően tényszerűen köteles bemutatni. A Kedvezményezett nyilatkozik a háború gazdasági hatásai általi érintettségéről.


   6. A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével (is) foglalkozó vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott válságtámogatás támogatástartalma az európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 280 000 eurónak megfelelő forintösszeget. A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak e tevékenységhez nyújtott válságtámogatás összege nem határozható meg a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján. A mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatás mértéke ettől eltérően meghatározható az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az elsődleges termelők által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján, ha a kérdéses termékeket az elsődleges termelő nem élelmiszeripari célokra vagy egyáltalán nem hozta volna forgalomba


   7. A halászati és akvakultúra-ágazathoz tartozó vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott válságtámogatás támogatástartalma az európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 335 000 eurónak megfelelő forintösszeget.


   8. Ha egy vállalkozás több ágazatban is folytat tevékenységet, és ezekre az előző három

    bekezdés szerint eltérő maximális összegek vonatkoznak, a vállalkozás a válságtámogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne haladja meg az 2 250 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Az elsődleges mezőgazdasági termelésre és a halászati és akvakultúra-ágazathoz tartozó tevékenységekre eső teljes maximális támogatástartalom vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 335 000 eurónak megfelelő forintösszeget.


   9. Azonos, vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén válságtámogatás halmozható más állami támogatással, feltéve, hogy az ily módon halmozott támogatás nem vezet az Atr. 2. § 2a. pontja szerinti csoportmentességi rendeletekben, vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.


   10. A válságtámogatás csekély összegű támogatással akkor halmozható ugyanahhoz az elszámolható költségekhez, ha a támogatáshalmozás nem eredményezi az európai bizottsági közlemény 2.1. szakaszában számszerűsített támogatás összegének túllépését.


   11. Különböző azonosítható elszámolható költségek esetén a válságtámogatás halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással és csekély összegű támogatással.


   12. A válságtámogatás akkor halmozható az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatással, ha az nem vezet a kedvezményezett által elszenvedett kár túlkompenzációjához.


   13. Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a támogatás nem halmozható az A gazdaságnak a jelenlegi Covid19-járvánnyal összefüggésben való támogatását célzó, állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret módosítása című, 2022. november 7-i, 2022/C 423/04 számú európai bizottsági közleménnyel módosított, az A gazdaságnak a jelenlegi Covid19-járvánnyal összefüggésben való támogatását célzó, állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret hatodik módosítása, és az Európai Unió működéséről szóló szerződés

    107. és 108. cikkének a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra történő alkalmazásáról szóló, a tagállamokhoz címzett bizottsági közlemény mellékletének módosítása című, 2021. november 24-i, 2021/C 473/01 számú európai bizottsági közlemény 3.13. szakasza szerinti támogatással.


   14. A válságtámogatással kapcsolatos minden iratot az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni.

  5. Támogatáshalmozódás

   1. Azonos, vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben, vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

   2. Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható

    más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

   3. Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása vagy összege nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

   4. Amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 8. cikk (4) bekezdésében meghatározott támogatás, a csekély összegű támogatás, a mezőgazdasági csekély összegű támogatás, valamint a csekély összegű közszolgáltatási támogatás nem rendelkezik azonosítható elszámolható költségekkel, bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig, támogatási összegig vagy finanszírozási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.


 11. Támogatott munkáltatók tájékoztatási kötelezettsége

  A támogatásban részesült munkáltató felelőssége, hogy legkésőbb az első képzési alkalommal minden, az adott projektben részt vevő munkavállaló tájékoztatást kapjon a támogatást biztosító program jellegéről, a Hirdetmény preambulumában megjelöltek szerint. Tájékoztatni szükséges továbbá a programban résztvevő munkavállalókat a programban való részvétel feltételeiről, a szükséges egyéni adatok köréről, kezeléséről és az alkalmazott adatvédelmi intézkedésekről.

  A támogatásban részesült munkáltató a már működő honlapján köteles a projektjéről információt feltölteni, és az adatokat folyamatosan naprakészen tartani az utolsó képzés befejezését követő 3 évig. Elvárt, hogy a honlapjának főoldalán jól látható helyen legyen elérhető az európai uniós támogatásból megvalósuló képzéseket bemutató oldal, vagy menüpont, ami egy aloldalra mutat. Amennyiben a kedvezményezett nem rendelkezik önálló honlappal, a fent előírt információkat a közösségi média felületein is megjelenítheti.

  A támogatásban részesült munkáltatónak az alábbi tartalmi elemeket szükséges megjelenítenie, valamint folyamatosan naprakészen tartania a honlapján a projekthez kapcsolódóan:

  • a kedvezményezett neve;

  • a képzések elnevezése és célja;

  • a szerződött támogatás összege;

  • a projekt részletes bemutatása;

  • a képzések tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés).

   Alapesetben az alábbi kötelező arculati elemek feltüntetése szükséges a honlapon színes verzióban:

  • kedvezményezetti infó blokk, mely letölthető a https://www.palyazat.gov.hu/szchnyi-terv-plusz-log oldalról

  • Széchenyi Terv Plusz logó;

  • Széchenyi Terv Plusz felirat;

  • „Építsük együtt Magyarországot!” szlogen;

  • EU logó (a zászló és „Az EURÓPAI UNIÓ társfinanszírozásával” felirat együttese),

  • Magyarország Kormánya logó.

  A támogatott munkáltató tájékoztatással kapcsolatos kötelezettségének teljesülését a kormányhivatal ellenőrzi.


 12. A támogatás kimeneteinek és eredményeinek nyomon követéséhez kapcsolódó adatgyűjtés


  A támogatás megítéléséhez és adminisztrálásához szükséges adatok körén túl a támogatást igénylő munkaadó adatokat szolgáltat a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat részére a támogatás kimeneteinek és eredményeinek nyomon követéséhez, valamint a támogatás eredményességének értékeléséhez. A támogatás nyomon követéséhez kapcsolódó adatgyűjtéshez elengedhetetlen a kilépéskori és a kilépést követő 180. napi adatgyűjtés. Az adatszolgáltatás elmulasztása, valamint a hiányos, illetve szándékosan a valóságnak nem megfelelő adatok közlése a kötelezően biztosítandó adatok esetében az egyénre számított támogatás visszakövetelését eredményezheti.


  Az adatszolgáltatást az alábbiak figyelembevételével kell teljesíteni:


  • Az egyén programba való belépésének dátuma az egyén képzésének kezdési időpontja. Amennyiben egy munkavállaló több képzésben vesz részt egy adott meghirdetési szakaszban egy kérelemhez kapcsolódóan, akkor a legkorábban induló képzés megkezdésének időpontja lesz a belépés dátuma.

  • Az egyén esetében a kilépés dátuma a képzés utolsó napja (amennyiben egy adott meghirdetési szakaszban egy kérelemhez kapcsolódóan egy munkavállaló több képzésben vesz részt, akkor az adott munkavállaló utolsó képzésének utolsó napja). Utolsó napnak az adott képzés utolsó napját kell tekinteni, abban az esetben is, ha munkavállaló az utolsó napon nem vett részt (pl. szabadság, betegség miatt), feltéve, ha a hiányzás mértéke nem haladta meg a Hirdetmény 15.2 pont f) pontjában meghatározott mértéket. Amennyiben az ezt meghaladó hiányzás miatti lemorzsolódásra kerül sor, akkor a ténylegesen képzésben töltött utolsó nap a kilépés napja. A kilépés napjára vonatkozik a kilépéskori kérdőív és a kilépés dátumához képest számítódik a 180. nap is.


  A kilépéskori adatszolgáltatásnak két része van. Egyrészt a munkáltató benyújtja a képzés eredményeként megszerzett tanúsítvány és/vagy bizonyítvány hitelesített másolatát. Másrészt a résztvevő munkavállaló által kitöltött nyilatkozat alapján az egyén személyes adatait a munkáltató szolgáltatja a 6. mellékletben található „A programból való kilépéskor az egyén által kitöltendő nyilatkozat tartalma” dokumentum alapján a https://www.munka.hu/ oldalon található űrlapon keresztül. A munkáltató által megadott személyes adatokra vonatkozóan szükséges, hogy a munkavállaló nyilatkozzon ezen adatokról a munkáltató felé, valamint arról, hogy tudomásul veszi, hogy a munkáltatója a képzéséhez támogatást igényel (ezáltal uniós program résztvevőjévé válik), és a GDPR-ban foglaltakkal összhangban felhatalmazza a munkáltatót arra, hogy a támogatás igénybevétele érdekében rá vonatkozó adatokat szolgáltasson a támogatásnyújtó részére. E nyilatkozatok meglétét, valamint az ezek alapján közölt adatszolgáltatást a támogatást nyújtó képviselői helyszíni ellenőrzés során ellenőrizhetik.


  Emellett az eredményességi feltételek vizsgálatához, valamint a projekt eredményeinek nyomon követéséhez az egyén képzésből való kilépését követő 180. napra vonatkozóan is

  kötelező adatot szolgáltatnia a munkáltatónak az https://nfsz.munka.hu/ honlapon megtalálható űrlapon keresztül a támogatásnyújtó felé az alábbi adatok vonatkozásában:

  • a továbbadott támogatásban részesített vállalkozás neve, adószáma, a támogatásra irányuló hatósági szerződés gépi azonosító száma;

  • foglalkoztatás kezdete a továbbadott támogatás kedvezményezettjénél

  • munkavállaló neve, TAJ száma a képzés befejezését követő 180. napon munkaviszonyban áll-e a munkáltatónál (igen/nem)

  • aktív állományban van-e? (igen/nem)

  • munkabére (bruttó, havi átlagos munkabér a képzés befejezését követő 6 hónapban, több képzés esetén az utolsó képzés utolsó napjától))

  • jelenleg határozott idejű szerződéssel vagy határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztatott-e a munkavállaló?

  • jelenleg teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben foglalkoztatott-e a munkavállaló?

  • munkaköre változott-e a képzés befejezése óta (igen/nem)

   • Ha igen: magasabb végzettséget, képesítést, kompetenciát igénylő munkakörbe került-e (igen/nem).


  A kilépéskori és a 180. napi adatszolgáltatást a munkáltató teljesítheti az összes munkavállalóra összevontan (az összes résztvevő munkavállalójára vonatkozóan). Ez esetben az adatszolgáltatást legkésőbb az alábbiak szerint kell teljesíteni: a támogatott képzések közül az utolsó képzés befejezését követő 15. napon a kilépéskori adatok esetében, illetve a 185. napon a 180. napi adatok esetében.


 13. Ügyfélszolgálatok elérhetősége


  A kiemelt partner, azaz a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal a ginopplusz321@csongrad.gov.hu címen online, a 06-62-680-960 számon telefonos ügyfélszolgálatot biztosít.


 14. A támogatást igénylő munkaadó nyilatkozatai


  Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Hirdetmény alábbi, nyilatkozatokat tartalmazó része tartalmaz olyan feltételeket is, amelyek a Hirdetmény egyéb részeiben nincsenek kifejtve. Mivel a pályázat benyújtásához a nyilatkozatok mindegyikét el kell fogadnia a pályázónak, javasoljuk azok vizsgálatára kiemelt figyelmet fordítani.


  1. Kijelentem, hogy a Kérelemben és mellékleteiben szereplő adatok, információk, és dokumentumok teljes körűek, hitelesek és a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlésével az általam képviselt természetes vagy jogi személyt a támogatásból kizárom.


  2. Vállalom, hogy bankszámlaszámom megváltoztatásáról az illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egységét haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutásától számított nyolc napon belül tájékoztatom.


  3. Vállalom, hogy a tulajdonos (munkaadó) változást az illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egységének haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított nyolc napon belül bejelentem (a munkaadó személyében bekövetkezett változás megállapítását az átvevő munkaadó az eljárásról való

   tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a változástól számított hat hónapon belül kérheti). Az átvevő munkaadó egyoldalú írásbeli nyilatkozatban vállalja a támogatás jogszabályban, valamint a hatósági szerződésben meghatározott feltételeinek teljesítését.


  4. Vállalom, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel nem szüntetem meg a támogatott munkavállaló munkaviszonyát, valamint, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szüntetem meg a támogatott munkavállaló, munkaviszonyát. Illetve a támogatott munkavállaló munkaviszonyát a munkaadó a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 79. § (1) bekezdés b) pontja alapján sem szüntetem meg.


  5. Amennyiben a foglalkoztatásra irányuló jogviszony a képzés ideje alatt vagy azt követően a képzés időtartamának legalább felével megegyező időn belül a munkaadó működésével összefüggő okból felmondásával vagy közös megegyezéssel megszűnik, a támogatást meg kell szüntetni és vissza kell követelni az adott munkavállalóra vonatkozóan.


  6. Vállalom, hogy a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt nem foglalkoztatom a támogatással érintett munkavállalót a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál (Mt 53.§), illetve munkaerő-kölcsönzés szabályai (Mt 214 § (1)) szerint.


  7. Tudomásul veszem, hogy a bértámogatás nem számolható el fizetés nélküli szabadság, illetve táppénz időtartama alatt, továbbá támogatás nem folyósítható azon időszakra, amelyre a jogszabályok szerint munkabér fizetési kötelezettség nem terhel.


  8. Tudomásul veszem, hogy bértámogatás esetében, amennyiben a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig az esedékes havi támogatási igényemet az Elszámoló lappal nem adom le, vagy hiányosan (pl. az Áht. 53. § szerinti szakmai beszámoló kitöltése nélkül) adom le, azt legkésőbb az eredetileg esedékes elszámolási határidő leteltét követő 30 napon belül még megtehetem. (A támogatás felfüggesztésre kerül az elmulasztott beszámoló pótlásáig — erről, illetve a pótlás határidejéről a fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egysége írásban értesíti a munkaadót.) E határidő elmulasztása esetén az adott hónapra nem igényelt támogatás kifizetése megtagadásra kerül — erről a fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egysége írásban értesíti a munkaadót.


  9. Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás folyósítója a nyilatkozatom valóságtartalmának igazolását kérje az Áht. szerinti eljárásban, vagy közvetlenül az állami, önkormányzati adóhatóságtól és a vámhatóságtól.


  10. Kijelentem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, hogy a cég/szervezet jogerős végzéssel elrendelt, felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás, vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt nem áll.


  11. Tudomásul veszem, hogy amennyiben vállalkozásom a fentiekben meghatározott bármely eljárás hatálya alatt áll, úgy támogatásban nem részesülhetek. Továbbá vállalom, hogy bejelentem, amennyiben a kérelem elbírálásig, illetve a hatósági

   szerződés lejártáig vállalkozásom ellen jogerős végzéssel elrendelt, fent meghatározott eljárás indul.


  12. Tudomásul veszem, hogy a nevem, a támogatás célja, összege, a megvalósítás helye az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) szabályozott módon nyilvánosságra hozható.


  13. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áht. 48/B. § (1) bekezdése szerint (az összeférhetetlenségről) tett nyilatkozat alapján támogatásban nem részesülhetek, úgy jelen kérelem elutasításra kerül.


   Vállalom, hogy amennyiben a támogatást megalapozó körülményeimben változás következik be, azt az illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egységének haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül bejelentem.


  14. Vállalom, hogy a számlavezető pénzintézete(i)m által záradékolt, beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levelet a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt legkésőbb a hatósági szerződés benyújtásával egyidejűleg a támogatónak átadom. A támogatás folyósításának feltétele a munkaadó valamennyi jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető fizetési számlájára vonatkozó felhatalmazó levél becsatolása.


  15. A felhatalmazó levél mindaddig hatályos és érvényes, ameddig annak visszavonásáról a kedvezményezett és a támogató együttesen, cégszerűen aláírt jognyilatkozattal nem rendelkezik.


  16. Amennyiben a fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egysége úgy dönt, hogy a felhatalmazó levél hatályosságának és érvényességének végét a támogatási idő végében, vagy - amennyiben van -, a foglalkoztatási idő lejáratától számított 90-120. napban határozza meg, a dátumot a felhatalmazó levélen rögzíti.


  17. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a kormányzati ellenőrzési szerv, a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.


  18. Elfogadom, hogy a kérelmezett támogatás odaítélése esetén az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság és az európai uniós támogatásokkal kapcsolatban az irányító hatóságok, a kifizető, az igazoló és az ellenőrzési hatóság, foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a költségvetési pénzeszközök felhasználására vonatkozóan ellenőrzési jogosultsággal bír. Továbbá kötelezettséget vállalok arra, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a támogatási szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadom meg.

  19. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jogszabályi feltételeknek nem felelek meg, vagy annak az általam foglalkoztatni kívánt munkavállaló nem felel meg, úgy támogatásban nem részesülhetek.


  20. De minimis támogatás esetén: Tudomásul veszem, hogy a bértámogatás költség, valamint a szakmai megvalósító költsége az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. A 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerint, egy és ugyanazon vállalkozásnak három egymást követő év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján bármilyen forrásból odaítélt de minimis támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 eurónak (ideértve a közúti személyszállítást is), közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetén 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és

   (9) bekezdését is.


  21. Mezőgazdasági de minimis esetén: Tudomásul veszem, hogy a bértámogatás költség, valamint a szakmai megvalósító költsége mezőgazdasági de minimisnek minősül, amely kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24. 9–17. o.) (a továbbiakban: 1408/2013/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján nyújtható. Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozás részére bármely három pénzügyi év időszakában Magyarországon odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás összege nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3), (3a) bekezdés a)-b) pontját és (8)-(9) bekezdéseit is a támogatás összege nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő összeget.


  22. Amennyiben egy mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás a 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban is egyaránt tevékenységet végez, illetve a 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egyéb tevékenységeket folytat, az utóbbi ágazatok vagy tevékenységek vonatkozásában nyújtott támogatásokra a 1407/2013/EU bizottsági rendelet rendelkezései alkalmazandók.


  23. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.


  24. A csekély összegű támogatás kizárólag akkor halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a halmozás következtében az odaítélt támogatások nem lépik túl bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.


  25. A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az az 1407/2013/EU rendelet (a csekély összegű támogatásokra vonatkozó általános rendelet) hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel 1408/2013/EU rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU rendelet (a csekély összegű

   támogatásokra vonatkozó általános rendelet) 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenység(ek)re tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén – biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU rendelet (a csekély összegű támogatásokra vonatkozó általános rendelet) alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.


  26. Tudomásul veszem, hogy a kormányhivatal a támogatás odaítélését megelőzően a szabad csekély összegű (de minimis) keretem ellenőrzése céljából Magyar Államkincstártól erre vonatkozóan információt kér.


  27. A továbbadott támogatást igénylő vállalkozásnak nyilatkoznia szükséges a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg az adott vállalkozás által a támogatási igény benyújtását megelőző két pénzügyi évben és a folyó pénzügyi évben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet vagy más, csekély összegű támogatásokra vonatkozó rendeletek alapján kapott csekély összegű támogatásokról.


  28. Tudomásul veszem, hogy a csekély összegű / mezőgazdasági csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie és az illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egysége ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni, továbbá a csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.


  29. Nyilatkozom, hogy benyújtott, elbírálás alatt álló de minimis támogatás iránti kérelmem nincs folyamatban. Amennyiben folyamatban van, azt a fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egységének jelzem az alábbi részletezettséggel: folyamatban lévő kérelem ismérvei, támogatás típusa, kérelmezett összeg, kérelem beadásának időpontja.


  30. Vállalom, hogy amennyiben jelen kérelmem benyújtását követően a fent jelzett, elbírálás alatt lévő kérelmem ügyében támogatási döntés születik, akkor — mivel az befolyásolhatja jelen kérelmem elbírálását — azt az illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egységének haladéktalanul bejelentem.


  31. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti rendelet által meghatározott (kizárt) exporttal kapcsolatos tevékenységet folytatok, úgy az exporttevékenységhez szükséges értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez, vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz kapcsolódóan támogatásban nem részesülhetek.


  32. Kijelentem, hogy más állami támogatást vagy közösségi finanszírozást ugyanazokra a költségekre a munkabérre vonatkozóan nem kapok.


  33. A fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egysége a már kifizetett támogatást arányosan, vagy az adott időszakra vonatkozóan, a kötelezettségszegés időpontjától (de legkorábban a támogatás igénybevételének napjától) a visszakövetelésről

   rendelkező határozat meghozatalának napjáig a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatások esetén fizetendő, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 98. §

   1. bekezdés a) pontja és (3) bekezdése szerint kiszámított ügyleti kamattal növelt összegben visszaköveteli különösen, ha:


    1. ha a munkaadó olyan időtartamra igényelt és kapott támogatást, amely időtartam alatt az Mt. 53. §-a (a munkavállalónak átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál történő foglalkoztatása), vagy a 214. § (1) bekezdés

     1. pontja (munkaerő-kölcsönzés) szerinti foglalkoztatás történt,

    2. egyéb okból jogalap nélküli kifizetés (felvétel) történt (pl. fizetés nélküli szabadság, táppénz idejére igényelt támogatás), de a támogatás (kifizetése) felvétele nem teljes egészében jogalap nélküli,

    3. ha a munkaadó olyan időtartamra igényelt és kapott támogatást, amelyre munkabérfizetési kötelezettség nem terhelte, vagy a támogatás egy részét nem fizette meg a munkavállalónak, vagy az engedélyezett mértéket meghaladóan történt a támogatás kifizetése, utalása.


  34. A fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egysége megszünteti a támogatás folyósítását (amennyiben a támogatás folyósítása folyamatban van) és a már kifizetett támogatást egészben, a kötelezettségszegés időpontjától (de legkorábban a támogatás igénybevételének napjától) a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatások esetén fizetendő, az Ávr. 98. §

   1. bekezdés a) pontja és (3) bekezdése szerint kiszámított ügyleti kamattal növelt összegben visszaköveteli különösen, ha


    1. a támogatott munkavállaló munkaviszonya a hatósági szerződésben meghatározott foglalkoztatási időszak alatt a munkavállaló Mt. 78. § (1) bekezdés szerinti azonnali hatályú felmondásával szűnik meg, vagy közös megegyezéssel szűnik meg; illetve az állásidő mértéke a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt meghaladta a 20 munkanapot;

    2. a munkaadó a támogatott munkavállaló munkaviszonyát a hatósági szerződésben meghatározott foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt működésével összefüggő okból felmondással megszünteti

    3. a munkaadó a felvett támogatás bérezésre jutó összegét a munkavállalónak bérként nem fizeti meg,

    4. a támogatás – jogszabályban meghatározott feltételek hiányában – nem lett volna megállapítható,

    5. a támogatási időszak alatt a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén az átvevő munkaadó a foglalkoztatási kötelezettség teljesítését, illetve a hatósági szerződésből eredő munkaadói kötelezettségek teljesítését nem vállalja,

    6. megállapítást nyer, hogy a munkaadó a támogatott munkavállaló alkalmazását megelőzően benyújtott támogatási kérelmében, illetve annak mellékleteiben, továbbá a támogatás elszámolása vonatkozásában valótlan adatot szolgáltatott (vagy a valós tényeket elhallgatta), és a valós adatszolgáltatás esetén a támogatás nem nyújtható, illetve ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a munkaadó támogatási döntés tartalmat érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,

    7. a munkaadó a hatósági szerződésben foglaltak ellenőrzését lehetetlenné teszi, vagy nagymértékben akadályozza,

    8. ha egyéb okból jogalap nélküli kifizetés történt, és a támogatás felvétele teljes egészében jogalap nélküli volt,

    9. megállapítást nyer, hogy a munkaadó az Ávr.-ben vagy egyéb jogszabályban a támogató okirat kiadásának, vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem tette meg, a dokumentumokat nem nyújtotta be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonta,

    10. a bankszámláira adott, számlavezető pénzintézete(i) által záradékolt, beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás megszűnik, és biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik,

    11. az Ávr. 81. §-ában meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató tudomására,

    12. megállapítást nyer, hogy a munkaadó a továbbfoglalkoztatási kötelezettség ideje alatt a munkavállaló munkaszerződését a támogatottra nézve hátrányosan módosította, annak írásbeli, kifejezett és indokolt kérelme nélkül.


  35. Amennyiben a 34-35 pont alapján meghatározott visszafizetési kötelezettségének a munkaadó a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától az állami foglalkoztatási szerv a teljesítés napjáig az Ávr. 98. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint számított késedelmi kamatot is felszámít, kivéve a késedelem azon időszakát, amikortól a végrehajtásra az állami adó- és vámhatóság megkeresése megtörtént. Az állami adó- és vámhatóság az előtte folyó végrehajtási eljárásban a követelés összege után késedelmi pótlékot számít fel. Önkéntes teljesítés hiányában az adó- és vámhatóság végrehajtás foganatosítása érdekében történő megkeresését követően az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény szerinti késedelmi pótlékot számít fel.


  36. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a támogatást a fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egysége érdekkörében felmerült okból jogalap nélkül vettem fel, akkor azt a felróhatóság, illetve kötelezettségszegés vizsgálata nélkül, az erre irányuló felszólítást követően – az abban megjelölt határidőben – köteles vagyok a Nemzeti Foglalkoztatási Alap számlájára visszafizetni.


  37. Tudomásul veszem, hogy ha a jelen Hirdetmény alapján nyújtott támogatás – a Hirdetményben és a hatósági szerződésben foglaltak alapján - részben vagy egészben visszatérítendő, a kormányhivatal visszafizetésre kötelező közigazgatási döntése alapján, az abban megjelölt határidőben, és az ott meghatározott feltételek szerint, az eredményességi előírásoktól való elmaradás arányában - hátrányos jogkövetkezmények (ügyleti kamat felszámítása) nélkül - köteles vagyok visszafizetni.


  38. Tudomásul veszem, hogy ha a Hirdetményben és a hatósági szerződésben foglalt feltételek megszegése nélkül, egyéb okból jogalap nélküli kifizetésre kerül sor, az így jogalap nélkül folyósított/felvett támogatás összegét a kormányhivatal visszafizetésre kötelező közigazgatási döntése alapján, az abban megjelölt határidőben, és az ott meghatározott feltételek szerint - a felróhatóság vizsgálata, és hátrányos jogkövetkezmények (ügyleti kamat felszámítása) nélkül – köteles vagyok visszafizetni.


  39. Tudomásul veszem, hogy fel kell függeszteni a költségvetési támogatás folyósítását abban az esetben, ha azt jogszabály előírja vagy a támogatói okirat kiadását, hatósági szerződés megkötését követően a kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogató olyan körülményről szerez tudomást, amely a költségvetési támogatás visszavonását, a hatósági szerződés felmondását vagy az attól történő elállást teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell.

  40. Tudomásul veszem, hogy a fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egysége megszünteti a támogatás folyósítását különösen


   1. a munkaviszony megszűnése és a jogszabály (ill. hatósági szerződés) által nem tilalmazott megszüntetése esetében az adott munkavállalóra vonatkozóan,

   2. ha a munkavállaló előre látható tartós távolléte következik be az adott munkavállalóra vonatkozóan, és a tartós távollét miatt a munkavállaló képzése nem valósul meg,

   3. ha a munkaadó jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll.


  41. Tudomásul veszem, hogy a fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egysége megszüntetheti a támogatás folyósítását különösen, ha


   1. a munkaadó adatszolgáltatási kötelezettségét határidőben nem teljesíti, vagy annak hiányosan tesz eleget,

   2. a munkaadó a kormányhivatal ellenőrzését akadályozza,

   3. egyéb szerződésszegés esetén, ha a szerződésszegés súlya ezt indokolja.


  42. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egysége a hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, a munkaadó — a teljesítésre irányuló felhívása eredménytelensége esetén – a szerződésszegés tudomására jutásától számított harminc napon belül ahhoz a törvényszékhez fordulhat, amelynek illetékességi területén a per tárgyává tett szerződést megkötötték.


  43. Adatvédelmi tájékoztató az alábbi oldalon olvasható: https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/3/4/9/9/doc_url/Adatkezelesi_Tajekoztato_ESZA_es_ESZA Plusz_2024.docx


  44. Köztulajdonban álló gazdasági társaságok esetén: nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés b) pontja alapján, illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § rendelkezése alapján az abban meghatározott közzétételi kötelezettségnek eleget tettem. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint az adatokat az internetes honlapon hozzáférhetővé tettem.


  45. Nyilatkozom az Áht. 50. § (4) bekezdése alapján, hogy jelen kérelem benyújtásának napján esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozásom (adótartozás — ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat —, valamint vám-, illeték-, és járuléktartozás) nincs.


  46. Tudomásul veszem, hogy amennyiben vállalkozásomnak a kérelem benyújtásának, a hatósági szerződés létrejöttének napján, illetve az Áht. 51. §-ának (2) bekezdése alapján a támogatás időtartama alatt fentiekben meghatározott köztartozása áll fenn, abban az esetben a hatósági szerződés nem jöhet létre, illetve a támogatás részemre nem folyósítható.


   Tudomásul veszem, hogy a köztartozás-mentességgel nem igazolt és határozattal megtagadott hónapra vonatkozó támogatás utólagos igénybe vételére a jövőre nézve sem vagyok jogosult.

   Tudomásul veszem továbbá, hogy adott tárgyhóra vonatkozó támogatási összeg folyósításának megtagadása nem érinti a jelen Általános Szerződési Feltételben, valamint a hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeimet.


  47. Nyilatkozom, hogy az Ávr. 97. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségemet teljesítem, amennyiben az Ávr. 96. § a), c) d), f), h), vagy i) pontjaiban meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, tudomásomra jutástól számított nyolc napon belül köteles vagyok azt írásban bejelenteni a támogatónak.


   Ávr. 96. §


   1. a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított hat hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a kedvezményezett a költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki

   2. a 81. §-ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató tudomására,

   3. a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,

   4. a kedvezményezett a 75. § (2) és (3) bekezdése alapján tett nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,

   5. a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének megfelelő további biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik,

   6. a kedvezményezett nem rendelkezik a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel.


  48. Nyilatkozom, hogy az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény (Btátv.) szerinti közrendvédelmi bírsággal nem sújtottak.


  49. Nyilatkozom, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.), valamint a Btátv. rendelkezései szerint nyilvánosságra hozott adatokból elvégzett ellenőrzésem szerint a rendezett munkaügyi kapcsolatok a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott követelményének megfelelek.


  50. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a vállalkozásom a rendezett munkaügyi és munkavédelmi kapcsolatok fentiek szerinti feltételrendszerének nem felel meg, úgy támogatásban nem részesülhetek.


  51. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtását megelőző egy évben maradéktalanul megtartottam a munkaügyi, illetve munkavédelmi jogszabályok rendelkezéseit és ezt a támogatás folyósítása alatt is vállalom.


  52. Nyilatkozom, hogy az illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egységével a támogatás folyósításának részletes feltételeit tartalmazó hatósági szerződést a megjelölt határidőben megkötöm.

  53. Nyilatkozom, hogy vállalkozásommal szemben az adott támogatást jogellenesnek és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozaton alapuló visszafizetési kötelezettséget nem állapítottak meg. Fenti fizetési kötelezettség megállapítása esetén vállalkozásom ezen kötelezettségének eleget tett.


  54. Tudomásul veszem, hogy amennyiben vállalkozásommal szemben fentiek szerinti visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg, vagy vállalkozásom a fentiekben meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget, úgy támogatásban nem részesülhetek.


  55. Tudomásul veszem, hogy amennyiben vállalkozásom mezőgazdasággal összefüggő tevékenységgel foglalkozik, illetve, ha a támogatás igény kapcsolódik a mezőgazdasági termékek elsődleges termelését végző tevékenységhez, mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódóan a programból de minimis támogatást mezőgazdasági de minimisként kaphatok.


  56. Tudomásul veszem, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet (6) bekezdése alapján, hogy halászati és akvakultúra tevékenységhez kapcsolódóan de minimis támogatást nem kaphatok.


  57. Általános csekély összegű támogatás igénylése esetén nyilatkozom, hogy amennyiben vállalkozásom az 1407/2013/EU bizottsági rendelet (9) bekezdése és 1. cikk (1) bekezdés

   d) pontja szerint meghatározott (kizárt) exporttal kapcsolatos tevékenységet folytató vállalkozások közé tartozik, úgy támogatásban nem részesülhetek, ha a támogatás az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik.


  58. Nyilatkozom, hogy ebben a tárgyban (tehát képzési támogatásra és bértámogatásra, szakmai megvalósító költségre vonatkozóan) támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg nem nyújtottam be. Amennyiben igen, a záró elszámolást a támogatónak benyújtotta, a visszafizetési kötelezettségnek (szükség szerint) eleget tettem.


  59. Nyilatkozom, hogy amennyiben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján beszámolási kötelezettségem áll fenn a jóváhagyott éves beszámolót feltöltöttem az https://e-beszamolo.im.gov.hu oldalra. Tudomásul veszem, hogy előzetes, azaz közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóvá nem hagyott beszámoló nem fogadható el.


  60. Nyilatkozom, hogy a vállalat nem minősül többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságnak. Amennyiben igen, a Kormány előzetes hozzájárulását igazoló dokumentumot a kérelemhez csatolom.


  61. Nyilatkozom, hogy a képzés megvalósításához szükséges, de legalább a projekt elszámolható összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel rendelkezem. Az önerő lehet saját forrás és egyéb, az államháztartási alrendszereiből származó egyéb támogatás is. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül (az önerőre vonatkozó igazolás a nyomtatványkitöltő program kötelező mellékletét képezi). Az önerő igazolására egy bankszámla kivonat/banki igazolás kötelezően csatolandó, mellyel vizsgálható, hogy a pályázat benyújtásakor a szükséges forrás rendelkezésre áll-e.

  62. Nyilatkozom, hogy a projekt keretében megvalósult képzések kommunikációja a honlapomon elérhető a képzés befejezését követő 3 évig.


  63. Nyilatkozom, hogy a támogatásra benyújtott képzések nem minősülnek a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfelelés biztosításához szükséges képzésnek, sem pedig a regionális beruházási támogatásban részesülő induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás munkavállalóinak képzésének.


  64. Nyilatkozom, hogy átlátható szervezetnek minősülök, vagyis


   1. törvény erejénél fogva átlátható szervezet vagyok (állam, költségvetési szerv, köztestület, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, egyházi jogi személy, olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, nemzetközi szervezet, külföldi állam, külföldi helyhatóság, külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság) VAGY


   2. olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:


    1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

    2. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

    3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

    4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőekben felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak, VAGY


   3. olyan civil szervezet vagy vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:


    1. vezető tisztségviselői megismerhetők,

    2. a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

    3. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.


  65. Nyilatkozom, hogy az alábbi dokumentumok a kérelem beadásának napján hatályos tartalmát a https://www.munka.hu/ oldalon megismertem:

   1. Tájékoztató a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségről;

   2. Tájékoztató a de minimis/ mezőgazdasági de minimis támogatás szabályairól;

   3. Tájékoztató jogi személy esetén átlátható szervezetről;

   4. Tájékoztató a mikro-, kis és közép vállalkozások besorolásáról;

   5. A kiemelt gazdasági ágazatok listája.


  66. Nyilatkozom, hogy a célcsoport képzéséhez kapcsolódó költségek és a képzésbe bevont munkavállalók bértámogatása esetében az igényelt támogatás együttesen nem haladja meg a benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben fizetett személyi jellegű ráfordítások 25%-át.


  67. Nyilatkozom, hogy a programból való kilépéskor a munkavállaló által kitöltendő nyilatkozat kapcsán a munkavállalót tájékoztatni szükséges az Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az adatkezelésről, annak céljáról, a nyilatkozat őrzési idejéről.


  68. Nyilatkozom képzési költség támogatás igénylése esetében, hogy a vállalkozás nincs nehéz helyzetben.


  69. Nyilatkozom, hogy az Alapjogi Chartában és a horizontális útmutatóban foglaltakat megismertem és az általam képviselt vállalkozás tevékenysége nem sérti az abban foglalt jogelveket és alapelveket, valamint a munkavállalókat tájékoztatom arról, hogy amennyiben képzések megvalósításával összefüggésben diszkriminációt tapasztalnak, akkor panaszaikkal az Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatósághoz is fordulhatnak.


 15. Csatolandó mellékletek listája

  1. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez?


   1. Önerőre vonatkozó igazolás: 30 napnál nem régebbi bankszámlakivonat;


   2. Egyéni vállalkozás esetében az egyéni vállalkozás és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, SZJA törvény szerint egyéni vállalkozóként adózó munkaadó esetén a tevékenység folytatására jogosító okirat;


   3. Beszállítói integrátor pályázat esetén: Nyilatkozat a beszállítói integrátor, valamint a beszállító(k) között fennálló, a beszállítói tevékenységre vonatkozó szerződéses jogviszony igazolásáról;


   4. Képzési költségekre vonatkozóan:


    1. Képzők kiválasztásának alátámasztására: „A képző kiválasztásának alátámasztására és képzőre vonatkozó feltételek teljesítésére irányadó minimális tartalmi követelmények c. mellékletben foglaltak alapján készült dokumentumok;


    2. Oktató költségének alátámasztása belső képzés esetén (Amennyiben az oktató nem a támogatást igénylő vállalkozás munkavállalója, 3 db árajánlat alapján szükséges alátámasztani a költséget a Hirdetmény 12.7 pontja alapján. Saját munkavállaló oktató esetében a bruttó bérét alátámasztó munkaszerződés, a tevékenység végzésére jogosító munkaköri leírás;

    3. Belső képzés esetén önköltségszámítást alátámasztó módszertan;


    4. Amennyiben a képzés nem a támogatási igénylő vállalat saját székhelyén, telephelyén, fióktelepén és/vagy nem saját eszközén történik, akkor 3 ajánlattal szükséges alátámasztani a bérlés piaci árát;


    5. Bérelt eszköz esetében 3 db árajánlat alapján szükséges a költség alátámasztásához;


    6. Képzési programterv, mikrotanúsítványt adó képzés esetén a Nftv. 108.§ 43a pontja szerinti tanulmányi rendszerben nyilvántartott adatlap;


    7. 100 fő referencia képzés igazolásának dokumentuma (kivétel az Nftv. 42.§-a szerinti mikrotanúsítványt adó képzés esetén);


   5. Szakmai megvalósító költségekre vonatkozóan:

    1. munkaszerződés és a tevékenység megjelölését tartalmazó munkaköri leírás vagy a tevékenység megjelölését tartalmazó munkaszerződés, valamint a tevékenység leírását tartalmazó nyilatkozat;

    2. természetes személlyel kötött megbízási szerződés;


   6. Beszállító integrátori meghatalmazás;


   7. Amennyiben nem szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisában, 30 napnál nem régebbi NAV által kiállított köztartozás mentességet igazoló dokumentum;


   8. Aktuális statisztikai létszámot alátámasztó NAV bevallási adatlap a delegált létszám alátámasztására;


   9. Összeférhetetlenségi nyilatkozat;


   10. Nyilatkozat a folyó és az azt megelőző két év de minimis és mezőgazdasági de minimis támogatásairól;


  2. Milyen dokumentumokat kell csatolni a hatósági szerződéshez?

   1. A munkáltató és képző között létrejövő megállapodás;


   2. Felhatalmazó levél valamennyi számlaszámra vonatkozóan;


   3. Amennyiben nem szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisában, 30 napnál nem régebbi NAV által kiállított köztartozás-mentességet igazoló dokumentum.


  3. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatás elszámolásához?


   1. Külső képzés esetén:

    1. a https://www.munka.hu/ oldalon elérhető elszámolólap,

    2. a képzés(ek) hitelesített számla másolatai (a költségek alátámasztásához, záradékkal ellátva),

     A számlák záradékolásának az a célja, hogy a költségeket kizárólag a GINOP Plusz-

     3.2.1 projekt kapcsán számolják el a munkaadók. A záradék szövegezésének jelentősége, hogy pontosan beazonosítható legyen az adott projekt.

     Ajánlott szövegezése:

     • a projektkód, ügyszám,

     • Támogatás elszámolására benyújtásra került" felirat.


    3. igazolás a tanúsítványok átvételéről,


    4. a számlák kifizetésének igazolásai,


    5. minősített képzési program.


   2. Belső képzés esetén:

    1. a https://www.munka.hu/ oldalon elérhető elszámolólap,


    2. az oktató kieső munkaidejét alátámasztó dokumentumok

     1. Bérjegyzék vagy bérlista, vagy bérszámfejtő lap

     2. A bér illetve járulék kifizetést igazoló benyújtandó bizonylatok:

      • Ha átutalással kerül kifizetésre: terhelést igazoló bankszámlakivonat. A terhelést igazoló bankszámlakivonatnak elfogadható a netbankból kinyomtatott bizonylat is valamint az ügyfél által aláírt számlatörténet is. (elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva

      • (Csoportos átutalás esetén szükséges az elszámoló lapon kitölteni, hogy a terhelési értesítőn szereplő összeg – az adott munkavállaló után ténylegesen befizetett összeg feltüntetésével - tartalmazza a támogatással érintett munkavállalónak kifizetett munkabért is.)

      • Ha a munkáltató nem átutalással, hanem valamelyik adónem többletéből rendezi a bevallásban szereplő járulék befizetését, csatolni szükséges a 17-es átvezetési kérelmet és a NAV általi beérkezést igazoló befogadó nyugtát vagy az adófolyószámlát.

      • A bér készpénzes kifizetése esetén: csatolandó a munkavállaló saját kezű aláírásával ellátott kiadási pénztárbizonylat, vagy ha a munkáltató nem kötelezett kiadási pénztárbizonylat alkalmazására (pl. egyéni vállalkozó) elegendő a munkavállaló átvételt igazoló saját kezű aláírása a bérjegyzéken dátummal, például „Az összeget átvettem” megjegyzéssel.

     3. A munkaidő nyilvántartás (jelenléti ív) abban az esetben szükséges, amennyiben a bérjegyzékből, bérszámfejtő lapból nem derül ki egyértelműen a bérfizetés nélküli időszak vagy a kieső munkaidő.


    3. egyéb költségek alátámasztása számlával vagy egyéb dokumentumokkal, valamint azok kifizetését igazoló dokumentumok,


   3. Szakmai megvalósító költségére vonatkozóan:


    1. A https://nfsz.munka.hu oldalon elérhető elszámolólap,

    2. teljesítési igazolás, amely tartalmazza a szakmai megvalósító munkálatokat és óraszámot,


     továbbá


     Saját munkavállaló esetén:

     1. ha a munkabér átutalással kerül kifizetésre: terhelést igazoló bankszámlakivonat. Csoportos átutalás esetén szükséges az elszámoló lapon kitölteni, hogy a terhelési értesítőn szereplő összeg – az adott munkavállaló után ténylegesen befizetett összeg feltüntetésével - tartalmazza a támogatással érintett munkavállalónak kifizetett munkabért is,

     2. szakmai megvalósításra fordított munkaórák számát igazoló jelenléti ív és bérjegyzék/bérszámfejtőlap,

     3. munkabér kifizetéseket igazoló pénzügyi bizonylatok,

     4. a munkabér készpénzes kifizetése esetén: csatolandó a munkavállaló saját kezű aláírásával ellátott kiadási pénztárbizonylat, vagy ha a munkáltató nem kötelezett kiadási pénztárbizonylat alkalmazására (pl. egyéni vállalkozó) elegendő a munkavállaló átvételt igazoló saját kezű aláírása a bérjegyzéken dátummal, például „Az összeget átvettem” megjegyzéssel.


      vagy


      Megbízási szerződés esetén:

     5. kifizetések teljesítését igazoló számlák,

     6. bankszámlakivonat, vagy megbízási díj kifizetéseket igazoló pénzügyi bizonylatok.

   4. Bérköltségre vonatkozóan

    Az alábbi dokumentumok elektronikus megküldése szükséges, elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva:


    1. Bérjegyzék vagy bérlista, vagy bérszámfejtő lap,


    2. A bér, illetve járulék kifizetést igazoló benyújtandó bizonylatok:


     Ha átutalással kerül kifizetésre: terhelést igazoló bankszámlakivonat. A terhelést igazoló bankszámlakivonatnak elfogadható a netbankból kinyomtatott bizonylat is, valamint az ügyfél által aláírt számlatörténet is (elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva). Csoportos átutalás esetén szükséges az elszámoló lapon kitölteni, hogy a terhelési értesítőn szereplő összeg – az adott munkavállaló után ténylegesen befizetett összeg feltüntetésével - tartalmazza a támogatással érintett munkavállalónak kifizetett munkabért is.


     Ha a munkáltató nem átutalással, hanem valamelyik adónem többletéből rendezi a bevallásban szereplő járulék befizetését, csatolni szükséges a 17-es átvezetési kérelmet és a NAV általi beérkezést igazoló befogadó nyugtát vagy az adófolyószámlát.


     A bér készpénzes kifizetése esetén: csatolandó a munkavállaló saját kezű aláírásával ellátott kiadási pénztárbizonylat, vagy ha a munkáltató nem kötelezett kiadási pénztárbizonylat alkalmazására (pl. egyéni vállalkozó) elegendő a munkavállaló átvételt igazoló saját kezű aláírása a bérjegyzéken dátummal, például „Az összeget átvettem” megjegyzéssel.


    3. A munkaidő nyilvántartás (jelenléti ív) abban az esetben szükséges, amennyiben a bérjegyzékből, bérszámfejtő lapból nem derül ki egyértelműen a bérfizetés nélküli időszak vagy az adott napon kieső munkaórák száma,


    4. Képzési jelenléti ív vagy képernyőfotó,

    5. NAV-igazolás köztartozás mentességről, amennyiben nem szerepel a köztartozás mentes adózók adatbázisában.


 16. Mellékletek

A mellékletek jelen hirdetmény elválaszthatatlan részét képezik.


 1. sz. melléklet A képző kiválasztásának alátámasztására és képzőre vonatkozó feltételek teljesítésére irányadó minimális tartalmi követelmények

 2. sz. melléklet Önköltségszámítási módszertan

 3. sz. melléklet Beszállító integrátori meghatalmazás minta

 4. sz. melléklet Nyilatkozat beszállítói integrátor, valamint a beszállító(k) között fennálló, a beszállítói tevékenységre vonatkozó szerződéses jogviszony igazolásáról

 5. sz. melléklet Nyilatkozat a támogatást igénylő de minimis támogatásairól

 6. sz. melléklet A programból való kilépéskor az egyén által kitöltendő nyilatkozat tartalma

 7. sz. melléklet Magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatokban főtevékenységet végző vállalkozások meghatározásának szempontrendszere

 8. sz. melléklet Nyilatkozat válságtámogatás esetén

 9. sz. melléklet A továbbadott támogatást igénylő vállalkozásokra vonatkozó horizontális elvek, választható tevékenységek

 10. sz. melléklet Eredményességmérés létszámra vonatkozó további tájékoztatás

 1. számú melléklet


  A képző kiválasztásának alátámasztására és képzőre vonatkozó feltételek teljesítésére irányadó minimális tartalmi követelmények


  1. Kiválasztott képzőre vonatkozó adatok

   A kiválasztás indoklását az űrlap vonatkozó szöveges mezőjének kitöltésével kell bemutatni, amely kiterjed az alábbiakra:

   1. Felhívás képzőkre vonatkozó jogosultsági, dokumentációs és ellenőrzéstűrési, nyilatkozati elvárásnak történő megfelelésre;

   2. Képzési referenciákra;

   3. Gazdaságosság szempontjaira.


    1. A támogatást igénylőre vonatkozó adatok

     1. megnevezése

     2. adószáma


    2. A kiválasztott képző intézményre vonatkozó adatok

     1. a képző intézmény megnevezése

     2. adószáma

     3. cégszerű aláírása

     4. adózás előtti eredménye a legutolsó vagy azt megelőző lezárt teljes üzleti évben

     5. a FAR rendszerben szereplő Fktv. 2/A. § (1) pont szerinti bejelentés esetén a nyilvántartási száma vagy Fktv. 2/B. § szerinti engedély esetében engedélyszáma


    3. Az ajánlat tárgyának (képzés) esetében

     1. képzés pontos megnevezése

     2. típusa (2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 8. § (1) b) szerinti szakképesítésre felkészítő szakmai képzés vagy az Szkt. 9. § (2) bekezdés a) pontja szerinti részszakmára felkészítő szakmai oktatás vagy 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti oktatás és képzés vagy a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 2. § 5.a pontja szerinti jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés vagy felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 13/C. § (1) bekezdése alapján a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV. törvény 42.§ (2) szakasza szerinti mikrotanúsítvánnyal végződő képzések (továbbiakban: mikrotanúsítványt adó képzés)

     3. tartalma szerinti típusa (szakmai ismeretre irányuló képzés; soft skill képzés,

      Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés, nyelvi képzés)

     4. kiemelt képzési terület szerinti érintettség (IKT, digitalizáció, technológia területekhez kapcsolódó képzések) és alátámasztó összefoglaló

     5. képzés óraszáma

     6. képzésbe bevonásra kerülő munkavállalók száma

     7. képzés megvalósítási helyszíne

     8. egy főre jutó képzési költség

     9. képzés egy főre jutó óradíja

     10. képzés tematikájának rövid szöveges összefoglalása

     11. képzés kreditértéke (amennyiben releváns)


    4. Az ajánlat tartalmazza az alábbiakat

     1. ajánlat kiállításának dátumát és érvényességének időtartamát

     2. nettó ár, ÁFA és bruttó ár,

     3. csak olyan költséget tartalmazhat, amelyet a Felhívás 7.3. ga) alpontja a célcsoport képzési költségei vonatkozásában elszámolható költségként tartalmaz,

     4. amennyiben az ajánlat összege nem forintban van meghatározva, szükséges azt átszámítani forintra az ajánlat napjára vonatkozó MNB hivatalos középárfolyamán,

     5. nem magyar nyelvű árajánlat esetében magyar nyelvű fordítást is szükséges mellékelni a teljes árajánlatról. Nem szükséges hivatalos, fordítóiroda által készített fordítás.


    5. Referenciák (benyújtást megelőző 5 éven belül legalább egy, tartalom és óraszám tekintetében releváns képzés megadása kötelező)5

     1. képzés megnevezése

     2. képzés Fktv. szerinti besorolása a referenciaként szolgáló képzés megvalósításának időpontjában

     3. a képzés nyilvántartási vagy engedélyszáma

     4. a képzés bejelentésének OSAP 1665 rendszer szerinti azonosító száma

     5. képzés ideje

     6. képzés helyszíne      5 Nem a 100 fő referenciára vonatkozik. Legalább egy releváns képzést kell megnevezni ebben a pontban. Ebben az esetben legalább 1 db, 5 éven belüli, tartalom és óraszám szerint releváns képzés adatait szükséges megadni.

     7. képzés óraszáma

     8. képzésen résztvevők száma

     9. képzés formája

     10. egy főre vonatkozó képzési költség

     11. képzés tematikájának rövid összefoglalója


    6. Nyilatkozatok

     1. a felnőttképzési államigazgatási szerv hatósági bírságot nem szabott ki a képző intézményre

     2. képző nyilatkozata a képzések ellenőrzésére és a képzési dokumentumokra vonatkozó Felhívásban szereplő elvárásokra (Felhívás 2.3. B) e) alpontja)


  2. A kiválasztott képzés gazdaságosságának alátámasztása két alternatív vállalási ajánlattal az alábbi adatok megadásával


   1. támogatást igénylő

    1. megnevezése

    2. adószáma


   2. képző intézmény

    1. megnevezése

    2. adószáma

    3. cégszerű aláírása

    4. adózás előtti eredménye a legutolsó vagy azt megelőző lezárt teljes üzleti évben

    5. a FAR rendszerben szereplő Fktv. 2/A. § (1) pont szerinti bejelentés esetén a nyilvántartási száma vagy Fktv. 2/B. § szerinti engedély esetében engedélyszáma


   3. Az ajánlat tárgyának (képzés) esetében


    1. képzés pontos megnevezése

    2. típusa (2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 8. § (1) b) szerinti szakképesítésre felkészítő szakmai képzés vagy az Szkt. 9. § (2) bekezdés a) pontja szerinti részszakmára felkészítő szakmai oktatás vagy 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 1. § (1) bekezdés

     a) pontja szerinti oktatás és képzés vagy a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 2. § 5.a pontja szerinti jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés vagy felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 13/C. § (1) bekezdése

     alapján a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV. törvény 42.§ (2) szakasza szerinti mikrotanúsítvánnyal végződő képzések (továbbiakban: mikrotanúsítványt adó képzés)

    3. tartalma szerinti típusa (szakmai ismeretre irányuló képzés; soft skill képzés, Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés, nyelvi képzés)

    4. kiemelt képzési terület szerinti érintettség (IKT, digitalizáció, technológia területekhez kapcsolódó képzések)

    5. képzés óraszáma

    6. képzésbe bevonásra kerülő munkavállalók száma

    7. képzés megvalósítási helyszíne

    8. egy főre jutó képzési költség

    9. képzés egy főre jutó óradíja

    10. képzés tematikájának rövid szöveges összefoglalása

    11. képzés kreditértéke (amennyiben releváns)


   4. Az ajánlat tartalmazza az alábbiakat


    1. ajánlat kiállításának dátumát és érvényességének időtartamát

    2. nettó ár, ÁFA és bruttó ár,

    3. csak olyan költséget tartalmazhat, amelyet a Felhívás 7.3. ga) alpontja a célcsoport képzési költségei vonatkozásában elszámolható költségként tartalmaz,

    4. amennyiben az ajánlat összege nem forintban van meghatározva, szükséges azt átszámítani forintra az ajánlat napjára vonatkozó MNB hivatalos középárfolyamán,

    5. nem magyar nyelvű árajánlat esetében magyar nyelvű fordítást is szükséges mellékelni a teljes árajánlatról. Nem szükséges hivatalos, fordítóiroda által készített fordítás.


   5. Nyilatkozatok:

    1. a felnőttképzési államigazgatási szerv hatósági bírságot nem szabott ki a képző intézményre

    2. képző nyilatkozata a képzések ellenőrzésére és a képzési dokumentumokra vonatkozó Felhívásban szereplő elvárásokra (Felhívás 2.3. B) e) alpontja)

 2. számú. melléklet


  Önköltség számítási módszertan


  Belső képzés esetében az alábbi önköltség számítási módszertan alkalmazása szükséges.


  1. A képzéssel kapcsolatos alapinformációk (megnevezés, képzési kategória, óraszám, helyszín, tól-ig időtartam, gyakoriság) a külső piaci szolgáltatótól vásárolt képzésekhez hasonlóan a Kérelem benyújtásához használt űrlapon kerülnek kitöltésre.


  2. Elszámolható költségek a belső képzések esetében:

   • az oktató költsége, valamint

   • az oktatási helyszín (terem- és eszközbérlet) költsége számolható el.


  1. Oktató költsége


   Saját munkavállaló(k) által oktatott belső képzés esetén az alábbi táblázat kitöltése szükséges.   Sorszám


   Oktató megnevezése

   Az oktató a támogatást igénylő vállalkozás

   munkavállalój a (igen/nem)


   Óradíj (Ft/óra)


   Oktatot t órák száma


   Oktató összköltsége


   Alátámasztás

   1.   2.   (…)   Összesen
   Amennyiben az oktató nem a támogatást igénylő vállalkozás munkavállalója, 3 db árajánlat alapján szükséges alátámasztani a költséget.

   Amennyiben az oktató a támogatást igénylő munkavállalója, rendelkezésre kell állni az oktatási tevékenységre vonatkozó megbízási szerződésnek, vagy tartalmaznia kell a munkavállaló munkaköri leírásának.

  2. Oktatási helyszín (terem- és eszközbérlet) költsége


   1. Eszközbérlet


    1. Saját eszközök használata esetében támogatást igénylő önköltség számítása alapján számolhatóak el a költségek. Az önköltség számítási módszertannak rendelkezésre kell állnia a támogatást igénylőnél.

    2. Bérelt eszköz esetében 3 db árajánlat alapján szükséges a költség

     alátámasztásához.


     Sorszám

     Eszköz

     megnevezése

     Saját vagy

     bérelt eszköz

     Használat díj

     (Ft/óra)

     Használat

     óraszáma

     Eszköz bérlet

     összköltsége

     Alátámasztás

     1.     2.     (…)     Összesen
   2. Terembérlet


  Amennyiben a továbbadott támogatást igénylő vállalkozás saját székhelyén, telephelyén, fióktelepén történik a képzés megvalósítása, akkor nem – az önköltségszámítási

  módszertanban meghatározott rezsiköltségeken túl – számolható el költség az oktatási helyszín vonatkozásában.

  Amennyiben a képzés nem a támogatási igénylő vállalat saját székhelyén, telephelyén,

  fióktelepén történik a képzés megvalósítása, akkor 3 ajánlattal szükséges alátámasztani a piaci árat.
  Sorszám

  Oktatás helyszínének pontos címe

  Saját / bérelt helyszín

  Bérleti díj (csak bérelt helyszín esetében

  számolható el)


  Helyszín használatá-nak

  óraszáma

  Oktatási helyszín összköltsége

  Alátámasztás

  1.  2.  (…)  Összesen 3. számú melléklet


  Beszállító integrátori meghatalmazás minta MEGHATALMAZÁS


  Alulírott, mint beszállító:

                                           (Cégnév)

                                           (Székhely)

                                           (Cégjegyzékszám)

                                           (Adószám)

                                           (Képviselő neve)


  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. § (2) alapján ezúton meghatalmazom a beszállítói integrátort:


                                           (Cégnév)

                                           (Székhely)

                                           (Cégjegyzékszám)

                                           (Adószám)

                                           (Képviselő neve),


  hogy a GINOP Plusz-3.2.1-21 – A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül című kiemelt projekt kapcsán az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatal előtt beszállító integrátori szerepében, teljeskörűen eljárjon a támogatási kérelmem vonatkozásában.

  A támogatás igénybevétele érdekében a cégre vonatkozó adatokat kezelheti és rögzítheti a támogatás igénylésére rendelkezésre álló felületen.


  Meghatalmazó cégszerű aláírása Meghatalmazott cégszerű aláírása


 4. számú melléklet


  Nyilatkozat beszállítói integrátor, valamint a beszállító(k) között fennálló, a beszállítói tevékenységre vonatkozó szerződéses jogviszony igazolásáról


  Alulírott, mint beszállítói integrátor:

                                    (Cégnév)

                                   (Székhely)

                                   (Cégjegyzékszám)

                                   (Adószám)

                                    (Képviselő neve)


  nyilatkozom, hogy az együttes kérelemben szereplő

                                    (Cégnév)

                                   (Székhely)

                                   (Cégjegyzékszám)

                                   (Adószám)

                                    (Képviselő neve)


  beszállítóval a beszállítói tevékenységre vonatkozóan szerződéses jogviszonyban állok.


  Igen.

  Nem; Amennyiben nem, ez esetben a fent megjelölt beszállító az alábbi

                                    (Cégnév)

                                   (Székhely)

                                   (Cégjegyzékszám)

                                   (Adószám)

                                    (Képviselő neve)


  beszállítómmal szerződéses jogviszonyban áll:


  Igen.

  Nem.


  Kelt: ……………………….. 20.... év ……………………...hó nap


  …………………………………………………..

  a nyilatkozó munkáltató cégszerű aláírása


 5. számú melléklet


  NYILATKOZAT


  az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén  1. Kedvezményezett adatai

  Név:


  Adószám:


  Elérhetőség:


  Aláírásra jogosult képviselő:


  E-mail cím:


  (jelölje X-szel )

  Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során

  Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során


  Egyesülés, szétválás ideje:


  (év) (hónap) (nap)


  Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.


  Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

  Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges adatokat is tartalmazza.6  6 Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.

  Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.

  2. Csekély összegű támogatások7


  Sor-szá m


  Támogatás jogalapja (bizottsági rendelet száma)


  Támogatást nyújtó szervezet


  Támogatás kedvezményezettje és célja


  A támogatást ellenszolgáltatá s fejében végzett közúti kereske-delmi árufuva-rozáshoz vette igénybe?


  Kérelem benyújtásának dátuma8


  Odaítélé s dátuma

  Támogatás összege

  Támogatás bruttó támogatástartalm

  a9


  Forin t


  Eur ó


  Forint


  Euró
  7 Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.

  8 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.

  9 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján.


  3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról

  Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében

  a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.

  Vállalkozás neve

  Adószáma


  Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.10


  Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).  10 Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.

  4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra  Azonos

  Azonos

  Maximális  elszámolható

  kockázatfinanszír

  támogatási  költségek teljes

  o-zási célú

  intezitás  összege

  intézkedés

  (%) vagy  jelentértéken

  vonatkozásában

  maximális


  Támogat


  nyújtott állami

  támogatási


  Sor-szá m

  ás jogalapja (uniós állami támogatá

  si


  Támogatást nyújtó szervezet

  Támogatási kategória

  (pl. regionális beruházási támogatás)


  Kérelem benyújtásána k dátuma11


  Odaítélés dátuma


  támogatás bruttó támogatástartalm a / azonos

  elszámolható

  költségek vonatkozásában

  összeg


  szabály)


  nyújtott állami

  támogatás bruttó

  támogatástartalm

  a12
  Forint

  Euró

  Forint

  Eur

  ó13

  11 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.

  12 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.

  13 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani:

  Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.

  Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott adatok helyesek.


  Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.


  Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése14 közötti időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot.


  Kelt:


  ……………………………..

  Kedvezményezett (aláírás, pecsét)


  14 A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez az időpont általában a szerződés kelte.

  Útmutató


  Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet15 szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére nyilatkozat aláírását megelőző három év (3*365 nap) során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget16, figyelemmel az egyesülésre valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra17 is.

  • Mi az a bruttó támogatástartalom?

   • Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt módszertan alapján számított támogatástartalom.

   • A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni az odaítélés idején érvényes referencia ráta alkalmazásával.

  • Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és ugyanazon vállalkozásnak?

   • Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével rendelkezik, vagy

   • Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak

    többségét jogosult kinevezni vagy elmozdítani, vagy

   • Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági szerződés alapján meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy

   • Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal kötött megállapodás alapján egyedül birtokolja a szavazati jogok többségét

   • Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkezik, úgy azok vonatkozásában is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.

  • Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás szabályait?

   • Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra az elmúlt három év során került sor.


    15 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés

    16 Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

    17 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés

   • Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód támogatást igénylő csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.

   • Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.

   • Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső határt, figyelembe kell venni az azon vállalkozások részére nyújtott csekély összegű támogatásokat is, amelyek a kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülnek.

  Halmozódás:

  • Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással [pl. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.) alapján nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatással] az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.


   • Például:

   Ha egy kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végző vállalkozás mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősülő 15.000 euró támogatásban részesül, részére a közúti árufuvarozási tevékenységéhez az alacsonyabb 100.000 eurós értékhatárra figyelemmel, 85.000 euró támogatás nyújtható. Amennyiben ez a vállalkozás egyéb tevékenységet (pl. könyvvizsgálat) is végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 200.000 eurós értékhatára vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis támogatás nyújtható.


  • Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114, 2012.4.26., 8-13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően nyújtott közszolgáltatási csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági

  rendeletben meghatározott 500.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.


  Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a halászati és akvakultúra-ágazatba tartozó tevékenységek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) megfelelően nyújtott halászati csekély összegű támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a

  100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.


  Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó18.

  A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.


  18 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35.§ (1) alapján.

 6. számú melléklet


  A programból való kilépéskor az egyén által kitöltendő nyilatkozat tartalma


  Az Ön képzéshez az Európai Unió és a magyar költségvetés nyújtott pénzügyi támogatást. Annak érdekében, hogy az EU jogszabályoknak megfelelően követhessük a támogatások felhasználását és későbbi eredményeit, kérjük Önt az alábbi adatok megadására Az adatok összegyűjtése, tárolása, feldolgozása és kezelése az Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek betartásával történik. A részletes adatkezelési tájékoztatót külön dokumentum tartalmazza, amely a projektgazdánál elérhető, illetve a https://nfsz.munka.hu/ oldalon közzétételre került:

  https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/6/4/0/doc_url/NFSZ_adatkezelesi_tajekoztato.pdf

  A nyilatkozatban megadott adatokat a munkáltatója űrlapon rögzíti, amely űrlapról az adatok az Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő Európai Szociális Alap által finanszírozott intézkedésekben résztvevő személyek adatbázisába (továbbiakban: adatbázis) kerülnek át. Az űrlapon rögzített adatokhoz az Adatvédelmi tájékoztatóban megadott, az adatbázist kezelő személyek férnek hozzá.

  Az Ön által megadott adatokat az adatfeldolgozásban és adatkezelésben részt vevők bizalmasan kezelik, azokat kizárólag anonimizált módon — név és további azonosítható adatok nélkül — összesítve továbbítják az Irányító Hatóság, az ESZA adatszolgáltatási rendszert kezelő minisztérium és az Európai Bizottság számára.

  A 2-4. pontban foglalt kérdésekre a válaszadás önkéntes, amennyiben nem kíván nyilatkozni, kérjük, hogy a nem kívánok nyilatkozni választ jelölje meg.

  A nyilatkozatban foglalt adatokat az Ön képzése kapcsán támogatásban részesülő munkáltató küldi meg a támogatást nyújtó kormányhivatal részére.

  A nyilatkozat kitöltésével és aláírásával elismeri, hogy megismerte az NFSZ adatvédelmi tájékoztatóját és munkáltatója adatvédelmi tájékoztatásának megfelelően meghatalmazza a munkáltatóját, hogy a támogatás igénybevétele érdekében az Önre vonatkozó adatokat a munkáltató rögzítse a támogatás igénylésére rendelkezésre álló felületen.

  Köszönjük együttműködését.


  Azonosító adatok:


  Családi és utóneve: ……………………………………………………………………… Anyja születési családi és utóneve: …………………………………………………… TAJ szám: …………………………………………………………………………………


  1. Kérjük, jelölje meg, hogy a program keretében támogatott munkahelyi képzés megkezdésének időpontjában ezen képzésen kívül részt vett-e egyéb oktatásban vagy képzésben? (ide értve a formális iskolarendszerű oktatás vagy felnőttképzés

   bármilyen formáját):


   Igen.

   Nem.

   Nem kívánok nyilatkozni

  2. Kérjük, jelölje meg, hogy a program keretében támogatott képzésből való kilépés

   napján (képzés utolsó napján) részt vett-e egyéb (a most befejezett képzésen kívüli) oktatásban, vagy képzésben? (ide értve a formális iskolarendszerű oktatás vagy felnőttképzés bármilyen formáját):


   Igen.

   Nem.

   Nem kívánok nyilatkozni


  3. További személyes adatok. Az alábbi adatok a 2011. évi CXII. törvény alapján különleges adatnak minősülnek. Ha kérdések valamelyikére nem kíván válaszolni, kérjük, jelölje meg a „nem kívánok nyilatkozni” választ.


   1. Nemzetiségi adatok


    Mely nemzetiséghez tartozónak érzi magát?


    magyar, cigány (roma), horvát, német, román, szlovák, szlovén, ukrán, egyéb: . . . . . . . . . . nem tudom nem kívánok nyilatkozni


    Ha egy másik nemzetiséghez is tartozónak érzi magát, kérjük, adja meg azt is:

    magyar, cigány (roma), horvát, német, román, szlovák, szlovén,

    ukrán, egyéb: . . . . . . . . . . nem tudom nem kívánok nyilatkozni


   2. Lakhatással összefüggő adatok


  Hajléktalan vagyok (nincs bejelentett lakcímem, vagy bejelentett lakóhelyem hajléktalan szállás, vagy az éjszakát közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben töltöm).


  Igen.

  Nem.

  Nem kívánok nyilatkozni.


  Kelt: ……………………….. 20.... év ……………………...hó…….. nap


  ………………………………………………….. a nyilatkozó munkavállaló aláírása

  Az Ön által ebben a nyilatkozatban megadott adatokat az adatfeldolgozásban és adatkezelésben részt vevők bizalmasan, az Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek betartásával kezelik, azokat kizárólag összesítve, statisztikai módszerekkel feldolgozva használják fel. Megőrzésük időtartamára a projekt egyéb dokumentumainak megőrzési kötelezettségére vonatkozó szabályok vonatkoznak, és jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal elleni védelmük az adatbiztonság követelményének megfelelően biztosított. Tájékoztatjuk, hogy a projektgazda az Irányító Hatósággal kötött adatfeldolgozási szerződésben vállalt kötelezettséget az adatok törvényi előírásnak megfelelő összegyűjtésére, tárolására és továbbítására.

 7. számú melléklet


  Magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatokban főtevékenységet végző vállalkozások meghatározásának szempontrendszere


  Az energiaintenzív ágazatokban működő vállalkozások 100%-os támogatási intenzitással igényelhetnek támogatást. Válságtámogatás jogcímen támogatói döntés 2024. június 30-ig hozható.

  Az Európai Bizottság definíciója alapján azon vállalkozások tevékenysége tekinthető engergiaintenzívnek, amelyeknél az energiatermékek beszerzési értéke eléri a termelési érték vagy az árbevétel 3 %-át.

  A 2021-es adatok alapján (2022-es adatok még nem ismertek) az alábbi ágazatok tartozhatnak jelen Hirdetmény szerint a magas energiaintenzitású ágazatokhoz:  2021 ágazat teáor 2 melléklet

  energiaktg árbvételhez viszonyítva 2021.

  2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

  49,46

  2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása

  26,42

  2311 Síküveggyártás

  23,16

  1711 Papíripari rostanyag gyártása

  19,50

  2352 Mész-, gipszgyártás

  17,92

  2011 Ipari gáz gyártása

  15,43

  2410 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

  13,82

  2540 Fegyver-, lőszergyártás

  13,53

  2313 Öblösüveggyártás

  12,79

  1062 Keményítő, keményítőtermék gyártása

  12,40

  2332 Égetett agyag építőanyag gyártása

  12,31

  2399 M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása

  12,22

  2451 Vasöntés

  11,86

  2351 Cementgyártás

  11,12

  1712 Papírgyártás

  10,96

  2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása

  10,07

 8. számú melléklet


  NYILATKOZAT


  válságtámogatás esetén


  1. A Kedvezményezett adatai

  Név:


  Székhely:


  Cégjegyzékszám:


  Adószám:


  Képviselő(k) neve, tisztsége, képviselet joga:


  Képviselő(k) telefonszáma, e-mail címe:


  Kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe:


  (jelölje X-szel, amennyiben releváns)

  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás

  halászati- és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozás


  Ezúton nyilatkozom, hogy a pályázó vállalkozás működését az orosz-ukrán háború gazdasági hatásai hátrányosan érintik.


  Ezúton nyilatkozom, hogy a pályázó – a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk

  (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem tartozik az európai bizottsági közlemény 1.1. szakaszában felsorolt jogi aktusokban meghatározott szankciók, valamint az európai bizottsági közlemény elfogadását követően az Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá.


  Ezúton nyilatkozom, hogy a pályázó – a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk

  (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – Magyarországon a következő, az európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza, valamint a 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 58. alcíme (130-135. §) szerinti válságtámogatás(ok)ban részesült és a következő válságtámogatásokra nyújtott be kérelmet.


  2. Az európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerinti válságtámogatások19


  A pályázó vállalkozás neve


  A

  támogatási igényre vonatkozó intézkedés megnevezé se

  Ha a támogatást mezőgazdasági termékek

  elsődleges termelésével

  foglalkozó, vagy halászati- és akvakultúra ágazatban folytatott

  tevékenységéhez vette igénybe,

  kérjük, jelölje ezt és nevezze meg az ágazatot (elsődleges

  mezőg. termelés vagy halászat)


  Kérelem benyújtásá nak dátuma20


  Odaítélé s dátuma


  Visszafizet ésre került sor? Ha igen,

  tüntesse fel a visszafizet és

  időpontját és

  összegét21

  Igényelt / megítélt támogatás összege

  Igényelt / megítélt támogatás bruttó támogatástartalma22


  Forint


  Euró


  Forint


  Euró


  19 A kapcsolt vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.

  20 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.

  21 A visszafizetett támogatás nem terheli az európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerinti keretet.

  22 Az európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerinti válságtámogatások támogatástartalma vissza nem térítendő támogatás, visszafizetendő előleg esetén és adókedvezmény esetén a támogatás névértéke (visszafizetendő előleg esetén a teljes, potenciálisan részben vagy egészben visszafizetendő összeg vissza nem térítendő támogatásként kezelendő). Az európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerint nyújtott hitel és garancia esetén a hitel, illetve a garantált hitelösszeg névértéke, az európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerint tőke formájában nyújtott támogatás esetén pedig a tőke teljes összege tekintendő a támogatástartalomnak.

  3. Adatok a kapcsolt vállalkozásokról

  Nyilatkozom, hogy a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (3) bekezdése

  értelmében a Kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül kapcsolt vállalkozásnak.

  Vállalkozás neve

  Adószáma


  A támogatás támogatástartalma az európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott valamennyi válságtámogatással együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 2 250 000 eurónak megfelelő forintösszeget.


  A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott támogatás támogatástartalma az európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 280 000 eurónak megfelelő forintösszeget.


  A halászati és akvakultúra-ágazathoz tartozó vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott támogatás támogatástartalma az európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 350 000 eurónak megfelelő forintösszeget.


  Ha egy vállalkozás több ágazatban is folytat tevékenységet, és ezekre az előző három bekezdés szerint eltérő maximális összegek vonatkoznak, a vállalkozás a támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a teljes maximális összeg vállalkozásonként –a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne haladja meg az 2 250 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Az elsődleges mezőgazdasági termelésre és a halászati és akvakultúra-ágazathoz tartozó tevékenységekre eső teljes maximális támogatástartalom vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 350 000 eurónak megfelelő forintösszeget.


  Azonos, vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén válságtámogatás halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatással, feltéve hogy az ily módon halmozott támogatás nem vezet a csoportmentességi rendeletekben, vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.

  Nyilatkozom, hogy a Kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott adatok helyesek. Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.

  Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése közötti időszakban egyéb válságtámogatást vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más támogatást ítélnek oda a pályázó számára, a pályázó erről haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot.


  Kelt:


  ……………………………..

  Kedvezményezett (aláírás, pecsét)

 9. számú melléklet


Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások


GINOP Plusz

Útmutató a horizontális követelményekről és a támogatott horizontális tevékenységekről a GINOP Plusz keretében

támogatásban részesült kedvezményezettek részére

Tartalomjegyzék

Bevezető: Mi az a horizontális követelmény? 12

 1. Minden GINOP Plusz kedvezményezettre vonatkozó, kötelező horizontális követelmények 13

  1. Az alapvető jogok, a női-férfi egyenlőség és az esélyegyenlőség érvényesítését szolgáló

   elvárások 14

   1. Az alapvető jogok tiszteletben tartása az Alapjogi Chartával összhangban 14

    1.1.3. A hátrányos megkülönböztetés megelőzése, beleértve a fogyatékos személyek

    hozzáférésének segítését is 17

  2. Fenntartható fejlődés, a környezet és a természet védelmét szolgáló elvárások 21

 2. Támogatott horizontális tevékenységek (50 millió forint támogatás felett kötelező választani) 23

  1. A támogatott horizontális tevékenységek vállalása 23

  2. A támogatott horizontális tevékenységek elszámolása, nyomon követése 26

  3. Horizontális tevékenységek a pénzügyi eszközök típusú támogatások esetén 27

  4. Szempontok a horizontális tevékenység kiválasztásához 27

  5. A választható támogatott horizontális tevékenységek listája 28

  6. A választható támogatott horizontális tevékenységek tartalma, kapcsolódó mutatók 29

   1. Környezeti fenntarthatósággal összefüggő tevékenységek 29

    HTK01 A biológiai aktivitás megőrzése 29

    HTK02 A kerékpáros közlekedés ösztönzése 29

    HTK03 Az ÜHG kibocsátás csökkentése a digitalizáció révén 30

    HTK04 Az ÜHG kibocsátás csökkentése a tervezés során 31

    HTK05 Erőforrás-takarékos épület kialakítása 31

    HTK06 Részvétel fenntarthatósági képzésen 32

    HTK07 Bioklimatikus tervezés alkalmazása 32

    HTK08 Környezeti szempontú tanúsítás megszerzése 33

    HTK09 Környezeti vagy fenntarthatósági jelentés készítése és publikálása 33

    HTK10 Megújuló energia hasznosítása az üzemeltetés során 34

    HTK11 Zöld közbeszerzés alkalmazása 35

    HTK12 Az elektromobilitás elősegítése 35

    HTK13 Környezetvédelmi szemléletformáló akció a projektben 35

    HTK14 Természetvédelmi szakértő alkalmazása a projektben 36

    HTK15 Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése 36

    HTK16 Újrahasznosítás az építési beruházás során 37

    HTK17 A fényszennyezés elkerülése (komplex követelmény) 39

    HTK18 A fényszennyezés elkerülése (egyszerűsített követelmény) 39

   2. Esélyegyenlőségi elvekkel összefüggő tevékenységek 39

HTE01 Vezetők, munkatársak részvétele esélyegyenlőségi képzésen 40

HTE02 Ügyfélkapcsolati munkatársak részvétele esélyegyenlőségi képzésen 40

HTE03 Képző, fejlesztő munkatársak részvétele esélyegyenlőségi képzésen 41

HTE04 Vezetők, munkatársak nemek közötti esélyegyenlőség képzésen történő részvétele 42

HTE05 Munkavállaló képzésen való részvételének támogatása 42

HTE06 Munkaidő kedvezmény biztosítása munkavállaló képzéséhez 43

HTE07 Együttműködés a projekt tervezésében, megvalósításában esélyegyenlőségi

területen kompetens szervezettel 45

HTE08 Esélyegyenlőségi szemléletformáló akció a projektben 45

HTE09 Digitális munkahely az esélyegyenlőségért 46

HTE10 Rugalmas és alternatív foglalkoztatási formák 46

HTE11 Egyenlő munkáért egyenlő bért 47

HTE12 Tartalomfejlesztés – könnyen érthető kommunikáció 47

HTE13 Akadálymentes honlap kialakítása 48

HTE14 Egyéb infokommunikációs akadálymentesítés 48

HTE15 Fizikai akadálymentesítés 49

HTE16 Munkahelyi és szolgáltatási környezet esélyegyenlőségi fejlesztése 49

HTE17 Munkaszervezés, szolgáltatásszervezés esélyegyenlőségi fejlesztése 50

HTE18 Gyermekgondozáshoz kapcsolódó ellátás, támogatás igénybevétele alatt keresőtevékenységet nem folytató munkatársakkal való szervezett, dokumentált

kapcsolattartás 51

HTE19 Család- és gyermekbarát projektelemek 51

HTE20 Helyi gyermekfelügyelet 52

HTE21 Külső gyermekfelügyelet 52

9/1. sz. melléklet: Segédlet az esélyegyenlőség és a női-férfi egyenlőség érvényesítéséhez 54

Bevezető: Mi az a horizontális követelmény?


Az uniós támogatás feltétele, hogy a projekt a közvetlen célja mellett az uniós jogszabályokban meghatározott társadalmi és környezetvédelmi szempontokat is érvényesítsen. Az ilyen célokhoz, szempontokhoz kapcsolódó elveket nevezzük horizontális követelményeknek.

Az Útmutató célja, hogy a támogatást igénylő szervezeteknek segítséget nyújtson a GINOP Plusz esetében a horizontális követelmények értelmezéséhez és a követelményekhez kapcsolódó konkrét tevékenységek bemutatásával segítse ezek gyakorlati alkalmazását is.

A horizontális követelmény minden szereplőre és minden egyes projektre vonatkozik, a megvalósítás minden egyes szakaszában az előkészítéstől a lezárásig figyelemmel kell lenni ezekre az elvárásokra.

A GINOP Plusz esetében minden támogatott projektre vonatkozó követelmény az Útmutató 1. fejezetében foglalt horizontális elveknek való megfelelés, míg az Útmutató 2. fejezetében foglalt horizontális tevékenységek legalább 50 millió forint igényelt támogatás esetén kötelezőek, a támogatási összeg alapján meghatározott sávoknak megfelelően.


Amennyiben a felhívás előírja, akkor bizonyos horizontális tevékenységek vállalása az igényelt támogatás összegétől függetlenül kötelező.


A GINOP Plusz uniós forrását biztosító alapokra vonatkozó uniós jogszabályok az alábbi négy horizontális elvet határozzák meg a 2021-27-es időszakra23:


Horizontális elvek

1. Az alapvető jogok tiszteletben tartása és az Európai Unió Alapjogi Chartájának24 betartása a támogatás felhasználása során

(EU) 2021/1060 Rendelet, 9. cikkely (1) (EU) 2021/1057 Rendelet, 8. cikkely

2. A nők és férfiak egyenlőségének érvényesítése, elősegítése a programok előkészítése és megvalósítása során

(EU) 2021/1060 Rendelet, 9. cikkely (2)

(EU) 2021/1057 Rendelet, 6. cikkely

3. A nemen, faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés megelőzése és a fogyatékos személyek hozzáférésének segítése

(EU) 2021/1060 Rendelet, 9. cikkely (3) (EU) 2021/1057 Rendelet, 6. cikkely

4. A fenntartható fejlődés elősegítése figyelembe véve az ENSZ fenntartható fejlődésre vonatkozó céljait, a Párizsi


23 (EU) 2021/1060 Rendelet, (EU) 2021/1057 Rendelet

24 2016/C 202/02

Megállapodást, a „szennyező fizet” elvet és a „ne okozz jelentős kárt” elvet

(EU) 2021/1060 Rendelet, 9. cikkely (4)


A gyakorlatban ezeknek az elveknek az alkalmazása azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek a projekt tervezése és megvalósítása során folyamatosan vizsgálnia kell, hogy a saját projektjének működése és eredményei hogyan érintik, befolyásolják azt a közösséget és azt a környezetet (beleértve a helyi környezeten és közösségen túli, negatív továbbgyűrűző hatásokat is), amiben a projekt megvalósul. Például azzal, hogy az előkészítés és a végrehajtás során felteszik maguknak és megválaszolják a következő kérdéseket:

A projektek átgondolása az esélyegyenlőség és a környezet- és természetvédelem szempontjai szerint formálja az érintett szervezetek működését, ami hosszú távon, a projektek lezárását követően is éreztetheti majd hatását és hozzájárulhat egy mindenki számára élhetőbb és fenntarthatóbb környezet és társadalom létrehozásához.

A GINOP Plusz esetében a Miniszterelnökség Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága (GINOP Plusz Irányító Hatóság) kétféle módon érvényesíti a horizontális elveket:

2. fejezet.


 1. Minden GINOP Plusz kedvezményezettre vonatkozó, kötelező horizontális követelmények


  A pályázati felhívás a „Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások és követelmények” című fejezetben foglalkozik azokkal a környezetvédelmi, természetvédelmi,  25 Nyilatkozat a benyújtott támogatási kérelemhez, miszerint a támogatást igénylő nyilatkozza, hogy […] a felhívást és mellékleteit, az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentumot és az Elszámolási Útmutatót, a vonatkozó jogszabályokat megismerte, tudomásul vette.

  éghajlatváltozásra vonatkozó, illetve esélyegyenlőségi és női-férfi egyenlőségi elvárásokkal és követelményekkel, amelyek a horizontális elvek érvényesítését szolgálják.

  Minden pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a horizontális követelmények teljesítését vállalja. Az

  1. és 1.2. fejezetek ehhez a nyilatkozathoz adnak segítséget, összefoglalják az elvárás tartalmát, illetve azt, hogy a pályázónak milyen szempontokat érdemes mérlegelnie a nyilatkozattétel kapcsán.

   Konzorciumi formában megvalósuló projektek esetén a kötelező jellegű horizontális elvárásoknak minden konzorciumi tag tevékenységének meg kell felelnie.

   A horizontális elvárások, illetve követelmények megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenységek kapcsán felmerült költségek elszámolhatók.

   Az alapvető jogok, a női-férfi egyenlőség és az esélyegyenlőség érvényesítését szolgáló elvárások


   1. Az alapvető jogok tiszteletben tartása az Alapjogi Chartával összhangban


    Az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: Charta) a Lisszaboni Szerződés 2009 decemberében történt hatálybalépésével vált jogilag kötelező erejűvé az EU számára, és ma már az EU-szerződésekkel azonos jogi erővel bír. A Chartában meghatározott alapjogok tiszteletben tartása így minden uniós intézmény, szerv, ügynökség és hivatal számára jogilag kötelező intézkedéseik során, illetve az uniós tagállamokat is köti az uniós jog végrehajtásakor.

    A Charta a következő hat területen tartalmazza a kapcsolódó jogokat és alapelveket: méltóság, szabadságjogok, egyenlőség, szolidaritás, a polgárok jogai és igazságszolgáltatás.

    Az uniós támogatásokkal összefüggésben az alapvető jogok tiszteletben tartása elsősorban a támogatóra és az intézményrendszerre ró kötelezettségeket. Vannak ugyanakkor olyan jogok, amelyekhez kapcsolódóan projekt szinten is releváns vizsgálni az alapjogok érvényesülését.

    Az alábbi táblázat26 felsorol néhány kérdést, amelyek alapján a kedvezményezett vizsgálni tudja, hogy a szervezet és a projekt tervezett tartalma és megvalósítási módja teljesíti-e az alapvető jogok tiszteletben tartására vonatkozó elvárást.


    Alapvető jogok

    Mérlegelendő szempontok

    Méltóság

    • A projekt érinti-e az emberi méltóságot, az élethez való jogot vagy a személyi sérthetetlenséghez való jogot?

    • A projekt felvet-e (bio)etikai kérdéseket (klónozás, az emberi test és részeinek haszonszerzési célú felhasználása, genetikai kutatás/tesztelés, genetikai információk használata)?

    • Felmerülhet-e a kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód és büntetés bármilyen kockázata?

    • Jár-e bármilyen hatással a kényszermunka vagy az emberkereskedelem szempontjából?    26 A Bizottság (2016/C 269/01) közleménye alapján https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:269:FULL&from=FR

    Személyes adatok védelme

    Tulajdonhoz való jog és a vállalkozáshoz való jog

    - A projekt érinti-e a vállalkozás szabadságát, illetve jár-e olyan további követelmények bevezetésével, amelyek az

    érintett gazdasági szereplők számára drágítják a tranzakciós költségeket?

    Nemek közötti egyenlőség, esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód, a

    megkülönböztetés tilalma és a fogyatékkal élő személyek

    jogai

    - A nemek közötti egyenlőség tekintetében lásd az Útmutató

    1.1.2. pontját, a fogyatékkal élő személyek jogai tekintetében lásd az 1.1.3. pontot.

    A gyermekek jogai

    őket érintő ügyben meghallgassák őket?

    Szolidaritás és a munkavállalók joga

    - Tiszteletben tartja-e az adott projekt a munkavállalók jogait, többek között a munkavállalók jogát a vállalkozásnál a tájékoztatáshoz és konzultációhoz, a kollektív tárgyaláshoz és fellépéshez való jogot, a munkaközvetítői szolgáltatások igénybevételéhez való jogot, az indokolatlan elbocsátással szembeni védelmet, a tisztességes és igazságos munkafeltételeket, a gyermekmunka tilalmát és a fiatalok munkahelyi védelmét,

    valamint a szociális biztonsági ellátásokra és szociális szolgáltatásokra való jogosultságot?

    Környezetvédelem

    - Hozzájárul-e az adott intézkedés a magas színvonalú környezetvédelemhez és a környezet minőségének

    javításához, a fenntartható fejlődés elvével összhangban?

    • A projekt vagy annak megvalósítási módja érinti-e személyes adatok feldolgozását?

    • Ki végzi a személyes adatok feldolgozását, és milyen célból?

    • Biztosított-e az egyének személyes adatokkal kapcsolatos hozzáférési, pontosítási és kifogásolási joga?

    • Biztosított-e az adatfeldolgozási tevékenységek biztonsága technikai és szervezeti szempontból?

    • Van-e biztosítékok arra vonatkozóan, hogy az adatvédelemhez való jogba való beavatkozás arányos és csak a szükséges mértékű legyen?

    • Működnek-e megfelelő/egyedi felülvizsgálati és felügyeleti mechanizmusok?

    • A projekt erősíti vagy korlátozza a gyermekek (vagy csoportok) jogait? Mi indokolja az esetleges korlátozásokat?

    • A projekt figyelembe veszi-e a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek elvét?

    • Milyen lépésekkel lehet elkerülni a projekt esetleges hátrányos hatásait a gyermekekre nézve?

    • Biztosítja-e a gyermekek azon jogának betartását, hogy minden


   2. A nők és férfiak egyenlőségének érvényesítése, elősegítése a programok előkészítése és megvalósítása során

    A nők és férfiak egyenlősége az Alapjogi Chartában foglalt alapvető jogok egyike és az Európai Unió egyik alapelve27, amit minden szakpolitikai intézkedés tervezése és a végrehajtása során figyelembe kell venni, vizsgálva, hogy egy adott intézkedésnek milyen hatásai lehetnek a nők és a férfiak helyzetére. Az uniós stratégiák a nők és férfiak egyenlőségére nem csupán társadalmi, hanem gazdasági szempontból is meghatározó tényezőként tekintenek, ami alapvetően befolyásolja, hogy az EU mennyiben tudja gazdasági lehetőségeit kihasználni.


    A gazdaságfejlesztés szempontjából fontos kiemelni, hogy Magyarországon a nők - bár nagyobb arányban vesznek részt a felsőoktatásban, mint a férfiak - hátrányban vannak a tudományos élet területén, a munkaerőpiaci részvétel, a jövedelem, vagy a vezetővé válás szempontjából. Ugyanakkor az egészségi állapotot tekintve a férfiak, és különösen az alacsony iskolázottságú férfiak28, hátránya nagyobb, mint a nőké az uniós országok átlagához képest. A nők és férfiak egyenlősége elvének az uniós támogatásokhoz kapcsolódó elvárásként érvényesítése hozzájárulhat ezeknek a - sok esetben a szemléletmóddal, az intézményi berendezkedéssel és gyakorlattal is összefüggő - hátrányoknak a csökkentéséhez.


    Az esélyegyenlőség érdekében kötelezően, alapelvként érvényesítendő elvárások a következők:

    • A program végrehajtásának valamennyi szintjén és szakaszában elő kell segíteni a nők és férfiak közti egyenlőség érvényesülését, vizsgálni kell a tervezett intézkedések és projektek potenciális hatását a nemek közötti egyenlőségre.

    • Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó európai uniós és hazai esélyegyenlőségi előírásokat, jogszabályokat betartani, és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba29 ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.


     A nők gazdasági és munkaerőpiaci hátrányai jelentős részben a gyermekvállalással függnek össze, és a családbarát megoldások segíthetik az egyenlőtlenségek, hátrányok csökkentését. Az ESZA+ források kapcsán - ami a GINOP Plusz Operatív Program esetében a 3-5. prioritásokat jelenti - elvárás30 hogy a támogatások növeljék a nők részvételét a foglalkoztatásban, és javuljon a munka és a magánélet összeegyeztethetősége, valamint hogy segítsék a szegénység női problémává válásának és a nemi alapú megkülönböztetés megelőzését a munkaerőpiacon, az oktatásban és a képzésben.

     Az alábbi kérdések megválaszolása segít végiggondolni a tervezés és a megvalósítás során is, hogy projekt és a projektet működtető szervezet mennyiben érvényesíti a nők és férfiak egyenlőségének szempontjait:


     Mérlegelendő szempontok a nők és férfiak egyenlősége kapcsán


     27 Lásd az Európai Unióról Szóló Szerződés (EUSZ) 2. és 3. cikkét, az EUMSZ 8. cikkét, valamint az Alapjogi Charta 21. cikkét.

     28 http://real.mtak.hu/119634/1/mt_2019_kozelkep1.pdf

     29 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

     30 (EU) 2021/1057 Rendelet 6. cikkely

     Szervezeti működést érintő kérdések

     vállalat) átlagos női kutatói foglalkoztatási arányát, az országos átlagos kutatói létszám arányát?

     A vállalkozás vagy egyéb szervezet

     termékeit, szolgáltatásait

     érintő kérdések

     A projektre vonatkozó kérdések

     • Hány nő és hány férfi dolgozik a projektszervezetben?

     • Jellemzően milyen munkakörben, milyen beosztásban dolgoznak?

     • Van-e lehetőség rugalmas vagy családbarát munkavégzési formákra a szervezeten belül?

     • Érvényesül-e az egyenlő munkáért egyenlő bért elve? Ha nem, mi ennek az oka, hogyan fognak ezen változtatni?

     • Egyenlő lehetőségük van-e a női és a férfi munkavállalóknak arra, hogy képzésben vegyenek részt? Ha nem, mi ennek az oka, hogyan fognak ezen változtatni?

     • Az előmeneteli rendszer a női és férfi munkavállalók számára is biztosítja az előrelépést és a karrier-lehetőségeket? Ha nem, mi ennek az oka, és hogyan fognak ezen változtatni?

     • A munkaadó által biztosított képzési, továbbképzési lehetőségekben bármelyik nem képviselői alulreprezentáltak a szervezet munkavállaló arányaihoz képest? Ha igen, mi ennek az oka, hogyan fognak ezen változtatni?

     • Érik-e hátrányok a kisgyermekes nőket a munkaszervezeten belül? Mit tesznek azért, hogy ezeket a hátrányokat megszüntessék vagy kompenzálják?

     • Kutatás-fejlesztés területén működő szervezet esetében a kutatók közt a nők aránya eléri-e a szektor (felsőoktatás, kutatóintézet,

     • A szolgáltatásokat hány nő és hány férfi veszi igénybe?

     • Ahol releváns, figyelembe veszik a szolgáltatások vagy termékek kapcsán a nők és férfiak esetlegesen eltérő igényeit?

     • A projekt különböző módon érinti-e (közvetlenül vagy közvetve) a nőket és a férfiakat?

     • A projektnek van-e bármilyen hatása a nemek közötti egyenlőség elvére?     Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az esélyegyenlőségi terv meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-nak megfelelően. A felhívás indokolt esetben az esélyegyenlőségi terven túl az esélyegyenlőségi terv végrehajtását szolgáló intézkedési terv kidolgozását is előírhatja.


   3. A hátrányos megkülönböztetés megelőzése, beleértve a fogyatékos személyek hozzáférésének segítését is


    Az uniós forrásból támogatott projektek kapcsán kötelezően érvényesítendő alapelv a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés megelőzése, az ilyen megkülönböztetésből fakadó hátrányok csökkentése, az érintett emberek társadalmi-gazdasági részvételének segítése, az esélyteremtés. Az uniós támogatásból megvalósuló projektek esetében ez azoknak a csoportoknak a

    segítését és szempontjaik kiemelt figyelembevételét jelenti, akik az előítéletek vagy intézményrendszeri, illetve strukturális adottságok miatt fokozottan ki vannak téve a hátrányos megkülönböztetés veszélyének, vagy a projektekben való részvételhez vagy érdekeik megjelenítéséhez támogatásra van szükségük.


    A szegénység és társadalmi kirekesztettség csökkentése az Európai Unió egyik kiemelt célja. A területhez kapcsolódó célokat és feladatokat az Európai Bizottság „A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja. A szociális és területi kohézió európai keretrendszere31 (COM (2010) 758) elnevezésű dokumentumban foglalta össze.


    A szociális és területi kohézió európai keretrendszere32 olyan uniós szintű megközelítés kidolgozását tűzi ki célul, amely kiterjed a társadalmi befogadással33 összefüggő valamennyi területre, különösen a következőkre:

    • a munkához jutás lehetősége, a munkahelyteremtésre és a munkavállalók készségeinek fejlesztésére irányuló nemzeti befogadási stratégiák és európai stratégia értékelésével;

    • az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a szociális védelem, különösen az öregedő társadalommal és a társadalmi kirekesztés növekedésével összefüggésben;

    • oktatás- és ifjúságpolitika, az iskolai lemorzsolódás34 és az oktatásban tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentése érdekében;

    • a menekültek gazdasági és társadalmi integrációja, új európai stratégia35 révén;

    • a megkülönböztetés elleni küzdelem36, különösen a kisebbségekkel, a fogyatékos37 személyekkel és a hajléktalanokkal szemben megnyilvánuló megkülönböztetés elleni fellépéssel, a pénzügyi függetlenség és a nemek közötti egyenlőség38 javítása mellett;

    • hozzáférés az információs és kommunikációs technológiákhoz, hálózati szolgáltatásokhoz, továbbá pénzügyi (alapvető banki) és energetikai szolgáltatásokhoz (világítás és fűtés).”39


     A diszkriminációmentesség biztosítása érdekében az alábbi szempontokat kell a projektet tervező vagy megvalósító kedvezményezettnek megvizsgálnia és folyamatosan szem előtt tartania:


     Elvárás

     Mérlegelendő szempontok

     Diszkrimináció megelőzése

     fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés vagy előítéletek miatt - diszkriminatív vagy

     • A tervezett projekt és annak eredményei hozzáférhetők-e különböző társadalmi csoportok számára?

     • Vannak-e olyan csoportok, akikre nézve – például nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen,


     31 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52010DC0758

     32 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52010DC0758

     33 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=hu

     34 http://ec.europa.eu/education/policy/school/early-school-leavers_hu.htm

     35 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:2301_5

     36 http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/nondiscrimination_principle.html

     37A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló, 2021 és 2030 közötti időszakra szóló stratégia, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=hu

     38 http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/equal_treatment.html

     39 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=URISERV:em0046&from=HU


     kirekesztő a tervezett projekt tartalma, működési elvei vagy gyakorlata?

     Fogyatékos személyek

     hozzáférésének biztosítása

     content/HU/TXT/?uri=CELEX:32010D0048 )

     • Vannak-e olyan csoportok, akiket a velük szembeni előítéletek, vagy hátrányos megkülönböztetés, vagy egyéb – nem kezelt –strukturális, intézményi adottság akadályoz abban, hogy a projektben részt vegyenek, vagy annak eredményeihez hozzáférjenek?

     • Ha igen, akkor mit fognak tenni az egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében?


     A hátrányos megkülönböztetés megelőzésére vonatkozó általános elvárás mellett a vonatkozó uniós jogszabály külön kiemeli a fogyatékos személyek hozzáférésének segítésére vonatkozó elvárást, mivel esetükben a tényleges hozzáféréshez a fizikai környezet vagy a hozzáférési lehetőségek átalakítása is szükséges.

     A fogyatékos személyek hozzáférése érdekében a kötelezően, alapelvként érvényesítendő elvárások a következők:

     • Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projekt végrehajtása során a Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló ENSZ-egyezményt a 2010/48/EK tanácsi határozattal összhangban alkalmazni. A projektek végrehajtása során a fogyatékos személyeket megillető alapvető emberi jogokat –többek között akadálymentesítéssel és az ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával – biztosítani kell.


     • A kedvezményezett a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.


      A projekt jellegétől függően bizonyos további elvárások megvalósítása is kötelező:


     • A 2007. évi XCII. törvény40 9. cikke értelmében a nyilvánosság számára nyitva és rendelkezésre álló létesítmények és szolgáltatások hozzáférhetőségét biztosítani kell. Ennek érdekében az ilyen létesítmények (pl. a közösségi célú funkciókat ellátó,


      40 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről

      ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész) építése/felújítása során kötelező a projektarányos akadálymentesítés, valamint az infokommunikációs akadálymentesítés. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény értelmében közszolgáltatásokhoz41 (pl. közhatalmi, önkormányzati tevékenységek, oktatási, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális, tudományos, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, sport-

      , ifjúsági, foglalkoztatási, közlekedési, ügyfélszolgálati szolgáltatás, ellátás, illetve tevékenység) kapcsolódó fejlesztéseket (beleértve az infrastrukturális, szolgáltatás, infokommunikációs fejlesztéseket42) az egyetemes tervezés alapelvét figyelembe véve43 komplex akadálymentesítést elvégezve kell végrehajtani.

     • Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a helyi esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően.

     • Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az esélyegyenlőségi terv meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-nak megfelelően.

     • A felhívás indokolt esetben az esélyegyenlőségi terven túl az esélyegyenlőségi terv végrehajtását szolgáló intézkedési terv kidolgozását is előírhatja.


    Az arányosság elvét figyelembe véve az ingatlanfejlesztési beruházásokra vonatkozó akadálymentességi elvárások a GINOP Plusz esetében a következők:    Ingatlanfejle sztési célra igényelt

    támogatás összege

    Az ingatlan a nyilvánosság számára rendelkezésre álló szolgáltatás (pl. üzlethelyiség, ügyfélszolgálat, stb.) működtetésére szolgál

    Az ingatlan funkciójába nem tartozik bele a nyilvánosság számára rendelkezésre álló szolgáltatás működtetése, de

    munkahelyként vonatkozik rá az

    akadálymentesítés követelménye

    Új ingatlan vagy

    ingatlanrész építése

    Meglévő ingatlan fejlesztése,

    átalakítása

    Új ingatlan vagy

    ingatlanrész építése

    Meglévő ingatlan fejlesztése,

    átalakítása esetén

    50 millió forintnál

    kevesebb

    teljes körű (komplex) akadálymentesítés*

    projektarányos akadálymentesítés*

    projektarányos akadálymentesítés

    projektarányos akadálymentesítés

    50 millió forint vagy

    annál több

    teljes körű (komplex) akadálymentesítés

    teljes körű (komplex) akadály-

    mentesítés

    teljes körű (komplex) akadály-

    mentesítés

    projektarányos akadálymentesítés


    41 A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4.§ f) értelmében

    42 A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény

    A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet

    43 További információ: http://www.etikk.hu

    * Az akadálymentesítési elvárások értelmezése kapcsán további segítséget nyújt az Útmutató 1. sz.

    melléklete.


    Fenntartható fejlődés, a környezet és a természet védelmét szolgáló elvárások


    A fenntartható fejlődés, mint alapelv lényege, hogy megfelelő egyensúlyt kell találni a sokszor egymással versengő környezeti, társadalmi és gazdasági célok között a projektek tervezése és megvalósítása során. A környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos elvárások minden uniós támogatással megvalósuló projektre vonatkoznak, a kedvezményezetteknek gondoskodniuk kell arról, hogy a projektjüknek lehetőleg ne legyenek káros következményei a környezetre nézve, előzetesen megfelelően mérlegelniük kell a várható környezeti hatásokat, és végig kell gondolniuk, hogy az esetleges negatív hatásokat hogyan tudják kiküszöbölni vagy mérsékelni. Az Alapjogi Charta 37. cikke alapján az adott intézkedésnek/projektnek hozzá kell járulnia a magas színvonalú környezetvédelemhez és a környezet minőségének javításához, a fenntartható fejlődés elvével összhangban.

    A környezet és a természet védelme érdekében kötelező, alapelvként érvényesítendő minimális elvárások a következők:

    a) Az európai uniós forrásból támogatott projekt kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó európai uniós és hazai környezetvédelmi előírásokat, jogszabályokat, az elővigyázatosság, a „ne okozz jelentős kárt”44 és a szennyező fizet elveket betartani, a projekt által érintett területen a védett környezeti, természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt, illetve jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.

    Amennyiben a projekt által megvalósítandó tevékenység esetében releváns, állapotfelmérő, megelőző intézkedések elvégzésével biztosítani kell, hogy az európai uniós forrásból megvalósított projekt helyszínén ne maradjon fenn, illetve ne keletkezzen jogszabályba ütköző környezeti kár. Ezekre a vizsgálatokra az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11) Korm. rendelet által szabályozott stratégiai környezeti vizsgálat, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet által szabályozott környezeti hatásvizsgálat vagy egyszerűsített hatásvizsgálat keretében kerülhet sor, az alábbi előírásoknak megfelelően:


    • Megfelelés a Víz Keretirányelv előírásainak: a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1.§ (6a) pontja szerint: a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység (projekt elem) esetén a környezeti hatásvizsgálati eljárásban kell igazolni a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 10.-11.§-ában előírt feltételek teljesülését, azaz azt, hogy a projekt milyen hatással van a vizekre (pozitív, negatív, semleges). A hatások jelentőségét a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2/A

     §-a alapján más hatósági, szakhatósági eljárásban vizsgálnia kell a környezetvédelmi     44 „Ne okozz jelentős kárt” elv: a támogatott fejlesztés nem sérti jelentősen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelet 9. cikkben meghatározott egyik környezeti célkitűzést (az éghajlatváltozás mérséklése; az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás; a vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme; a körforgásos gazdaságra való átállás; a szennyezés megelőzése és csökkentése; a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása) sem.

     hatóságnak. Abban az esetben, ha a projekt elemei nem érik el a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. mellékletében megadott küszöbértékeket, vagy a 3. mellékletben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül - a 13. számú melléklet szerint megadott adatok és az 5. számú mellékletben meghatározott szempontok figyelembevételével - a 2/A § (2)-(6) bekezdésben foglaltak szerint kell megvizsgálni a feltételezett környezeti hatások jelentőségét, illetve döntést hozni a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről és az annak során vizsgálandó kérdésekről. Előzetes vizsgálat iránti kérelmet kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha a 3. mellékletben, vagy a 2. és 3. mellékletben egyaránt szereplő olyan tevékenység megvalósítása tervezett, vagy ha összetartozó tevékenységnek minősül és a 2/A. §-ban meghatározott eljárás lefolytatására nem került sor. Abban az esetben, ha a projekt küszöbérték feletti, vagy az előzetes vizsgálat alapján jelentős hatással van a vizek állapotára, akkor a hagyományos eljárás szerint kell hatásvizsgálatot lefolytatni és ennek keretében értékelni a vizek állapotában bekövetkező változást, valamint az érintett víztestekre és védett területekre meghatározott környezeti célkitűzés elérésének ütemezését.


    • Természetvédelem: a természet védelme érdekében szükséges a projektek Natura 2000 érintettségének beazonosítása, mely az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján tehető meg. A Natura 2000, ill. egyéb 46 természetvédelmi területi érintettség esetében a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak a projektekre nézve.


     A fentiek érvényesítésére vonatkozó elvárás: b) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá eső tevékenységek, létesítmények megvalósítása, valamint azok jelentős módosításai, változtatásai esetében el kell készíttetni a beruházás megkezdése előtt a projektfejlesztés során a projekt környezeti hatásának vizsgálatát a beruházás által érintett környezeti elemekre, rendszerekre vonatkozóan. A vizsgálati eljárást a 2011/92/EU direktíva (hazai alkalmazása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet), a 92/43/EEC direktíva (hazai alkalmazása 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet) és a 2000/60/EK direktívával összhangban a 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével kell végezni. A vizsgálat eredményeképp előállt dokumentációt, továbbá az ezen dokumentáció figyelembevételével született környezetvédelmi határozatot vagy környezetvédelmi engedélyt, ill. a hatóságok által kiadott nyilatkozatokat - amennyiben már rendelkezésre áll - csatolni kell a támogatási kérelemhez, de legkésőbb a projekt tartalmi, műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítésekor kell benyújtani. A dokumentációban be kell mutatni, hogyan fogja csökkenteni, kompenzálni, illetve dokumentálni a kivitelező a projekt megvalósítása során okozott káros környezeti hatásokat45. A környezetvédelmi hatóság határozatának megfelelően a környezet állapotában bekövetkezett változásokat a beruházás megvalósítása során nyomon kell követni, és az állapotváltozásról, a káros hatások csökkentését vagy kompenzálását célzó intézkedések eredményességéről szóló jelentést csatolni kell a projekt előrehaladásáról és zárásáról készített beszámolóhoz.


     45 A környezeti hatásvizsgálatban meghatározott és a környezetvédelmi engedélyben előírt hatásmérséklő és/vagy kompenzációs intézkedéseknek meg kell jelennie a vállalkozó tevékenységei között és közbeszerzés során a műszaki leírás részét kell képeznie.

    • Az éghajlatváltozás: Az Európai Zöld Megállapodásban rögzített cél, hogy az EU 2050-re klímasemlegessé váljon. Ezt a célkitűzést erősíti a klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. törvény, melynek értelmében Magyarország a 2050. évre eléri a teljes klímasemlegességet. Ezen cél eléréséhez szükséges az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése minden szektorban, az energiafelhasználás csökkentése, a megújuló energiahordozók arányának növelése, az új technológiák kihasználása révén. Hasonlóan fontos cél a klímakockázatokkal szembeni ellenállóképesség javítása, és a katasztrófák megelőzését és kezelését szolgáló képesség fejlesztése.


     Minderre tekintettel, amennyiben legalább ötéves várható élettartamú infrastruktúra megvalósítására irányul a beruházás, a tervezés során fel kell mérni az éghajlatváltozás várható hatásait a beruházásra nézve, valamint a beruházás esetleges hatását az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra, annak érdekében, hogy a projekt ellenálló legyen az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben. A projekt megvalósításával összefüggő fő éghajlatváltozási kihívásokat éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elvégzésével szükséges felmérni, melyhez a 2021-2027 közötti támogatási időszakra az „Útmutató az infrastrukturális projektek éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatának elvégzéséhez” (röviden: Klímareziliencia Útmutató)46 c. dokumentum nyújt segítséget. A klímareziliencia vizsgálattal kapcsolatos részletes elvárásokat (standard vagy egyszerűsített éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat) az egyes támogatható tevékenységekre nézve a felhívás rögzíti. Szakértői segítség igénybevétele esetén nem kötelező, de javasolt felkeresni a klímavizsgálatokban jártas és megfelelő referenciával rendelkező szakértőket, pl. a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott Klímavédelmi szakértői tanúsítvánnyal rendelkező szakértőket. Ezen szakértők névjegyzéke az alábbi elérhetőségen található meg:

     https://www.mmkkornyezetvedelem.hu/index.php/tagozat/klimavedelmi-szakertoi-tanusitvannyal-


     rendelkezok-nevjegyzeke


    • Biztosítani kell, hogy az európai uniós forrásból megvalósuló létesítményben ne létesüljön, vagy ne maradjon fenn az egészségre ártalmas műszaki megoldás. Ezzel a projekt nem csak az európai uniós követelményeknek való megfelelőséget valósítja meg, hanem egyúttal hozzájárul fontos hazai stratégiai célok, jogszabályi követelmények megvalósításához.


 2. Támogatott horizontális tevékenységek (50 millió forint támogatás felett kötelező választani)


  1. A támogatott horizontális tevékenységek vállalása


   46 https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-az-infrastrukturlis-projektek-ghajlatvltozsi-rezilienciavizsglatnak-elvgzshez-2021-2027#

   A GINOP Plusz esetében minden támogatott projektre vonatkozó követelmény az Útmutató 1. fejezetében foglalt horizontális elveknek való megfelelés.


   Emellett a legalább 50 millió forint igényelt támogatás esetén a pályázónak kötelező vállalnia támogatott horizontális tevékenységet az alábbi táblázatban foglaltak szerint.


   Legalább 25 millió forint, de 50 millió forintnál kevesebb igényelt támogatás esetén a pályázónak lehetősége van arra, hogy az általa választott horizontális tevékenységek megvalósításához támogatást igényeljen.


   Projekt által igényelt

   támogatás összege

   Támogatott horizontális tevékenységek

   25 millió alatt

   Az Útmutató 1. fejezetében foglalt horizontális elvek betartása

   kötelező.


   >= 25 millió

   < 50 millió

   Az Útmutató 1. fejezetében foglalt horizontális elvek betartása kötelező.

   Önkéntesen vállalható 1 db fenntarthatósággal összefüggő

   tevékenység vagy 1 db esélyegyenlőségi tevékenység a 2.5. pontban

   felsorolt tevékenységek közül.


   >=50 millió

   < 100 millió

   Az Útmutató 1. fejezetében foglalt horizontális elvek betartása kötelező.

   Kötelező vállalni minimum 1 db környezeti fenntarthatósággal

   összefüggő tevékenységet és 1 db esélyegyenlőségi tevékenységet a

   2.5. pontban felsorolt tevékenységek közül.


   >=100 millió

   < 500 millió

   Az Útmutató 1. fejezetében foglalt horizontális elvek betartása kötelező.

   Kötelező vállalni minimum 1 db környezeti fenntarthatósággal

   összefüggő tevékenységet ÉS 1 db esélyegyenlőségi tevékenységet a

   2.5. pontban felsorolt tevékenységek közül.


   >= 500 millió

   Az Útmutató 1. fejezetében foglalt horizontális elvek betartása kötelező.

   Kötelező vállalni minimum 1 db környezeti fenntarthatósággal

   összefüggő tevékenységet ÉS 2 db esélyegyenlőségi tevékenységet a

   2.5. pontban felsorolt tevékenységek közül.


   Kiemelt projekt

   Az Útmutató 1. fejezetében foglalt horizontális elvek betartása kötelező.

   A választható vagy kötelező horizontális tevékenységeket a felhívás egyedileg határozza meg a projekt tartalmát és a kedvezményezett sajátosságait figyelembe véve. A felhívás előkészítése során kell meghatározni, hogy a 2.5. pontban felsorolt tevékenységek közül hány tevékenységet és melyiket kell megvalósítania a kedvezményezettnek, továbbá, hogy milyen módon történik a horizontális tevékenységek finanszírozása. A kötelezettség külön tartalmazhat a projekt egészére és konzorciumi szinten elvárásokat.

   Az elvárások meghatározásánál figyelembe kell venni, ha egy kiemelt

   projekt kedvezményezettje több projektet valósít meg.

   Amennyiben a felhívás előírja, akkor bizonyos horizontális tevékenységek vállalása az igényelt támogatás összegétől függetlenül kötelező.

   Ilyen kötelező horizontális tevékenységet tartalmazhatnak - többek között – a GINOP Plusz operatív program „ne okozz jelentős kárt elv”47 alapján végzett elemzése alapján az alábbi fejlesztés-típusok:   Fejlesztés típusa


   Kötelező elvárás

   Kapcsolódó horizontális

   tevékenység

   Vállalkozások technológiai fejlesztése - korszerűsítés vagy

   bővítés

   Részvétel fenntarthatósági mentoráláson,

   Tervezés

   alatt

   Kutatás, fejlesztés, innováció területén infrastrukturális fejlesztés

   HTK16 HTK01 HTK17 HTK18

   Felsőoktatás, szakképzés - Az inkluzív és minőségi

   szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés javítása az oktatás, a képzés és az egész életen át tartó tanulás területén –

   infrastruktúra-fejlesztés

   HTK17 HTK18

   Felsőoktatás, szakképzés - Az oktatási és képzési rendszerek színvonalának,

   befogadókészségének, eredményességének és

   munkaerőpiaci relevanciájának javítása – infrastruktúra-

   fejlesztés

   HTK17 HTK18 HTK16 HTK01

   • Újrahasznosítási terv készítésének és a minél magasabb arányú újrahasznosítás kötelező előírása a jelentősebb volumenű építéssel és/vagy bontással járó projektekhez kapcsolódóan

   • A támogatott projektből létrehozott épület, építmény, létesítmény tervezése, kivitelezése során biztosítani kell, hogy a fejlesztés során a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 9. mellékletében rögzített számítási módszer alapján számított biológiai aktivitás érték a fejlesztéssel érintett telkeken nem csökken

   • A fényszennyezés mérséklése kültéri világítást érintő projektek esetén

   • A fényszennyezés mérséklése kültéri világítást érintő projektek esetén.

   • A fényszennyezés mérséklése kültéri világítást érintő projektek esetén.

   • Újrahasznosítási terv készítésének és a minél magasabb arányú újrahasznosítás kötelező előírása a jelentősebb volumenű építéssel és/vagy bontással járó projektekhez kapcsolódóan.


   47 A támogatott fejlesztés nem sérti jelentősen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelet 9. cikkben meghatározott egyik környezeti célkitűzést (az éghajlatváltozás mérséklése; az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás; a vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme; a körforgásos gazdaságra való átállás; a szennyezés megelőzése és csökkentése; a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása) sem.


   telkeken nem csökken.


   • A támogatott projektből létrehozott épület, építmény, létesítmény tervezése, kivitelezése során biztosítani kell, hogy a fejlesztés során a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 9. mellékletében rögzített számítási módszer alapján számított biológiai aktivitás érték a fejlesztéssel érintett  2. A támogatott horizontális tevékenységek elszámolása, nyomon követése


   A horizontális követelmények teljesítéséhez szükséges költségek elszámolhatóak a projektben, a felhívásban rögzített elszámolhatósági szabályok betartása mellett.

   A felhívás határozza meg, hogy a tevékenység költségei a valós költségek alapján vagy a közvetett költségek finanszírozását szolgáló átalány részeként számolhatók-e el. Az átalány alapon elszámolható költségek mértéke egy horizontális tevékenység vállalása esetén a felhívásban az átalány alapon elszámolható közvetett költségekre vonatkozó mértékhez képest egy százalékponttal, több horizontális tevékenység vállalása esetén legfeljebb 2 százalékponttal emelkedik. A felhívás valós költség alapon való elszámolás esetén is meghatározhatja a projektben az adott tevékenységre felhasználható forrás maximális százalékos arányát.

   A költségek tervezésére és elszámolására összefoglalóan az alábbiak szerint van lehetőség:


   Költségek

   tervezésének módja

   Igényelhető

   támogatás mértéke

   Támogatás jogcíme (ahol

   releváns)

   Támogatás intenzitása

   Elszámolás módja


   Az átalány alapon finanszírozott

   közvetett költségek részeként


   A közvetett költségek finanszírozására

   fordítható átalány mértéke a felhívásban meghatározott

   mértékben emelkedik legfeljebb 7%-ra

   Az átalány alapon finanszírozott

   közvetett

   költségekre a felhívásban meghatározott támogatási

   jogcíme

   Az átalány alapon finanszírozott

   közvetett

   költségekre a felhívásban meghatározott támogatás-

   intenzitáshoz

   igazodóan


   Az átalányra vonatkozó elszámolási szabályok szerint


   A tényleges költségek tételes elszámolása alapján

   A felhívás

   meghatározza, hogy a projekt

   költségvetésének legfeljebb hány

   százaléka tervezhető erre a célra


   Jellemzően de minimis


   Felhívásban meghatározott

   intenzitás szerint


   Az általános elszámolhatós ági szabályok szerint


   A horizontális tevékenységek eredményét az egyes tevékenységekhez rendelt horizontális mutatók számszerűsítik (ezeket tevékenységenként a 2.6. fejezet tartalmazza). A mutatóra vonatkozóan a

   támogatást igénylő számszerű vállalást tesz, amit a támogatási kérelem részeként rögzít. A vállalt horizontális tevékenységet a projekt fizikai befejezéséig kell teljesíteni.

   A mutatóhoz kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben kizárólag a projekt keretében, a horizontális követelmény teljesítése érdekében vállalt tevékenységhez kötődik, kizárólag annak eredményét számszerűsíti. Nem terjed ki tehát sem a projekt egyéb tevékenységei által létrehozott eredmények számszerűsítésére, sem a támogatást igénylő projekten kívüli tevékenységeinek eredményére. A horizontális tevékenységekhez kapcsolódó vállalások nem minősülnek indikátornak, abban az esetben sem, ha kötelező adatot szolgáltatni ezek teljesítéséről. Ezért a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 160. §-ban megfogalmazott szankciók nem alkalmazandók ezekre.


  3. Horizontális tevékenységek a pénzügyi eszközök típusú támogatások esetén


   A pénzügyi eszközök esetében a horizontális elvárások a pénzügyi közvetítőkre és a hitelt igénybevevő vállalkozásokra is vonatkoznak.

   A pénzügyi közvetítők esetén a kiemelt projektekre vonatkozó, a kedvezményezettel való egyeztetés alapján az útmutatóban felsorolt tevékenységek közül egyedileg kerül meghatározásra az elvárás.

   A hitelt igénybe vevő vagy kockázati tőke támogatásban részesülő vállalkozások esetében a 2.1. pontban foglalt támogatási mértékek szerinti elvárást kell érvényesíteni oly módon, hogy a támogatás mértékénél a hitel igénylésekor várható támogatástartalmat kell figyelembe venni.

  4. Szempontok a horizontális tevékenység kiválasztásához


   A horizontális tevékenységek mérlegelése és kiválasztása során a következő szempontokat javasoljuk figyelembe venni a támogatást igénylő számára:

   • Olyan tevékenység(ek) kiválasztása javasolt, amely a támogatást igénylő szervezeti és

    működési sajátosságaihoz (pl. jogi forma, munkavállalók létszáma és összetétele, tevékenységi körök, területiség, klienskör stb.), valamint a szervezet célkitűzéseihez a leginkább illeszkedik, és a megvalósításával életszerű problémákat kezel.

   • A támogatást igénylő a támogatási kérelmében kizárólag azokat a horizontális tevékenységeket választhatja, amely a kapcsolódó felhívásban felsorolásra került.

   • A választható horizontális tevékenységek teljesítésével – a projekt megvalósításának kiinduló állapotához képest – pozitív irányú változást kell elérni, a követelmény teljesítésének hozzáadott értéket kell produkálni. A követelmények teljesítése tehát nem elsősorban egy

    „jellemző”, hanem minden esetben egy „tevékenység” vagy „aktivitás”. Ennek megfelelően olyan sajátosság, ami a támogatást igénylőt már a projekt megkezdésének időpontjában is jellemezte, nem fogadható el a tevékenység teljesítéseként. Elfogadható ugyanakkor meglévő sajátosság – horizontális követelményeknek megfelelő – fejlesztése. A vállalt tevékenység teljesítésének elfogadásához az elért hozzáadott értéket, az előrelépést be kell mutatni és alá kell támasztani.

   • A horizontális tevékenységek projekt szintű vállalásként értelmezendők, így konzorcium esetében a vállalás konzorciumi szintű, azaz bármely konzorciumi tag megvalósíthatja. A vállalás teljesítésének nem feltétele, hogy valamennyi tag részt vegyen a teljesítésében.

   • Kifejezetten javasolt az adott témakörnek megfelelő kompetens szakember, illetve szervezet bevonása a tevékenység tervezésébe és megvalósításába; egy tevékenység teljesítésébe több szakember, szervezet is bevonható. (A szolgáltatás költsége a pályázati felhívásban rögzítettek szerint elszámolható!) A szakmai támogatás segíti a támogatást igénylő számára leginkább aktuális és megfelelő tevékenység kiválasztását, majd annak testre szabását, a konkrét tartalom kidolgozását. Így a tevékenység a támogatást igénylő számára is észszerű és optimális módon valósul meg, és a horizontális elvek is érvényesülnek.


  5. A választható támogatott horizontális tevékenységek listája


   Kód

   Választható támogatott horizontális tevékenység

   HTK01

   A biológiai aktivitás megőrzése

   HTK02

   A kerékpáros közlekedés ösztönzése

   HTK03

   Az ÜHG kibocsátás csökkentése a digitalizáció révén

   HTK04

   Az ÜHG kibocsátás csökkentése a tervezés során

   HTK05

   Erőforrás-takarékos épület kialakítása

   HTK06

   Részvétel fenntarthatósági képzésen

   HTK07

   Bioklimatikus tervezés alkalmazása

   HTK08

   Környezeti szempontú tanúsítás megszerzése

   HTK09

   Környezeti vagy fenntarthatósági jelentés készítése és publikálása

   HTK10

   Megújuló energia hasznosítása az üzemeltetés során

   HTK11

   Zöld közbeszerzés alkalmazása

   HTK12

   Az elektromobilitás elősegítése

   HTK13

   Környezetvédelmi szemléletformáló akció a projektben

   HTK14

   Természetvédelmi szakértő alkalmazása a projektben

   HTK15

   A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése

   HTK16

   Újrahasznosítás az építési beruházás során

   HTK17

   A fényszennyezés elkerülése (komplex követelmény)

   HTK18

   A fényszennyezés elkerülése (egyszerűsített követelmény)

   HTE01

   Vezetők, munkatársak részvétele esélyegyenlőségi képzésen

   HTE02

   Ügyfélkapcsolati munkatársak részvétele esélyegyenlőségi képzésen

   HTE03

   Képző, fejlesztő munkatársak részvétele esélyegyenlőségi képzésen

   HTE04

   Vezetők, munkatársak részvétele nemek közötti esélyegyenlőség képzésen

   HTE05

   Munkavállaló képzésen való részvételének támogatása

   HTE06

   Munkaidő kedvezmény biztosítása képzéshez

   HTE07

   Együttműködés a projekt tervezésében, megvalósításában esélyegyenlőségi területen

   kompetens szervezettel

   HTE08

   Esélyegyenlőségi szemléletformáló akció a projektben

   HTE09

   Digitális munkahely az esélyegyenlőségért

   HTE10

   Rugalmas és alternatív foglalkoztatási formák

   HTE11

   Egyenlő munkáért egyenlő bért

   HTE12

   Tartalomfejlesztés – könnyen érthető kommunikáció

   HTE13

   Akadálymentes honlap kialakítása

   HTE14

   Egyéb infokommunikációs akadálymentesítés

   HTE15

   Fizikai akadálymentesítés

   HTE16

   Munkahelyi és szolgáltatási környezet esélyegyenlőségi fejlesztése

   HTE17

   Munkaszervezés, szolgáltatásszervezés esélyegyenlőségi fejlesztése

   HTE18

   Gyermekgondozáshoz kapcsolódó ellátás, támogatás igénybevétele alatt

   keresőtevékenységet nem folytató munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás

   HTE19

   Család- és gyermekbarát projektelemek

   HTE20

   Helyi gyermekfelügyelet

   HTE21

   Külső gyermekfelügyelet  6. A választható támogatott horizontális tevékenységek tartalma, kapcsolódó mutatók


   A tevékenység elvárt tartalma

   A támogatott projektből létrehozott, felújított vagy átépített épület, építmény, létesítmény tervezése, kivitelezése során biztosítani kell, hogy a fejlesztés során a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 9. melléklete szerint számított biológiai aktivitás érték a fejlesztéssel

   érintett telkeken nem csökken.

   Mutató (mértékegység)

   K01 A biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága (hektár)

   Elszámolható költség

   Zöldfelület felmérésének, tervezésének és kivitelezésének költségei.

   A tevékenység

   elvégzésnek igazolása

   A követelmények teljesítését tájépítész, vagy természetvédelmi és tájvédelmi szakértői jogosultsággal rendelkező szakértőnek kell számítással alátámasztania, és nyilatkozatban igazolnia, amely egyben tartalmazza a biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület

   nagyságát is.

   Jelentéstétel

   A Kedvezményezett a záró szakmai beszámolóban megadja a következő adatszolgáltatás értékét a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 9. melléklete szerint:

   • biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága: ha.

   1. Környezeti fenntarthatósággal összefüggő tevékenységek HTK01 A biológiai aktivitás megőrzése


    HTK02 A kerékpáros közlekedés ösztönzése


    A tevékenység elvárt tartalma

    A kedvezményezett köteles gondoskodni arról, hogy a fejlesztett ingatlan kerékpáros közlekedéssel is könnyen elérhető legyen. Ennek érdekében a kedvezményezett köteles a közterületről elérhető kerékpártárolót létesíteni az ingatlanon a kerékpárral közlekedők számára, és - amennyiben lehetséges - mosdóval rendelkező öltöző

    helyiséget kialakítani munkavállalói számára, amennyiben ilyen


    helyiséggel még nem rendelkezik. A kerékpártárolót a Kerékpáros Klub által kiadott műszaki ajánlásnak, valamint az e-UT 03.04.13:2019

    „Kerékpározható közutak tervezése” c. Útügyi Műszaki Előírás 7. Kerékpártárolás c. fejezetének megfelelően kell megtervezni és kivitelezni. Amennyiben az ingatlanon meglévő kerékpártárolók nem a műszaki javaslatoknak megfelelően állnak rendelkezésre (pl.: spirál alakú keréktámasz), szükséges azok korszerűsítése, cseréje a javasolt műszaki paramétereknek megfelelően.

    Mutató (mértékegység)

    K02 Új vagy korszerűsített kerékpártárolói férőhelyek száma (db)

    Elszámolható költség

    A kerékpártárolóra, öltözőhelyiségre jutó tervezési, kivitelezési és

    eszközbeszerzési költségek.

    A tevékenység

    elvégzésnek igazolása

    A követelmény figyelembevételét a műszaki ellenőr által kiállított nyilatkozattal kell igazolni. Fényképes dokumentációval igazolandó az elvégzett fejlesztés. Már meglévő ingatlan esetében a fejlesztés előtti, illetve az elkészült fejlesztés utáni állapotról készített

    fotódokumentációval igazolandó.

    Jelentéstétel

    A Kedvezményezett a záró szakmai beszámolóban megadja a következő adatszolgáltatás értékét:

    • új vagy korszerűsített kerékpártárolói férőhelyek száma: db


    HTK03 Az ÜHG kibocsátás csökkentése a digitalizáció révén


    A tevékenység elvárt tartalma

    A végrehajtott e-közigazgatási vagy e-közszolgáltatási fejlesztést úgy kell megvalósítani, hogy az biztosítsa a fejlesztett ügyintézés, vagy közszolgáltatás által a lakossági, illetve vállalati felhasználók körében korábban kiváltott utazási igény csökkentését. Ennek támogatása érdekében a jelen felhívásból támogatott projektben ki kell alakítani az érintett közigazgatási ügyintézés, illetve közszolgáltatás elérhetőségét biztosító mobilalkalmazást. A kedvezményezett köteles a mobilalkalmazást a projekt záró beszámolójának benyújtásáig elérhetővé tenni az ügyintézésben érintett célcsoport (lakosság és/vagy

    vállalatok) számára.

    Mutató (mértékegység)

    K03 Az utazási igény csökkentéséhez hozzájáruló fejlesztett e-közigazgatási, e-közszolgáltatási mobilalkalmazások száma (db)

    Elszámolható költség

    A mobilalkalmazás tervezésének, fejlesztésének és népszerűsítésének

    költségei.

    A tevékenység

    elvégzésnek igazolása

    A mobilalkalmazás elérhetőségének bemutatása a két legnépszerűbb mobilalkalmazás adatbázisban (Apple App Store és Google Play Store). A projekthez kapcsolódó helyszíni, vagy távolról végzett ellenőrzés során kell azt megvizsgálni, hogy a mobilalkalmazás által kínált ügyintézési lehetőség, illetve közszolgáltatás valóban alkalmas-e az

    utazás kiváltására a végfelhasználók számára.

    Jelentéstétel

    A Kedvezményezett a záró beszámolójában megadja a következő adatszolgáltatás értékét:

    közigazgatási, e-közszolgáltatási mobilalkalmazások száma: db

    • az utazási igény csökkentéséhez hozzájáruló fejlesztett e-

    HTK04 Az ÜHG kibocsátás csökkentése a tervezés során


    A tevékenység elvárt tartalma

    A kedvezményezett a megvalósíthatósági tanulmányban, és/vagy költség-haszon elemzésben mérnökkamarai tagsággal rendelkező környezetvédelmi szakértő (a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti SZKV jogosultság), vagy klímavédelmi szakértő (K-SZ jogosultság) bevonásával köteles megvizsgálni, hogy a projekt megvalósításának milyen hatása van a közvetlen és közvetett ÜHG kibocsátásra. A vizsgálatnak ki kell térnie arra is, hogyan csökkenthető a közvetlen és közvetett ÜHG kibocsátás. A kedvezményezettnek a megvalósítás során az ÜHG kibocsátás csökkentésére kell törekednie, és a honlapján a projektmegvalósítási időszakának végéig beszámolót kell közzétennie a kibocsátás

    csökkentés érdekében megvalósított tevékenységekről.

    Mutató (mértékegység)

    K04 Az éves ÜHG csökkenés mértéke: CO2 egyenérték (t)

    Elszámolható költség

    A várható ÜHG kibocsátás vizsgálatához és a beszámoló elkészítéséhez kapcsolódó szakértői költségek. Az ÜHG kibocsátás csökkentése érdekében megvalósított tevékenységek a projekt fejlesztési

    tevékenységei közé épülnek be, és szintén elszámolhatók.

    A tevékenység

    elvégzésnek igazolása

    A megvalósíthatósági tanulmány, illetve költség-haszon elemzés

    benyújtásával, valamint a beszámoló közzétételével.

    Jelentéstétel

    A Kedvezményezett a záró beszámolójában megadja a következő adatszolgáltatás értékét:

    • Éves ÜHG csökkenés mértéke: CO2 egyenérték (t)


    HTK05 Erőforrás-takarékos épület kialakítása


    A tevékenység elvárt tartalma

    A projektből létrehozott épület, építmény, létesítmény tervezése, kivitelezése során a következő követelmények közül az egyik teljesítését biztosítani kell 1. az épület tetejének, vagy egyik homlokzatának legalább 50%-át növényzet fedi (zöldtető, illetve zöldhomlokzat), 2. a WC-k vízigényét teljesen a csaptelepek szennyvize és/ vagy esővíz (szürkevíz) biztosítja, 3. a kert öntözését teljes

    mértékben a helyben összegyűjtött esővíz biztosítja.

    Mutató (mértékegység)

    K05 A fejlesztéssel érintett erőforrás-takarékos épületek összesített hasznos alapterületének nagysága (m2)

    Elszámolható költség

    A választott műszaki megoldás(ok) tervezésének, kivitelezésének

    költsége.

    A tevékenység elvégzésnek igazolása

    A követelmények teljesítését a kiviteli terv elkészítése során a felelős tervezőnek, a kivitelezés során a műszaki ellenőrnek kell nyilatkozatban

    igazolnia.

    Jelentéstétel

    A Kedvezményezett a záró szakmai beszámolóban megadja a következő

    adatszolgáltatás értékét:


    • fejlesztéssel érintett erőforrás-takarékos épületek összesített hasznos alapterületének nagysága: m2


    HTK06 Részvétel fenntarthatósági képzésen


    A tevékenység elvárt tartalma

    A kedvezményezettnek a projekt záró beszámolójának benyújtásáig környezeti fenntarthatósági témakörben szervezett képzést (pl. ESG képzést) kell biztosítania a támogatott szervezet (a felhívásban meghatározott létszámú) munkavállalója számára. Javasolt legalább a projektmenedzser, felső- és középvezető pozíció delegálása, de minden munkakörben dolgozó munkavállaló számára javasolt a részvétel. A fejenként legalább 6 óra időtartamú képzés nyilvántartott és engedéllyel rendelkező felnőttképző szervezetnél vehető igénybe. A képzést lehetőség szerint személyes formában kell megszervezni, de ha ezt a járványügyi kockázat indokolttá teszi, a képzés online formában is

    megtartható.

    Mutató (mértékegység)

    K06 A fenntarthatósági képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (fő)

    Elszámolható költség

    A képzés részvételi és vizsgadíja

    A tevékenység elvégzésnek igazolása

    szervezetek nyilvántartásában: https://far.nive.hu/publikus-adatok/felnottkepzok-nyilvantartasa

    Jelentéstétel

    A Kedvezményezett a záró beszámolójában megadja a következő adatszolgáltatás értékét:

    • A felnőttképző szervezet által kiállított, a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentum (pl. oklevél, tanúsítvány, bizonyítvány).

    • Kedvezményezett nyilatkozata a képzésben résztvevő személyekről (a képzésen résztvevő személy a képzés időtartama alatt a kedvezményezett alkalmazásában állt vagy annak vezető tisztségviselője volt).

    • A képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentumot olyan szervezet állította ki, amelyik szerepel a felnőttképző

    • fenntarthatósági képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma: fő


    HTK07 Bioklimatikus tervezés alkalmazása


    A tevékenység elvárt tartalma

    A projektből létrehozott, felújított, átalakított épület, építmény, létesítmény tervezése, kivitelezése során legalább az épület déli és keleti homlokzata előtt olyan fasor kerül kialakításra, amelyben a fák tíz éven belül várható jellemző magassága meghaladja a legalább az öt métert. A projekt keretében nem telepíthető olyan fa, amely szerepel a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm.

    rendelet 1. mellékletében található inváziós fajok listában.

    Mutató (mértékegység)

    K07 Bioklimatikus tervezéssel érintett épületek, létesítmények száma (db)

    Elszámolható költség

    A fasor tervezési, kivitelezési költsége.

    A tevékenység

    elvégzésnek igazolása

    A követelmény teljesítését, a kivitelezés során a műszaki ellenőrnek kell nyilatkozatban igazolnia. A záró beszámolóhoz fényképes dokumentációt kell csatolni, amely igazolja a kivitelezési munkák

    elvégzését.

    Jelentéstétel

    A Kedvezményezett a záró szakmai beszámolóban megadja a következő adatszolgáltatás értékét:

    • bioklimatikus tervezéssel érintett épületek, létesítmények száma: db


    HTK08 Környezeti szempontú tanúsítás megszerzése


    A tevékenység elvárt tartalma

    A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt záró beszámolójának benyújtásáig megszerzi az EMAS vagy az ISO 14001 tanúsítványt, vagy

    legalább egy termékére/szolgáltatására a magyar vagy az európai uniós környezetbarát (ökocímke) tanúsítást.

    Mutató (mértékegység)

    K08 Környezeti szempontú irányítási rendszerrel rendelkező szervezetek száma (db)

    K09 Környezetbarát termék/szolgáltatás tanúsítással rendelkező termékek száma (db)

    Technikai információ: Ha a kedvezményezett jelen horizontális

    tevékenységet választja, akkor legalább az egyik mutatóhoz szükséges adatszolgáltatást vállalnia. Ha csak az egyik mutatóhoz vállal adatszolgáltatást, akkor az adatszolgáltatással

    nem érintett mutató esetében 0-át rögzítsen

    Elszámolható költség

    A minősítési rendszer bevezetéséhez és fejlesztéséhez, illetve a tanúsítás megszerzéséhez kapcsolódó tanácsadás és hitelesítési díjak a

    megvalósítási időszakban elszámolható költség.

    A tevékenység

    elvégzésnek igazolása

    A követelmény teljesítése a tanúsítvány, illetve ökocímke megszerzését

    igazoló, az illetékes testület által kiállított dokumentummal igazolható.

    Jelentéstétel

    A Kedvezményezett a záró szakmai beszámolóban megadja a következő adatszolgáltatás értékét:

    K08 mutató alátámasztásához kapcsolódóan:

    és/vagy

    K09 mutató alátámasztásához kapcsolódóan:

    • környezeti szempontú irányítási rendszerrel rendelkező szervezetek száma: db

    • környezetbarát termék/szolgáltatás tanúsítással rendelkező termékek száma: db


    HTK09 Környezeti vagy fenntarthatósági jelentés készítése és publikálása


    A tevékenység elvárt tartalma

    A kedvezményezett jelen horizontális követelmény választása esetén vállalja, hogy a Global Reporting Initiative előírásainak megfelelő környezeti jelentést, vagy az EMAS rendszer előírásainak megfelelő környezetvédelmi nyilatkozatot készít a projektvégrehajtás minden

    teljes évéről a projekt záró beszámolójának benyújtásáig, és azt honlapján publikálja. A környezeti jelentés, környezetvédelmi


    nyilatkozat célja, hogy környezeti információkat nyújtson a szervezet környezeti teljesítményéről, hatásairól a nyilvánosság számára. A környezeti jelentést a Global Reporting Initiative „Útmutató fenntarthatósági jelentések készítéséhez” nemzetközi ajánlás alapján, a környezetvédelmi nyilatkozatot az EMAS-ról szóló 1221/2009/EK rendelet mellékleteiben rögzített tartalmi előírások alapján kell

    elkészíteni.

    Mutató (mértékegység)

    K10 A Global Reporting Initiative előírásainak vagy EMAS rendszernek megfelelő környezeti jelentések száma (db)

    Elszámolható költség

    A környezeti, fenntarthatósági jelentés, illetve a környezetvédelmi nyilatkozat elkészítéséhez kapcsolódó szolgáltatás a projekt keretében

    elszámolható.

    A tevékenység

    elvégzésnek igazolása

    A követelmény igazolását a környezeti jelentés, illetve környezetvédelmi nyilatkozat a kedvezményezett honlapján történő

    publikálásával kell teljesíteni.

    Jelentéstétel

    A Kedvezményezett a záró szakmai beszámolóban megadja a következő adatszolgáltatás értékét:

    • Global Reporting Initiative előírásainak vagy EMAS rendszernek megfelelő környezeti jelentések száma: db


    HTK10 Megújuló energia hasznosítása az üzemeltetés során


    A tevékenység elvárt tartalma

    A projektből létrehozott, felújított épület, építmény, létesítmény esetében biztosítania kell, hogy az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006 TNM rendeletben (a továbbiakban:

    7/2006 TNM rendelet) a megújuló energiaforrás használatára vonatkozó követelményt legalább 150%-os mértékben teljesíti.

    Mutató (mértékegység)

    K11 Megújuló energia előállítására létrejött többletkapacitás (kW)

    K12 A 7/2006 TNM rendeletben a megújuló energiaforrás használatára vonatkozó követelményt teljesítő projektek száma (db)

    Technikai információ: Kedvezményezett mindkét mutató esetében

    köteles adatot szolgáltatni, amennyiben jelen horizontális tevékenységet választja

    Elszámolható költség

    Energetikai tervezés, és a megújuló energia alkalmazásához szükséges

    kiviteli munkák költségei.

    A tevékenység

    elvégzésnek igazolása

    A követelmény teljesítését a kivitelezés során a műszaki ellenőrnek kell nyilatkozatban igazolnia. A záró beszámolóhoz fényképes dokumentációt kell csatolni, amely igazolja a kivitelezési munkák

    elvégzését.

    Jelentéstétel

    A Kedvezményezett a záró beszámolóban megadja a következő adatszolgáltatás értékét:

    K11 mutató alátámasztásához kapcsolódóan:


    K12 mutató alátámasztásához kapcsolódóan:

    • megújuló energia előállítására létrejött többletkapacitás: kW


    száma

    • A 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben a megújuló energiaforrás használatára vonatkozó követelményt teljesítő projektek


    HTK11 Zöld közbeszerzés alkalmazása


    A tevékenység elvárt tartalma

    A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt összes építési/eszközbeszerzési közbeszerzését zöld közbeszerzés formájában bonyolítja le a Környezetvédelmi Közbeszerzési Etikai Kódex és az 1646/2022. (XII. 22.) Korm. határozattal elfogadott Magyarország zöld

    közbeszerzési stratégiájának (2022–2027) figyelembe vételével.

    Mutató (mértékegység)

    K13 Lebonyolított zöld közbeszerzések száma (db)

    Elszámolható költség

    A közbeszerzés lebonyolításának szakértői költsége.

    A tevékenység

    elvégzésnek igazolása

    A zöld közbeszerzés és a Környezetvédelmi Közbeszerzési Etikai Kódex elveinek alkalmazását a közbeszerzést lebonyolító közbeszerzési

    szakértő nyilatkozatával kell igazolni.

    Jelentéstétel

    A Kedvezményezett a záró szakmai beszámolóban megadja a következő adatszolgáltatás értékét:

    • lebonyolított zöld közbeszerzések száma: db


    HTK12 Az elektromobilitás elősegítése


    A tevékenység elvárt tartalma

    A kedvezményezett vállalja, hogy a fejlesztés keretében a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról) 8. számú mellékletének az elektromobilitás elősegítésére vonatkozó előírásait érvényesíti akkor is, ha a fejlesztés jellege ezt nem tenné szükségessé. Ha a fejlesztés jellege a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 8. számú mellékletében leírt alkalmazási esetek közé tartozik, a kedvezményezett azt vállalja, hogy a rendelet 8. számú melléklete által előírt elektromos töltőpontok minimális számához képest legalább a felhívásban előírt számú további elektromos

    töltőpontot létesít.

    Mutató (mértékegység)

    K14 Létrehozott elektromos töltőpontok száma (db)

    Elszámolható költség

    Az elektromos töltőpontok létesítési költsége jelen felhívás esetében

    elszámolható.

    A tevékenység

    elvégzésnek igazolása

    A követelmény teljesítését a kivitelezés során a műszaki ellenőr által

    kiállított nyilatkozattal és fotódokumentációval kell igazolni.

    Jelentéstétel

    A Kedvezményezett a záró szakmai beszámolóban megadja a következő adatszolgáltatás értékét:

    • létrehozott elektromos töltőpontok száma: db


    HTK13 Környezetvédelmi szemléletformáló akció a projektben


    A tevékenység elvárt tartalma

    A kedvezményezett szemléletformáló akciót valósít meg legalább egy olyan kompetens szervezettel együttműködve, amely a

    környezetvédelem, a természetvédelem, vagy a környezettudatosság


    ügyét támogatja. A szemléletformáló akció tematikáját a projekt jellegéhez vagy a kedvezményezett profiljához igazodva kell kialakítani; az akciót a kedvezményezett munkatársainak, partnereinek és klienseinek körében kell megvalósítani (a felhívásban meghatározott

    létszámot elérve).

    Mutató (mértékegység)

    K15 A környezetvédelmi szemléletformáló akciókban résztvevők száma (fő)

    Elszámolható költség

    Az együttműködés szolgáltatói költsége, illetve a szemléletformáló

    akció költsége elszámolható költség.

    A tevékenység

    elvégzésnek igazolása

    Az együttműködésben megvalósított szemléletformáló akciót a vonatkozó szolgáltatási szerződéssel vagy együttműködési megállapodással, valamint a szemléletformáló akció szakmai

    dokumentációjával kell igazolni.

    Jelentéstétel

    A Kedvezményezett a záró beszámolóban megadja a következő adatszolgáltatás értékét:

    • a környezetvédelmi szemléletformáló akciókban résztvevők száma: fő


    HTK14 Természetvédelmi szakértő alkalmazása a projektben


    A tevékenység elvárt tartalma

    A kedvezményezett természetvédelmi vagy tájvédelmi szakértői jogosultsággal rendelkező szakértőt von be a projekt végrehajtásába,

    aki a fejlesztéssel érintett természeti értékek védelmét segíti.

    Mutató (mértékegység)

    K16 Természetvédelmi szakértőt alkalmazó szervezetek száma (db)

    Elszámolható költség

    A szakértői szolgáltatás költsége, illetve a szakértő bérköltsége

    elszámolható költség.

    A tevékenység

    elvégzésnek igazolása

    A követelmény teljesítése a természetvédelmi, illetve tájvédelmi szakértői szerződésével és az elszámolt időszakban elvégzett tevékenységeiről, az érvényesített természet-, illetve tájvédelmi

    szempontokról készített írásos beszámolóval igazolható.

    Jelentéstétel

    A Kedvezményezett a záró szakmai beszámolóban megadja a következő adatszolgáltatás értékét:

    • Természetvédelmi szakértőt alkalmazó projektek száma: db


    HTK15 Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése


    A tevékenység elvárt tartalma

    A kedvezményezett biztosítja a szelektív hulladékgyűjtést a projekt megvalósítási helyszínén. A szempont vállalása esetén a kedvezményezettnek a projekt megvalósítási helyszínén biztosítania kell a papír alapú, műanyag alapú, színes üvegek, fehér üvegek, fém hulladék gyűjtését, tárolását és hivatalos hulladékkezelési szolgáltató

    általi elszállítását.

    Mutató (mértékegység)

    K17 Szelektív hulladékgyűjtést bevezető szervezetek száma (db)

    Elszámolható költség

    Szelektív hulladéktárolók beszerzési költsége, szelektív hulladéktároló terület kialakításához szükséges tervezési, kivitelezési költségek,

    hivatalos hulladékkezelővel kötött szerződés alapján a szolgáltató felé


    a projekt fizikai befejezési időpontjáig kifizetett díjak. Szelektív

    hulladékgyűjtéshez kapcsolódó tudásmegosztás költségei (képzések,

    műhelyek, konferenciák, megbeszélések).

    A tevékenység

    elvégzésnek igazolása

    A hulladékgyűjtő terület kiépítése és hulladékgyűjtő edények beszerzése (amennyiben ez utóbbi költséggel jár); a kivitelezési szerződés és annak műszaki leírása, kivitelezési számla. Az edénybeszerzés esetében megrendelés, számla. A szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódó tudásmegosztás költségei: Képzési/előadási megrendelő, résztvevők névsora, előadó prezentációs díjáról a számla. Hulladékkezelővel kötött szerződés az elszállításról. Amennyiben a megvalósítási helyszín egy olyan létesítmény része, amelyben a létesítményüzemeltető személye nem azonos a kedvezményezettel, és a létesítményüzemeltető szerződött a hulladékkezelővel a szelektív hulladék elszállítására vonatkozóan, abban az esetben kérjük olyan szerződés / megállapodás benyújtását, amely fentieket alátámasztja. Amennyiben a települési önkormányzat ellenszolgáltatás nélkül elvégzi a szelektív hulladék elszállítását a megvalósítási helyszínről, abban az esetben az önkormányzat erről szóló igazolása. A hulladékelszállításra vonatkozóan kötött szerződés, igazolás, díjfizetési bizonylatok. Jelen követelmény esetében kiemelten felhívjuk a kedvezményezettek figyelmét, hogy „olyan sajátosság, ami a támogatást igénylőt már a projekt megkezdésének időpontjában is jellemezte, nem fogadható el a követelmény teljesítéseként. Elfogadható ugyanakkor meglévő sajátosság – horizontális követelményeknek megfelelő – fejlesztése. A vállalt követelmény teljesítésének elfogadásához az elért hozzáadott értéket, az előrelépést be kell mutatni és alá kell támasztani.” Tehát, ha már a projekt megvalósítási időszakát megelőző időponttól kezdve biztosított volt együttesen a papír alapú, műanyag alapú, színes üvegek, fehér üvegek, fém hulladék gyűjtését, tárolását és hivatalos hulladékkezelési szolgáltató általi elszállítása, abban az esetben nem élhet jelen szempont figyelembevételével, viszont ha a felsoroltak csak részben álltak a projektkezdés előtt a kedvezményezett rendelkezésére, abban

    az esetben a hiányzó elemek beszerzése elszámolható, a szempont teljesítése figyelembe vehető.

    Jelentéstétel

    A Kedvezményezett a záró beszámolóban megadja a következő adatszolgáltatás értékét:

    • szelektív hulladékgyűjtést bevezető szervezetek száma: db


    HTK16 Újrahasznosítás az építési beruházás során


    A tevékenység elvárt tartalma

    A Kedvezményezettnek a felhívásban meghatározott összköltségnél nagyobb összköltségű építési beruházást megvalósító projekt esetében legkésőbb a kiviteli terv elkészítése keretében Újrahasznosítási tervet kell készíttetnie, amiben meg kell vizsgálni az építéssel, illetve bontással járó beavatkozások során az újrahasznosított, újrafelhasznált anyagok

    és/vagy melléktermékek felhasználási lehetőségeit.


    A terv célja az, hogy

    Amennyiben valamelyik cél elérése a beruházás adottságai miatt nem lehetséges, akkor a tervben meg kell határozni a maximális elérhető arányt, és a fenti arány elérését akadályozó okokról, valamint az elérhető maximális arányról a kiviteli tervet jegyző vezető tervezőnek nyilatkoznia kell az Újrahasznosítási Terv részeként.

    A kivitelezés során az Újrahasznosítási terv szerint kell eljárni.

    Mutató (mértékegység)

    K18 A kivitelezés során felhasznált újrahasznosított, újrafelhasznált anyagok és/vagy melléktermék anyagok összesített aránya (%).

    K19 Újrahasználatra, újrafeldolgozásra, vagy egyéb anyaghasznosításra előkészített nem veszélyes építési és bontási hulladékok (kivéve 17 05 04 azonosító kód) aránya (%).

    Technikai információ: Ha a kedvezményezett jelen horizontális tevékenységet választja, akkor legalább az egyik mutatóhoz vállalnia szükséges adatszolgáltatást. Ha csak az egyik mutatóhoz vállal adatszolgáltatást, akkor az adatszolgáltatással nem érintett mutató

    esetében 0-át rögzítsen

    Elszámolható költség

    Az Újrahasznosítási terv elkészítésének költsége.

    A tevékenység

    elvégzésnek igazolása

    A követelmények teljesítését az Újrahasznosítási terv benyújtásával kell igazolni, továbbá a kivitelezés során a műszaki ellenőrnek kell nyilatkozatban igazolnia, hogy a kivitelezés az Újrahasznosítási terv

    alapján valósult meg.

    Jelentéstétel

    A Kedvezményezett a záró beszámolóban megadja a következő adatszolgáltatás értékét:

    K18 mutató alátámasztására vonatkozóan:


    K19 mutató alátámasztására vonatkozóan

    (%).

    • az újrahasznosított, újrafelhasznált anyagok és/vagy melléktermékek beépített aránya tömegszázalékban összesen elérje a legalább 30%-ot a kivitelezés során, és

    • a kivitelezés során a keletkező nem veszélyes építési és bontási hulladékok (a 17 05 04 azonosító kódú föld és kövek kivételével) legalább 70 tömegszázaléka esetében megtörténjen az előkészítés újrahasználatra, újrafeldolgozásra, vagy egyéb anyaghasznosításra.

    • a kivitelezés során felhasznált újrahasznosított, újrafelhasznált anyagok összesített aránya (%),

    • újrahasználatra, újrafeldolgozásra, vagy egyéb anyaghasznosításra előkészített nem veszélyes építési és bontási hulladékok (kivéve 17 05 04 azonosító kód) aránya

    HTK17 A fényszennyezés elkerülése (komplex követelmény)


    A tevékenység elvárt tartalma

    A Kedvezményezettnek a felhívásban meghatározott összköltségnél nagyobb összköltségű építési beruházást megvalósító projekt esetében a kiviteli tervet az Agrárminisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkársága által kibocsátott Fényszennyezésről – világosan! útmutatóban foglalt műszaki ajánlások alapján kell elkészíteni, a fényszennyezés minimálisra csökkentése érdekében.

    A kivitelezés során a fényszennyezés csökkentése érdekében kell eljárni

    a kiviteli terv előírásai szerint.

    Mutató (mértékegység)

    K20 Fényszennyezésről - világosan! útmutatóban foglalt műszaki ajánlásokat alkalmazó projektek száma (db)

    Elszámolható költség

    Szakértői költség

    A tevékenység

    elvégzésnek igazolása

    A követelmények teljesítését a kiviteli tervet jegyző vezető tervező igazolásával kell igazolni a kiviteli terv költségeinek elszámolásakor, továbbá a kivitelezés során a műszaki ellenőrnek kell nyilatkozatban igazolnia, hogy a kivitelezés a fényszennyezés csökkentése jegyében

    valósult meg a kiviteli terv vonatkozó előírásainak mentén.

    Jelentéstétel

    A Kedvezményezett a záró beszámolóban megadja a következő adatszolgáltatás értékét:

    • Fényszennyezésről - világosan! útmutatóban foglalt műszaki ajánlásokat alkalmazó projektek száma: db


    HTK18 A fényszennyezés elkerülése (egyszerűsített követelmény)


    A tevékenység elvárt tartalma

    A Kedvezményezettnek a felhívásban meghatározott összköltségnél nagyobb összköltségű építési beruházást megvalósító projekt esetében biztosítania kell, hogy a kivitelezés során csak olyan kültéri lámpatestek

    kerülnek beépítésre, amelyek nem terítik fényüket a vízszintes sík fölé.

    Mutató (mértékegység)

    K21 Fényszennyezés elkerülésével fejlesztett projektek száma (db)

    Elszámolható költség

    Szakértői költség

    A tevékenység

    elvégzésnek igazolása

    A követelmény teljesítését a műszaki ellenőrnek kell nyilatkozatban

    igazolnia a záró beszámoló elfogadásáig.

    Jelentéstétel

    A Kedvezményezett a záró beszámolóban megadja a következő adatszolgáltatás értékét:

    • Fényszennyezés elkerülésével fejlesztett projektek száma: db


   2. Esélyegyenlőségi elvekkel összefüggő tevékenységek

    HTE01 Vezetők, munkatársak részvétele esélyegyenlőségi képzésen


    A tevékenység elvárt tartalma

    A kedvezményezett vezető tisztségviselői, illetve alkalmazottként foglalkoztatott munkatársai (a felhívásban meghatározott létszámban) – személyesen vagy online – esélyegyenlőségi képzésen vesznek részt minimum 6 óra terjedelemben. A képzés/tréning a szervezet által kínált szolgáltatásokhoz vagy munkalehetőségekhez való hozzáférés szempontjából diszkriminációval veszélyeztetett személyek speciális igényeire, a szolgáltatáshoz való hozzáférésüket akadályozó tényezőkre és azok megszüntetésére fókuszál. Olyan igények megismerése a cél, amely munkavállaláshoz kapcsolódóan, szolgáltatás igénybevétele vagy infrastruktúra használata során jelenik meg. A képzés

    nyilvántartott felnőttképző szervezetnél vehető igénybe.

    Mutató (mértékegység)

    E01 Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (vezetők, munkatársak) / fő/

    Elszámolható költség

    Képzés részvételi és vizsgadíja

    A tevékenység

    elvégzésnek igazolása

    szervezetek nyilvántartásában: https://far.nive.hu/publikus-adatok/felnottkepzok-nyilvantartasa

    Jelentéstétel

    A Kedvezményezett a záró szakmai beszámolóban megadja a következő adatszolgáltatás értékét:

    Csak az a vezető, illetve munkatárs vehető figyelembe, akire vonatkozóan a tevékenység elvégzésének igazolása a fent meghatározott mindhárom feltételnek megfelel.

    Csak olyan képzés vehető figyelembe, amire a támogatói döntés

    meghozatalát követően került sor.

    • A felnőttképző szervezet által kiállított, a képzés/tréning sikeres elvégzését igazoló dokumentum (pl. oklevél, tanúsítvány, bizonyítvány).

    • Kedvezményezett nyilatkozata a képzésben résztvevő személyekről (a képzésen résztvevő személy a képzés időtartama alatt a kedvezményezett alkalmazásában állt vagy annak vezető tisztségviselője volt).

    • A képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentumot olyan szervezet állította ki, amelyik szerepel a felnőttképző

    • az esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (vezetők, munkatársak): fő


    HTE02 Ügyfélkapcsolati munkatársak részvétele esélyegyenlőségi képzésen


    A tevékenység elvárt tartalma

    A kedvezményezett közvetlen ügyfélkapcsolati munkában dolgozó munkatársai (a felhívásban meghatározott létszámban) minimum 8 órás esélyegyenlőségi képzésen/tréningen vesznek részt személyesen vagy online. A képzés célja ezen munkatársak felkészítése a speciális kommunikációs igényű ügyfelekkel való együttműködésre. Ilyen speciális kommunikációs igényű ügyfelek többek között: tanulási zavarral élők (pl. diszgráfia, diszlexia, diszkalkulia), fogyatékos

    személyek, autista személyek; általános iskolai végzettséggel sem bíró


    emberek). A képzés nyilvántartott felnőttképző szervezetnél vehető

    igénybe.

    Mutató (mértékegység)

    E02 Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (ügyfélkapcsolati munkatársak) /fő/

    Elszámolható költség

    Képzés részvételi és vizsgadíja

    A tevékenység

    elvégzésnek igazolása

    adatok/felnottkepzok-nyilvantartasa

    Jelentéstétel

    A kedvezményezett a záró szakmai beszámolóban megadja a következő adatszolgáltatás értékét:

    Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (ügyfélkapcsolati munkatársak)

    Csak az az ügyfélkapcsolati munkatárs vehető figyelembe, akire vonatkozóan a tevékenység elvégzésének igazolása a fent

    meghatározott mindhárom feltételnek megfelel.


    HTE03 Képző, fejlesztő munkatársak részvétele esélyegyenlőségi képzésen


    A tevékenység elvárt tartalma

    A kedvezményezett képzésben vagy fejlesztő szolgáltatásban dolgozó munkatársai (a felhívásban meghatározott létszámban) minimum 12 órás képzésben/tréningen vesznek részt személyesen vagy online. A képzés célja a munkatársak felkészítése a hátrányos helyzetű, speciális kommunikációs igényű ügyfelekkel (tanulási zavarral élők (pl. diszgráfia, diszlexia, diszkalkulia), fogyatékos személyek, autista személyek; általános iskolai végzettséggel sem bíró emberek) való hosszabb távú együttműködésre, a szolgáltatás színvonalának és hatékonyságának megőrzése érdekében. A képzés nyilvántartott

    felnőttképző szervezetnél vehető igénybe.

    Mutató (mértékegység)

    E03 Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (képző, fejlesztő munkatársak) /fő/

    Elszámolható költség

    Képzés részvételi és vizsgadíja

    A tevékenység

    elvégzésnek igazolása

    időtartama alatt a kedvezményezett alkalmazásában állt vagy annak vezető tisztségviselője volt).

    • A felnőttképző szervezet által kiállított, a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentum (pl. oklevél, tanúsítvány, bizonyítvány).

    • Kedvezményezett nyilatkozata a képzésben résztvevő személyekről (a képzésen résztvevő személy a képzés


    adatok/felnottkepzok-nyilvantartasa

    Jelentéstétel

    A Kedvezményezett a záró szakmai beszámolóban megadja a következő adatszolgáltatás értékét:

    Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (képző, fejlesztő munkatársak)

    Csak az a képző, fejlesztő munkatárs vehető figyelembe, akire vonatkozóan a tevékenység elvégzésének igazolása a fent

    meghatározott mindhárom feltételnek megfelel.


    HTE04 Vezetők, munkatársak nemek közötti esélyegyenlőség képzésen történő részvétele


    A tevékenység elvárt tartalma

    A kedvezményezett vezető tisztségviselői, illetve alkalmazottként foglalkoztatott munkatársai (a felhívásban meghatározott létszámban) nemek közötti esélyegyenlőségi képzésen/tréningen vesznek részt személyesen vagy online, minimum 6 óra terjedelemben. A képzés a nemek közötti esélyegyenlőség foglalkoztatásban, munkaszervezésben, szolgáltatások igénybevételében, infrastruktúra használatában való érvényesítésére fókuszál. A képzés nyilvántartott

    felnőttképző szervezetnél vehető igénybe.

    Mutató (mértékegység)

    E04 Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (nemek közötti esélyegyenlőség) /fő/

    Elszámolható költség

    Képzés részvételi és vizsgadíja

    A tevékenység

    elvégzésnek igazolása

    szervezetek nyilvántartásában: https://far.nive.hu/publikus-adatok/felnottkepzok-nyilvantartasa

    Jelentéstétel

    A Kedvezményezett a záró szakmai beszámolóban megadja a következő adatszolgáltatás értékét:

    Csak az a munkatárs vehető figyelembe, akire vonatkozóan a

    tevékenység elvégzésének igazolása a fent meghatározott mindhárom feltételnek megfelel.

    • A felnőttképző szervezet által kiállított, a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentum (pl. oklevél, tanúsítvány, bizonyítvány).

    • Kedvezményezett nyilatkozata a képzésben résztvevő személyekről (a képzésen résztvevő személy a képzés időtartama alatt a kedvezményezett alkalmazásában állt vagy annak vezető tisztségviselője volt).

    • A képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentumot olyan szervezet állította ki, amelyik szerepel a felnőttképző

    • az esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (nemek közötti esélyegyenlőség) (fő)


    HTE05 Munkavállaló képzésen való részvételének támogatása

    A tevékenység elvárt tartalma

    A kedvezményezett támogatja – a felhívásban meghatározott létszámú – munkavállalójának részvételét minimum 50 órás, teljes egészében a projekt időtartama alatt zajló képzésen. Az adott munkaszervezeten belül hátrányos helyzetűnek minősülő munkavállaló képzése támogatható.

    A munkaszervezeten belül hátrányos helyzetűnek tekinthető:


    Olyan képzés támogatható, amelyhez más forrásból pénzügyi támogatás nem biztosított és célja a munkavállaló munkaerőpiaci hátrányainak enyhítése. Ilyen lehet az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése, digitális kompetenciák fejlesztése, szakmaszerzés, felzárkóztató képzés, munkaerőpiacra hosszabb kihagyás után visszatérő munkavállalók tudásfrissítő képzése, általános iskola befejezése, érettségi megszerzése stb. A képzés nyilvántartott, működési engedéllyel rendelkező köznevelési / szakképzési /

    felsőoktatási / felnőttképzési intézménynél vehető igénybe.

    Mutató (mértékegység)

    E05 Képzésben résztvevő hátrányos helyzetű munkavállalók száma (fő)

    Elszámolható költség

    Képzés részvételi és vizsgadíja

    A tevékenység

    elvégzésnek igazolása

    nyilvantartasa

    Jelentéstétel

    A Kedvezményezett a záró szakmai beszámolóban megadja a következő adatszolgáltatás értékét:

    Csak az a munkatárs vehető figyelembe, akire vonatkozóan a tevékenység elvégzésének igazolása a fent meghatározott

    feltételeknek megfelel.

    • akinek a bruttó munkabére nem éri el a szervezeten belüli bruttó átlagbért,

    • a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló,

    • a gyes-ről, gyed-ről visszatérő vagy egyéb okból hosszabb távollét után a munkába visszatérő munkavállaló, a visszatérés utáni egy éven belül,

    • a fizikailag vagy mentálisan a szervezeten belüli más munkakörökhöz képest megterhelőbb munkakörben foglalkoztatott munkavállaló,

    • akinek a legmagasabb iskolai végzettsége 8 általános vagy annál kevesebb,

    • akinek munkaköre a zöld vagy digitális átállás miatt várhatóan megszűnik, vagy jelentősen átalakul.

    • képzésben résztvevő hátrányos helyzetű munkavállalók száma (fő)


    HTE06 Munkaidő kedvezmény biztosítása munkavállaló képzéséhez

    A tevékenység elvárt tartalma

    A kedvezményezett munkaidő kedvezményt biztosít a munkaszervezeten belül hátrányos helyzetűnek minősülő a felhívásban meghatározott létszámú munkavállalója számára.

    A munkaszervezeten belül hátrányos helyzetűnek tekinthető:

    a gyes-ről, gyed-ről visszatérő vagy egyéb okból hosszabb távollét után a munkába visszatérő munkavállaló, a visszatérés utáni egy éven belül,


    Olyan képzés vehető figyelembe, amely a munkaerőpiaci hátrányok enyhítésére irányul, ilyen például az általános iskola befejezése, közép-vagy felsőfokú végzettség megszerzése, szakmaszerzés, a szervezeten belüli új munkakör betöltéséhez szükséges képzettség megszerzésére irányuló képzés. A munkaidő kedvezmény további feltétele, hogy a képzés nyilvántartott, működési engedéllyel rendelkező köznevelési /

    szakképzési / felsőoktatási / felnőttképzési intézménynél zajlik.

    Mutató (mértékegység)

    E06 A képzésen való részvétel érdekében munkaidő kedvezményben részesülő munkavállalók száma (fő)

    Elszámolható költség

    Kizárólag a kontaktórák tekintetében, a képzés munkaidőben megtartott óráinak számával megegyező időre, arányosítva elszámolható a képzésre bevont munkavállaló bérköltsége a hatályos jogszabályok szerinti munkáltatót terhelő adókkal és járulékokkal

    együtt.

    A tevékenység

    elvégzésnek igazolása

    https://far.nive.hu/publikus-adatok/felnottkepzok-nyilvantartasa

    Jelentéstétel

    A Kedvezményezett a záró szakmai beszámolóban megadja a következő adatszolgáltatás értékét:

    kedvezményben részesülő munkavállalók száma (fő)

    • akinek a bruttó munkabére nem éri el a szervezeten belüli bruttó átlagbért,

    • a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló,

    • a fizikailag vagy mentálisan a szervezeten belüli más munkakörökhöz képest megterhelőbb munkakörben foglalkoztatott munkavállaló,

    • akinek a legmagasabb iskolai végzettsége 8 általános vagy annál kevesebb,

    • akinek munkaköre a zöld vagy digitális átállás miatt várhatóan megszűnik, vagy jelentősen átalakul.

    • A munkaidő kedvezmény biztosítását és igénybevételét a munkavállaló és munkáltató közötti, munkaidő kedvezmény mértékét, illetve a munkavállaló által látogatott képzés beazonosításra alkalmas adatait tartalmazó megállapodással kell igazolni.

    • Képző intézmény igazolása a képzésen való részvételről

    • A képzést olyan szervezet valósította meg, amelyik szerepel a felnőttképző szervezetek nyilvántartásában:

    • a képzésen való részvétel érdekében munkaidő


    Csak az a munkatárs vehető figyelembe, akire vonatkozóan a tevékenység elvégzésének igazolása a fent meghatározott minden

    feltételnek megfelel.


    HTE07 Együttműködés a projekt tervezésében, megvalósításában esélyegyenlőségi területen kompetens szervezettel


    A tevékenység elvárt tartalma

    A kedvezményezett a projekt tervezése, illetve megvalósítása során aktívan együttműködik legalább egy olyan kompetens szervezettel, amely a diszkrimináció kockázatával jellemezhető csoportok esélyegyenlőségét támogatja, a projekt esélyegyenlőségi jellegének biztosítása, illetve a meglévő hátrányok kompenzációja érdekében. Ilyen együttműködés például a projekt hozzáférhetőségét segítő megoldások kidolgozása vagy az akadálymentesítési tervek véleményeztetése fogyatékos embereket képviselő szervezettel; családbarát javaslatok gyűjtése közterület átalakítást célzó projekthez; irányítási, gyártási, működési, közigazgatási stb. folyamatok

    kidolgozása, átalakítása, felülvizsgálata során.

    Mutató (mértékegység)

    E07 A projekt tervezésébe, megvalósításába bevont, az esélyegyenlőségi területen kompetens szervezetek száma (db)

    Elszámolható költség

    A kompetens szervezettel való együttműködés szolgáltatói költsége.

    A tevékenység

    elvégzésnek igazolása

    A projektre vonatkozó szolgáltatási szerződés vagy együttműködési megállapodás. Az együttműködő szervezet által a projektre vonatkozóan kiadott releváns szakmai vélemény és javaslatok, valamint a kedvezményezett azok beépítésére vonatkozó nyilatkozatát

    tartalmazó dokumentum.

    Jelentéstétel

    A Kedvezményezett a záró beszámolóban megadja a következő mutató értékét:

    esélyegyenlőségi területen kompetens szervezetek száma: db

    • a projekt tervezésébe, megvalósításába bevont,


    HTE08 Esélyegyenlőségi szemléletformáló akció a projektben


    A tevékenység elvárt tartalma

    A kedvezményezett szemléletformáló akciót valósít meg legalább egy olyan kompetens szervezettel együttműködve, amely a diszkrimináció kockázatával jellemezhető csoport esélyegyenlőségét támogatja, esélyegyenlőségre érzékenyít. A szemléletformáló akció tematikáját a projekt jellegéhez vagy a kedvezményezett profiljához igazodva kell kialakítani; az akciót a kedvezményezett munkatársainak, partnereinek és ügyfeleinek körében kell megvalósítani (a felhívásban

    meghatározott létszámban).

    Mutató (mértékegység)

    E08 Esélyegyenlőségi szemléletformáló akciókban résztvevők száma (fő)

    Elszámolható költség

    Az együttműködés szolgáltatói költsége, a szemléletformáló akció költsége (pl. rendezvényszervezés, előadói díjak, információs anyag

    stb.)

    A tevékenység

    elvégzésnek igazolása

    Vonatkozó szolgáltatási szerződés vagy együttműködési megállapodás. A szemléletformáló akció szakmai dokumentációja (meghívó, min. 5 db

    fotó). Előírt minimális létszám esetében jelenléti ív.

    Jelentéstétel

    A Kedvezményezett a záró beszámolóban megadja a következő adatszolgáltatás értékét:

    száma: fő

    • esélyegyenlőségi szemléletformáló akciókban résztvevők


    HTE09 Digitális munkahely az esélyegyenlőségért


    A tevékenység elvárt tartalma

    A kedvezményezett informatikai fejlesztést vagy továbbfejlesztést valósít meg annak érdekében, hogy biztosítsa a távmunkavégzés lehetőségét, valamint gondoskodjon az elektronikus adat- és dokumentumkezelés alkalmazásáról, a fejlesztett informatikai megoldás által érintett munkafolyamatok munkahelyen kívüli elvégzésének lehetőségéről. A kedvezményezett a projekt megvalósítási időszakában biztosítja a fejlesztett funkciókat használó munkavállalók számára a távmunka keretében történő munkavégzéshez szükséges feltételeket. A fejlesztések megvalósítása során külön figyelmet kell fordítani a fogyatékos munkavállalók

    igényeire és a hozzáférhetőségre.

    Mutató (mértékegység)

    E09 Távmunkavégzéshez szükséges feltételek biztosításához a projektben fejlesztett funkciókat ténylegesen használó munkavállalók száma (fő)

    Elszámolható költség

    Digitális munkahely kialakításához igénybe vett szolgáltatás, a

    kapcsolódó eszköz- és szoftverbeszerzés.

    A tevékenység

    elvégzésnek igazolása

    Home office-ra vagy távmunkára vonatkozó érvényes szabályzat (amennyiben ez a projekt megkezdésekor nem állt rendelkezésre). Nyilatkozat a fejlesztett funkciókról (felsorolás) és az azokat a projekt kezdetekor, illetve a fizikai befejezésekor ténylegesen használó

    munkavállalók számáról.

    Jelentéstétel

    A Kedvezményezett a záró beszámolóban megadja a következő adatszolgáltatás értékét:

    projektben fejlesztett funkciókat ténylegesen használó munkavállalók száma (fő)

    • Távmunkavégzéshez szükséges feltételek biztosításához a


    HTE10 Rugalmas és alternatív foglalkoztatási formák


    A tevékenység elvárt tartalma

    A kedvezményezett olyan rugalmas, illetve alternatív foglalkoztatási formákban való munkavállalást tesz lehetővé a dolgozói számára (különös tekintettel a gyermekgondozáshoz kapcsolódó ellátás,

    támogatás /pl. GYES, GYED/ igénybevétele után visszatérő, valamint a


    kisgyermekes szülőkre), amelyre a projektet megelőzően nem volt lehetőség. Ilyen foglalkoztatási forma például: részmunkaidő, távmunka, tandem-állás, rugalmas munkaidő, munkaidőbank, megosztott munkakör, csúsztatható munkakezdés. Ehhez végrehajtja a szükséges munkaszervezeti, humánerőforrás-gazdálkodást igénylő

    átalakításokat, szervezetfejlesztést.

    Mutató (mértékegység)

    E10 A projekt keretében kialakított rugalmas, illetve alternatív

    foglalkoztatási formák valamelyikében dolgozó munkavállalók száma (fő)

    Elszámolható költség

    Szervezetfejlesztési és egyéb szolgáltatói költség.

    A tevékenység

    elvégzésnek igazolása

    A rugalmas, illetve alternatív foglalkoztatási formák lehetőségét biztosító, az átalakítást, változásokat rögzítő dokumentáció (pl.: kollektív szerződés, ennek hiányában releváns szabályzat). Nyilatkozat a projekt keretében kialakított rugalmas, illetve alternatív foglalkoztatási formák valamelyikében dolgozó munkavállalók

    számáról a projekt kezdetekor, illetve fizikai befejezésekor.

    Jelentéstétel

    A Kedvezményezett a záró beszámolójában megadja a következő adatszolgáltatás értékét:

    foglalkoztatási formák valamelyikében dolgozó munkavállalók száma: fő

    • a projekt keretében kialakított rugalmas, illetve alternatív


    HTE11 Egyenlő munkáért egyenlő bért


    A tevékenység elvárt tartalma

    A kedvezményezett vállalja, hogy átvilágítja, vagy átvilágíttatja a saját bérstruktúráját, és ellenőrzési metódust alakít ki, ami biztosítja az

    „egyenlő munkáért egyenlő bért” elvének következetes érvényesítését függetlenül minden, a munkakör szempontjából nem releváns sajátosságtól. A fejlesztés szakmai tartalmát szakértői szolgáltatás bevonásával végzi.

    Mutató (mértékegység)

    E11 Az „egyenlő munkáért egyenlő bért” elvhez kapcsolódó átvilágítással érintett munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók

    száma (fő)

    Elszámolható költség

    Szakértői szolgáltatási költség.

    A tevékenység

    elvégzésnek igazolása

    Az átvilágítási folyamatot, a kialakított bérstruktúrát és ellenőrzési

    metódus leírását tartalmazó szakmai dokumentum.

    Jelentéstétel

    A Kedvezményezett a záró beszámolójában megadja a következő adatszolgáltatás értékét:

    átvilágítással érintett munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók száma (fő)

    • az egyenlő munkáért egyenlő bért elvhez kapcsolódó


    HTE12 Tartalomfejlesztés – könnyen érthető kommunikáció


    A tevékenység elvárt

    tartalma

    A kedvezményezett a szolgáltatási folyamatában, kommunikációjában,

    tájékoztató tevékenységei során használt dokumentumokat, azok